Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/44

Λουξεμβούργο 11 Δεκεμβρίου 2013

«Η άμεση χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή χρήζει αναθεώρησης», σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αμφισβητεί τη βιωσιμότητα της άμεσης χρηματοδοτικής στήριξης (ΑΧΣ) της ΕΕ προς την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ).

«Μολονότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) πέτυχαν να υλοποιήσουν τη στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή υπό δυσχερείς συνθήκες, υπάρχουν ορισμένες πτυχές της ισχύουσας προσέγγισης που χρήζουν αναθεώρησης ολοένα και περισσότερο», δήλωσε ο κύριος Hans Gustaf Wessberg, Μέλος του ΕΕΣ αρμόδιο για την έκθεση. «Μολονότι επιτεύχθηκαν ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα, είναι αναγκαίες σημαντικές αναθεωρήσεις, όπως η ενθάρρυνση της ΠΑ ώστε να προβεί σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες της. Επιπλέον, είναι αναγκαία η εξεύρεση τρόπου ώστε το Ισραήλ να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΑΧΣ PEGASE είναι αποτελεσματική».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει βοήθεια ύψους άνω των 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ στον παλαιστινιακό λαό από το 1994 και εξής, προς υποστήριξη του γενικού στόχου της να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης δύο κρατών για τον τερματισμό της ισραηλο-παλαιστινιακής σύγκρουσης. Από το 2008 το μεγαλύτερο πρόγραμμά της στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι η ΑΧΣ PEGASE, η οποία παρείχε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ χρηματοδότησης από το 2008 έως το 2012. Με τον έλεγχο εξετάστηκε εάν η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διαχειρίστηκαν ορθά το εν λόγω πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η ΑΧΣ PEGASE επιδιώκει να βοηθήσει την ΠΑ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους δημόσιους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες οικογένειες, να διατηρήσει τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες και να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά.

Με τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι πρέπει να ενισχυθούν πολλές πτυχές του προγραμματισμού της χρηματοδότησης, ότι υπάρχει περιθώριο επίτευξης οικονομιών χρησιμοποιώντας συχνότερα διαδικασίες διαγωνισμού και ότι το ισχύον περίπλοκο σύστημα διαχείρισης χρήζει απλούστευσης.

Μολονότι το πρόγραμμα συνέβαλε σημαντικά στην κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας της ΠΑ, η αύξηση του αριθμού των δικαιούχων και η μείωση της χρηματοδότησης μέσω της ΑΧΣ PEGASE από άλλους χορηγούς βοήθειας οδήγησαν σε σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των μισθών από την ΠΑ το 2012, γεγονός που προκάλεσε εντάσεις στον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Η ΑΧΣ PEGASE συνέβαλε στις βασικές δημόσιες υπηρεσίες, αλλά σημαντικός αριθμός δημόσιων υπαλλήλων στη Γάζα, λόγω της πολιτικής κατάστασης, πληρώνονταν χωρίς να προσέρχονται στην εργασία τους και να παρέχουν δημόσια υπηρεσία. Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ δεν έχουν εξετάσει επαρκώς το πρόβλημα αυτό.

Τέλος, παρά την υψηλή χρηματοδότηση της ΑΧΣ PEGASE, η ΠΑ αντιμετώπισε σοβαρό έλλειμμα του προϋπολογισμού το 2012, γεγονός που απειλούσε επίσης να διαβρώσει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (ΔΔΟ). Σε τελευταία ανάλυση, η απειλή για την οικονομική βιωσιμότητα της ΠΑ μπορεί σε μεγάλο βαθμό να αποδοθεί στα πολλαπλά εμπόδια που επιβάλλονται από την κυβέρνηση του Ισραήλ στην οικονομική ανάπτυξη των κατεχομένων. Τα εμπόδια αυτά υπονομεύουν επίσης την αποτελεσματικότητα της ΑΧΣ PEGASE.

Η έκθεση παρουσιάζει σειρά συστάσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ κατά την αναγκαία αναθεώρηση της ΑΧΣ PEGASE.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Η ειδική έκθεση αριθ. 14/2013 έχει τίτλο «Άμεση χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή». Το ΕΕΣ εξέτασε εάν η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή διαχειρίστηκαν ορθά την άμεση χρηματοδοτική στήριξη (ΑΧΣ) PEGASE προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στις ρυθμίσεις σχεδιασμού και υλοποίησης για την ΑΧΣ PEGASE, καθώς και στα αποτελέσματα της ΑΧΣ PEGASE και τη βιωσιμότητά τους.

Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ πέτυχαν να υλοποιήσουν άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς την Παλαιστινιακή Αρχή υπό δυσχερείς συνθήκες, αλλά ότι ορισμένες πτυχές της ισχύουσας προσέγγισης χρήζουν αναθεώρησης ολοένα και περισσότερο. Μολονότι επιτεύχθηκαν ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα, η βιωσιμότητά τους είναι υπό αμφισβήτηση εάν η ισχύουσα προσέγγιση δεν υποστεί σημαντικές αναθεωρήσεις. Στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων αυτών, πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η ΠΑ ώστε να προβεί σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες της. Παράλληλα, είναι αναγκαία η εξεύρεση τρόπου ώστε το Ισραήλ να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΑΧΣ PEGASE είναι αποτελεσματική.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ συνιστά τα εξής:

  • Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσουν τον προγραμματισμό της μελλοντικής ΑΧΣ PEGASE, συγκεκριμένα: συνδέοντάς τη στενότερα με το νέο σχέδιο δράσης ΕΕ-ΠΑ· σχεδιάζοντας την κατανομή των πιστώσεων σε πολυετή βάση· αναπτύσσοντας δείκτες επιδόσεων, ιδίως στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ΔΔΟ, για την καλύτερη αξιολόγηση και επίδειξη των αποτελεσμάτων της.

  • Η Επιτροπή πρέπει να μειώσει τις δαπάνες διαχείρισης της ΑΧΣ PEGASE ως εξής: χρησιμοποιώντας διαδικασίες διαγωνισμού για τις συμβάσεις που αφορούν τη διαχείριση και τον έλεγχο της ΑΧΣ PEGASE, όποτε είναι εφικτό· απλουστεύοντας το σύστημα διαχείρισης της ΑΧΣ PEGASE, καθιστώντας την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Παλαιστίνη υπεύθυνη για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων PEGASE και αναλαμβάνοντας ορισμένους από τους ελέγχους που επί του παρόντος αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες.

  • Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόζουν προϋποθέσεις για τη μελλοντική ΑΧΣ PEGASE, ειδικά συνδέοντάς τη με συγκεκριμένη πρόοδο εκ μέρους της ΠΑ όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

  • Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία με την ΠΑ ώστε η χρηματοδότηση των μισθών και των συντάξεων από την ΑΧΣ PEGASE για τους δημόσιους υπαλλήλους στη Γάζα να διακοπεί και να κατευθυνθεί προς τη Δυτική Όχθη.

  • Η ΕΥΕΔ και η Επιτροπή, σε συνδυασμό με την ευρύτερη κοινότητα των χορηγών βοήθειας, πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση με το Ισραήλ, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας ΕΕ - Ισραήλ, προκειμένου να καθοριστεί ποια μέτρα πρέπει να λάβει το Ισραήλ ώστε να διασφαλίσει ότι η ΑΧΣ PEGASE είναι αποτελεσματικότερη.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar