Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/44

Luxembourg, 11. detsember 2013

ELi audiitorite sõnul „vajab Palestiina omavalitsusele antav ELi rahaline otsetoetus põhjalikku ülevaatamist”

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes pannakse kahtluse alla ELi poolt Palestiina omavalitsusele antava PEGASE rahalise otsetoetuse jätkusuutlikkus.

„Ehkki komisjonil ja Euroopa välisteenistusel on õnnestunud Palestiina omavalitsusele keerulistes tingimustes abi anda, on praeguses lähenemisviisis mitu aspekti, mis vajavad järjest enam põhjalikku ülevaatamist”, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Hans Gustav Wessberg. On saavutatud mõningaid olulisi tulemusi, kuid teha tuleb suuri muudatusi, näiteks julgustada Palestiina omavalitsust rohkem reforme läbi viima, eriti seoses avaliku teenistusega. Samuti tuleb leida moodus, kuidas veenda Iisraeli võtma vajalikke samme, aitamaks tagada PEGASE mehhanismi mõjusus.”

Euroopa Liit on alates 1994. aastast andnud Palestiina rahvale toetust summas üle 5,6 miljardi euro, et aidata saavutada kahe riigi kooseksisteerimisel põhinev lahendus, mis lõpetaks Iisraeli ja Palestiina konflikti. Alates 2008. aastast on ELi suurim programm okupeeritud Palestiina alal olnud PEGASE rahaline otsetoetus, millega eraldati aastail 2008–2012 ligikaudu 1 miljard eurot. Auditiga kontrolliti, kas komisjon ja Euroopa välisteenistus olid programmi vaadeldaval ajavahemikul hästi hallanud. PEGASE rahalise otsetoetuse eesmärk on aidata Palestiina omavalitsusel täita oma kohustusi riigiteenistujate, pensionäride ja haavatavate perede ees, tagada peamised avalikud teenused ja parandada riigi rahandust.

Auditiga leiti, et rahastamise kavandamise mitmeid aspekte tuleb tõhustada; on võimalik saavutada kokkuhoidu, soodustades hankemenetlustes konkurentsi, ning praegust keerukat haldussüsteemi tuleb lihtsustada.

Programmi panus oli suur, aidates Palestiina omavalitsust palkade maksmisel, kuid toetusesaajate arv järjest suureneb ja teiste rahastajate osalus PEGASE otsetoetuses väheneb, mistõttu tegi Palestiina omavalitsus 2012. aastal palgamakseid suure viivitusega, põhjustades Palestiina elanikkonnas rahutusi.

PEGASE otsetoetus on kaasa aidanud peamiste avalike teenuste tagamisele, kuid Gazas maksti palka märkimisväärsele arvule avalikele teenistujatele, kes poliitilise olukorra tõttu tööl ei käinud ja avalikku teenust ei pakkunud. Komisjon ja Euroopa välisteenistus ei ole selle probleemiga piisavalt tegelenud.

Hoolimata suurtest PEGASE otsetoetusest eraldatud abisummadest oli Palestiina omavalitsuse eelarves 2012. aastal suur puudujääk, mis ohustab ka riigi rahanduse juhtimise reforme. Lõppkokkuvõttes tuleneb oht Palestiina omavalitsuse rahanduslikule jätkusuutlikkusele eelkõige mitmesugustest piirangutest, mis Iisraeli valitsus on okupeeritud Palestiina alade majandusarengule seadnud ja mis ühtlasi vähendab ka PEGASE otsetoetuse mõjusust.

Käesolevas aruandes esitatakse hulk soovitusi, mida komisjon ja Euroopa välisteenistus peaksid PEGASE otsetoetuse vajalikul läbivaatamisel arvesse võtma.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Kõnealune eriaruanne (nr 14/2013) kannab pealkirja: „Euroopa Liidu rahaline otsetoetus Palestiina omavalitsusele”. Euroopa Kontrollikoda uuris, kui hästi haldasid Euroopa välisteenistus ja komisjon Palestiina omavalitsusele eraldatud rahalist otsetoetust. Audit keskendus PEGASE ülesehitusele ja rakenduskorrale ning PEGASE tulemustele ja nende jätkusuutlikkusele.

Auditi põhjal järeldati, et komisjonil ja Euroopa välisteenistusel õnnestus anda Palestiina omavalitsusele keerulistes tingimustes otsest finantstoetust, kuid järjest teravneb vajadus praeguse lähenemisviisi mitmed aspektid üle vaadata. Saavutati mõningaid olulisi tulemusi, kuid nende jätkusuutlikkus on küsitav, kui praegust lähenemisviisi otsustavalt ei muudeta. Muudatuste raames tuleb Palestiina omavalitsust julgustada rohkem reforme läbi viima, eriti seoses avaliku teenistusega. Samal ajal tuleb leida moodus, kuidas veenda Iisraeli võtma vajalikke samme, aitamaks tagada PEGASE mehhanismi mõjusus.

Oma leidudele tuginedes esitab kontrollikoda järgmised soovitused:

  • Euroopa välisteenistus ja komisjon peaksid tulevase PEGASE rahastamismehhanismi kavandamist tõhustama, eelkõige siduma selle tihedamini ELi-Palestiina omavalitsuse uue tegevuskavaga; planeerima eraldisi mitme aasta põhiselt, välja töötama tulemusnäitajad, eriti tervishoiu, hariduse ja riigi rahanduse juhtimise valdkondades, et toetuse tulemusi paremini hinnata ja näidata.

  • Komisjon peaks PEGASE rahastamismehhanismi haldamise kulusid vähendama, kasutades võimalusel võistlevat hankemenetlust lepingute puhul, mis on seotud PEGASE juhtimise ja kontrolliga, PEGASE süsteemi lihtsustama, tehes ELi esindajale Palestiinas ülesandeks hallata PEGASE andmebaasi ja teha ise osa kontrollidest, mida praegu teostavad töövõtjad.

  • Euroopa välisteenistus ja komisjon peaksid tulevase PEGASE toetuse puhul rakendama tingimuslikkust, sidudes selle eelkõige Palestiina omavalitsuse konkreetsete edusammudega avaliku teenistuse reformi ja riigi rahanduse juhtimise reformi läbiviimisel.

  • Euroopa välisteenistus ja komisjon peaksid saavutama Palestiina omavalitsusega kokkuleppe lõpetada Gazas asuvate avalike teenistujate palga- ja pensionimaksete rahastamine PEGASEst ja suunata toetus ümber Jordani läänekaldale.

  • Euroopa välisteenistus ja komisjon peaksid koos laiema rahastajate kogukonnaga üldisema ELi-Iisraeli koostöö raames Iisraeliga kontakte tihendama, otsustamaks, milliseid samme peab Iisrael astuma, et tagada PEGASE toetuse suurem mõjusus.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar