Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/44

Lucemburk 11. prosince 2013

„Přímou podporu EU pro palestinskou samosprávu je třeba zrevidovat“, tvrdí auditoři EU

Ve zprávě, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), se vyjadřují pochybnosti o udržitelnosti přímé finanční podpory (PFP) PEGASE Evropské unie pro palestinskou samosprávu.

Komisi a ESVČ se sice podařilo přímou finanční podporu palestinské samosprávě v obtížných podmínkách realizovat, avšak vzrůstá potřeba řadu aspektů současného přístupu zrevidovat“, uvedl Hans Gustaf Wessberg, člen EÚD zodpovědný za tuto zprávu.Přestože bylo dosaženo některých významných výsledků, je třeba provést některé zásadní změny, například mít palestinskou samosprávu k tomu, aby provedla více reforem, především ve vztahu ke státní službě. Kromě toho by měl být nalezen způsob, jak přimět Izrael, aby podnikl nutné kroky k zajištění účinnosti PFP PEGASE.

Od roku 1994 poskytla Evropská unie jako pomoc palestinskému obyvatelstvu více než 5,6 miliardy EUR, aby podpořila svůj obecný cíl, kterým je přispět k dosažení řešení v podobě dvou států, a ukončit tak izraelsko-palestinský konflikt. Od roku 2008 je jejím nejrozsáhlejším programem na okupovaném palestinském území PFP PEGASE, z něhož bylo v letech 2008 až 2012 poskytnuto financování ve výši přibližně 1 miliardy EUR. Auditoři zkoumali, zda Komise a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) řídily program dobře. Cílem PFP PEGASE je pomoci palestinské samosprávě plnit její závazky vůči státním zaměstnancům, důchodcům a ohroženým rodinám, zajistit základní veřejné služby a zlepšit veřejné finance.

Při auditu bylo zjištěno, že několik aspektů programování financování je třeba posílit, že se může dosáhnout úspor, pokud se bude více využívat soutěžních zadávacích řízení, a že složitý systém řízení, který je zaveden, je třeba zjednodušit.

I když program významně přispěl k pokrytí mzdových nákladů palestinské samosprávy, rostoucí počet příjemců a klesající financováním prostřednictvím PFP PEGASE od ostatních dárců vedlo k tomu, že se palestinská samospráva v roce 2012 dostávala do výrazných prodlení s vyplácení platů, což vedlo mezi palestinským obyvatelstvem k nepokojům.

PFP PEGASE přispívá k poskytování základních veřejných služeb, ale kvůli tamější politické situaci dostává v Gaze plat značný počet státních zaměstnanců, aniž chodí do práce a poskytují veřejné služby. Komise a ESVČ se tímto problémem dostatečně nezabývaly.

Přes rozsáhlé financování z PFP PEGASE se palestinská samospráva v roce 2012 potýkala se značným rozpočtovým schodkem, který také ohrožoval reformy řízení veřejných financí. Ohrožení finanční udržitelnosti palestinské samosprávy je v konečném důsledku do velké míry důsledkem mnoha překážek, které do cesty hospodářskému rozvoji okupovaného palestinského území klade vláda Izraele, a které tak také oslabují účinnost PFP PEGASE.

Ve zprávě se předkládá řada doporučení, kterými by se Komise a ESVČ při nutném přezkumu PFP PEGASE měly řídit.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 14/2013) se nazývá „Přímá podpora Evropské unie pro palestinskou samosprávu“. EÚD zkoumal, zda ESVČ a Komise řídily přímou finanční podporu (PFP) PEGASE pro palestinskou samosprávu dobře. Audit se zaměřil na koncepci a způsob provádění PFP PEGASE a také na výsledky PFP PEGASE a její udržitelnost.

Závěr z auditu zní, že Komisi a ESVČ se podařilo přímou finanční podporu palestinské samosprávě v obtížných podmínkách realizovat, ale vzrůstá potřeba řadu aspektů současného přístupu zrevidovat. Bylo sice dosaženo některých významných výsledků, avšak jejich udržitelnost je bez zásadních změn současného přístupu nejistá. V rámci těchto změn je také třeba mít palestinskou samosprávu k tomu, aby provedla více reforem, především ve vztahu ke státní službě. Současně by měl být nalezen způsob, jak přimět Izrael, aby podnikl nutné kroky k zajištění účinnosti PFP PEGASE.

Účetní dvůr na základě svých zjištění předkládá následující doporučení:

  • ESVČ a Komise by měly posílit programování budoucí PFP PEGASE, především tím, že ji těsněji propojí se společným akčním plánem EU a palestinské samosprávy, budou přidělování financí plánovat na víceletá období a vytvoří ukazatele výkonnosti, především v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a řízení veřejných financí, aby bylo možno lépe posuzovat a prokazovat její výsledky.

  • Komise by měla snížit náklady na správu PFP PEGASE tím, že pokud to bude možné, bude pro zakázky týkající se řízení a kontroly PFP PEGASE používat soutěžní zadávací řízení a zjednoduší systém řízení PFP PEGASE tak, že zastoupení EU v Palestině převezme odpovědnost za správu databáze PEGASE a za některé kontroly, které nyní provádějí externí subjekty.

  • ESVČ a Komise by měly budoucí PFP PEGASE podmínit, a to především konkrétním pokrokem palestinské samosprávy při reformě státní služby a řízení veřejných financí.

  • ESVČ a Komise by se měly s palestinskou samosprávou dohodnout na tom, že financování platů a důchodů státních zaměstnanců v Gaze z PFP PEGASE bude ukončeno a převedeno na Západní břeh.

  • ESVČ a Komise společně se širším společenstvím dárců by měly v rámci širší spolupráce mezi EU a Izraelem pokračovat v jednání s Izraelem s cílem určit, jaké kroky by měl Izrael učinit, aby byla PFP PEGASE účinnější.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar