Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/44

Luxemburg, 11. joulukuuta 2013

EU:n tarkastajat: ”EU:n suoraa rahoitustukea palestiinalaishallinnolle on tarpeen muuttaa perinpohjaisesti”

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa asetetaan kyseenalaiseksi EU:n palestiinalaishallinnolle osoittaman suoran PEGASE-rahoitustuen kestävyys.

”Komissio ja Euroopan ulkoasianhallinto ovat onnistuneet tuen annossa palestiinalaishallinnolle vaikeissa olosuhteissa. Tästä huolimatta useita nykyisen lähestymistavan osa-alueita olisi yhä tärkeämpää muuttaa perinpohjaisesti. Joitakin merkittäviä tuloksia on tosin saavutettu, mutta suuret tarkistukset ovat tarpeen. Palestiinalaishallintoa pitäisi mm. kannustaa toteuttamaan lisää uudistuksia eritoten virkamieskunnan osalta. Lisäksi on löydettävä tapa saada Israel toteuttamaan toimenpiteitä, joiden avulla taataan suoran PEGASE-rahoitustuen vaikuttavuus”, totesi kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustaf Wessberg.

Euroopan unioni on antanut palestiinalaisille vuodesta 1994 alkaen tukea yli 5,6 miljardia euroa. Yleistavoitteena on auttaa saamaan aikaan kahden valtion ratkaisu ja tätä kautta lopettaa Israelin ja Palestiinan välinen konflikti. Vuodesta 2008 alkaen EU:n suurin ohjelma miehitetyllä palestiinalaisalueella on ollut suora PEGASE-rahoitustuki. Ohjelman kautta on myönnetty vuosina 2008–2012 rahoitusta noin miljardi euroa. Tarkastuksen yhteydessä tutkittiin, ovatko komissio ja Euroopan ulkoasiainhallinto hallinnoineet ohjelmaa kyseisellä kaudella asianmukaisesti. Suoran PEGASE-rahoitustuen tavoitteena on auttaa palestiinalaishallintoa täyttämään virkamiehiä, eläkeläisiä ja heikossa asemassa olevia perheitä koskevat velvoitteensa, ylläpitämään välttämättömät julkiset palvelut ja parantamaan julkista varainhoitoa.

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että useita suoran PEGASE-rahoitustuen suunnitteluun liittyviä osa-alueita on vahvistettava, säästöjä voidaan saada aikaiseksi lisäämällä kilpailuttamista ja että nykyistä monimutkaista hallintojärjestelmää on yksinkertaistettava.

Ohjelmalla on edesautettu merkittävällä tavalla palestiinalaishallinnon palkkojen maksua. Edunsaajien määrä kuitenkin kasvaa ja samalla suoran PEGASE-rahoitustuen kautta ohjattu rahoitus muilta rahoittajilta vähenee. Tästä seurasi, että palestiinalaishallinnon palkanmaksu viivästyi vuonna 2012 huomattavasti, mikä johti levottomuuksiin palestiinalaisväestön keskuudessa.

Suoralla PEGASE-rahoitustuella on edistetty välttämättömiä julkisia palveluja, mutta Gazassa huomattava määrä virkamiehiä sai palkkaa, vaikka he eivät vallitsevan poliittisen tilanteen vuoksi menneet töihin eivätkä näin ollen tarjonneet julkisia palveluja. Komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto eivät ole puuttuneet ongelmaan riittävän lujasti.

Vaikka suora PEGASE-rahoitustuki oli laajamittaista, palestiinalaishallinto kärsi pahasta budjettivajeesta vuonna 2012. Riskinä oli, että budjettivaje heikentäisi julkisen varainhoidon uudistuksia. Palestiinalaishallinnon taloudelliseen kestävyyteen kohdistuvan uhkan voidaan viime kädessä katsoa johtuvan huomattavissa määrin siitä, että Israelin hallitus on asettanut lukuisia esteitä miehitetyn palestiinalaisalueen taloudelliselle kehitykselle. Tämä on myös vähentänyt suoran PEGASE-rahoitustuen vaikuttavuutta.

Kertomuksessa esitetään monta suositusta, jotka komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi otettava huomioon, kun ne toteuttavat tarpeen olevaa suoran PEGASE-rahoitustuen tarkistusta.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen (nro 14/2013) otsikko on ”Euroopan unionin suora rahoitustuki palestiinalaishallinnolle”. Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, miten hyvin Euroopan ulkoasianhallinto ja komissio ovat hallinnoineet palestiinalaishallinnolle tarkoitettua suoraa PEGASE-rahoitustukea. Tarkastus koski suoran PEGASE-rahoitustuen suunnittelua, täytäntöönpanojärjestelyjä ja tuloksia sekä tulosten kestävyyttä.

Tarkastuksen yhteydessä tehtiin johtopäätökset, joiden mukaan komissio ja Euroopan ulkoasianhallinto ovat onnistuneet suoran rahoitustuen annossa palestiinalaishallinnolle vaikeissa olosuhteissa. Tästä huolimatta useita nykyisen lähestymistavan osa-alueita olisi yhä tärkeämpää muuttaa perinpohjaisesti. Joitakin merkittäviä tuloksia on tosin saavutettu, mutta tulosten kestävyydestä ei ole varmuutta, jollei nykyiseen lähestymistapaan tehdä suuria muutoksia. Palestiinalaishallintoa pitäisi mm. kannustaa toteuttamaan lisää uudistuksia eritoten virkamieskunnan osalta. Samanaikaisesti on löydettävä tapa saada Israel toteuttamaan toimenpiteitä, joilla taataan suoran PEGASE-rahoitustuen vaikuttavuus.

Tilintarkastustuomioistuin suosittaa havaintojensa perusteella seuraavaa:

  • Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission olisi vahvistettava suoraan PEGASE-rahoitustukeen liittyvää ohjelmatyötä vastaisuudessa erityisesti seuraavilla tavoilla: ohjelmatyön sekä EU:n ja palestiinalaishallinnon välisen uuden toimintasuunnitelman välillä olisi oltava tiiviimpi yhteys; määrärahajako olisi suunniteltava monivuotiselta pohjalta ja olisi kehitettävä tulosindikaattorit erityisesti terveydenhoidon, koulutuksen ja julkisen varainhoidon aloilla, jotta niiden tulokset voitaisiin arvioida ja osoittaa paremmin.

  • Komission olisi vähennettävä suoran PEGASE-rahoitustuen hallinnointikuluja seuraavilla tavoilla: sen olisi kilpailutettava mahdollisuuksien mukaan suoran PEGASE-rahoitustuen hallinnointia ja valvontaa koskevat sopimukset ja sen olisi yksinkertaistettava suoran PEGASE-rahoitustuen hallintojärjestelmää siten, että EU:n Palestiinan edustusto vastaisi PEGASE-tietokannan hallinnoinnista ja toimittaisi joitakin tällä hetkellä ulkoistetuista tarkastuksista.

  • Euroopan ulkoasiainhallinnon ja komission olisi sovellettava ehtoja tulevaan suoraan PEGASE-rahoitustukeen erityisesti asettamalla tuen ehdoksi palestiinalaishallinnon konkreettinen edistyminen virkamieskuntaa ja julkista varainhoitoa koskevien uudistusten toteuttamisessa.

  • Euroopan ulkoasianhallinnon ja komission olisi päästävä sopimukseen palestiinalaishallinnon kanssa siitä, että suoraan PEGASE-rahoitustukeen perustuvaa virkamiesten palkkojen ja eläkkeiden rahoitusta ei jatketa enää Gazassa ja tuki ohjataan sen sijaan Länsirannalle.

  • Euroopan ulkoasiainhallinnon ja komission olisi yhdessä laajemman rahoittajayhteisön kanssa saatava Israel sitoutumaan tiukemmin laajempaan EU:n ja Israelin väliseen yhteistyöhön, jotta määritettäisiin, mitä toimenpiteitä Israelin on tarpeen toteuttaa haluttaessa varmistaa, että suora PEGASE-rahoitustuki olisi entistä vaikuttavampaa.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Tiedottaja, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar