Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/44

Luxembourg, den 11. december 2013

"EU's direkte finansielle støtte til Den Palæstinensiske Myndighed trænger til et eftersyn", siger EU-revisorerne

I en beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, sættes der spørgsmålstegn ved bæredygtigheden af den direkte finansielle støtte til Den Palæstinensiske Myndighed, som EU yder over PEGASE-mekanismen.

"Det er lykkedes Kommissionen og Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten) at yde støtte til Den Palæstinensiske Myndighed under vanskelige betingelser, men der er en række aspekter ved den aktuelle tilgang, som i stigende grad trænger til et eftersyn", siger Hans Gustaf Wessberg, det medlem af Revisionsretten, som er ansvarligt for beretningen. "Selv om der er opnået en del betydningsfulde resultater, er der behov for omfattende ændringer, som for eksempel at Den Palæstinensiske Myndighed bør opfordres til at iværksætte flere reformer, særlig i relation til den offentlige forvaltning. Samtidig er det nødvendigt at finde en metode, som kan få Israel til at træffe de fornødne foranstaltninger, som kan medvirke til at sikre, at den direkte finansielle støtte fra PEGASE er effektiv."

Den Europæiske Union har siden 1994 ydet mere end 5,6 milliarder euro i bistand til det palæstinensiske folk med det formål at støtte Unionens overordnede målsætning om at bidrage til skabelsen af en tostatsløsning, som kan bringe den israelsk-palæstinensiske konflikt til ophør. Siden 2008 har EU's største program i det besatte palæstinensiske område været PEGASE-mekanismen, som mellem 2008 og 2012 har ydet ca. 1 milliard euro i direkte finansiel støtte. Revisorerne undersøgte, om Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) havde forvaltet programmet tilfredsstillende i den periode. PEGASE-mekanismen forsøger at hjælpe Den Palæstinensiske Myndighed med at opfylde sine forpligtelser over for offentligt ansatte, pensionister og sårbare familier, opretholde de mest nødvendige offentlige ydelser og forbedre de offentlige finanser.

Revisorerne konstaterede, at flere aspekter ved programmeringen af støtten bør styrkes, at der vil kunne opnås besparelser ved i højere grad at anvende konkurrencebaserede udbud, og at det komplekse forvaltningssystem, der for øjeblikket anvendes, bør forenkles.

Programmet har givet et væsentligt bidrag til dækning af Den Palæstinensiske Myndigheds lønninger, men det stigende antal modtagere og de færre og færre midler til direkte finansiel støtte fra andre donorer forårsagede alvorlige forsinkelser i Den Palæstinensiske Myndigheds udbetaling af lønninger i 2012, hvilket medførte uroligheder blandt den palæstinensiske befolkning.

Den direkte finansielle støtte fra PEGASE har bidraget til de mest nødvendige offentlige ydelser, men på grund af den politiske situation blev et betragteligt antal offentligt ansatte i Gaza betalt uden at gå på arbejde og levere offentlig service. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten har ikke gjort nok for at løse dette problem.

På trods af den omfattende direkte finansielle støtte fra PEGASE stod Den Palæstinensiske Myndighed over for et alvorligt budgetunderskud i 2012, hvilket også truede med at underminere reformerne af forvaltningen af de offentlige finanser. I sidste ende kan truslen mod Den Palæstinensiske Myndigheds bæredygtighed i betragtelig grad spores tilbage til de mangfoldige forhindringer for den økonomiske udvikling af det besatte palæstinensiske område, som den israelske regering har opstillet, og som dermed også svækker PEGASE-støttens effektivitet.

I beretningen fremsættes der en række anbefalinger, som Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten bør følge, når de foretager det nødvendige eftersyn af PEGASE-mekanismens direkte finansielle støtte.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (nr. 14/2013) bærer titlen "Den Europæiske Unions direkte finansielle støtte til Den Palæstinensiske Myndighed". Revisionsretten undersøgte, hvor godt EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen forvaltede PEGASE-mekanismens direkte finansielle støtte til Den Palæstinensiske Myndighed. Revisionen var koncentreret om PEGASE-mekanismens udformning og gennemførelsesordninger samt de resultater, der var opnået med støtten, og disses bæredygtighed.

Konklusionen af revisionen var, at det var lykkedes for Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten at yde direkte finansiel støtte til Den Palæstinensiske Myndighed i en vanskelig situation, men at en række aspekter ved den nuværende tilgang i stigende grad trænger til et eftersyn. Der er opnået en del betydningsfulde resultater, men det er tvivlsomt, om de vil være bæredygtige, hvis den nuværende tilgang ikke ændres radikalt. Som led i en sådan ændring skal Den Palæstinensiske Myndighed også opfordres til at iværksætte flere reformer, særlig i relation til den offentlige forvaltning. Samtidig er det nødvendigt at finde en metode, som kan få Israel til at træffe de fornødne foranstaltninger, som kan medvirke til at sikre, at den direkte finansielle støtte fra PEGASE er effektiv.

På grundlag af sin revision anbefaler Revisionsretten følgende:

  • EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen bør styrke programmeringen af den fremtidige direkte finansielle støtte fra PEGASE, særlig ved at: knytte den tættere sammen med den ny handlingsplan mellem EU og Den Palæstinensiske Myndighed, planlægge tildelingerne på et flerårigt grundlag og udvikle resultatindikatorer, særlig inden for sundhed, uddannelse og forvaltning af offentlige finanser, så de resultater, der opnås med støtten, bedre kan vurderes og demonstreres.

  • Kommissionen bør reducere omkostningerne forbundet med at forvalte den direkte finansielle støtte fra PEGASE ved: så vidt muligt at anvende konkurrencebaserede udbud i forbindelse med kontrakter med relation til forvaltning og kontrol af PEGASE-støtten, at forenkle PEGASE-mekanismens forvaltningssystem og gøre EU's repræsentation i Palæstina ansvarlig for at administrere PEGASE-databasen og overtage en del af den kontrol, som i dag udføres eksternt.

  • EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen bør fremover knytte betingelser til den direkte finansielle støtte fra PEGASE, særlig ved at kæde den sammen med konkrete fremskridt, som PA skal gøre med hensyn til at reformere den offentlige forvaltning og forvaltningen af de offentlige finanser.

  • EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen bør nå til enighed med Den Palæstinensiske Myndighed om at afbryde PEGASE-støtten til finansiering af lønninger og pensioner til offentligt ansatte i Gaza og omdirigere den til Vestbredden.

  • EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen bør sammen med det bredere donorsamfund forstærke dialogen med Israel inden for rammerne af det bredere samarbejde mellem EU og Israel med henblik på at afgøre, hvilke foranstaltninger Israel skal træffe for at sikre, at den direkte finansielle støtte fra PEGASE bliver mere effektiv.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret.

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar