Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/44

Люксембург, 11 декември 2013 г.

Според одиторите на ЕС директното финансово подпомагане за Палестинската власт се нуждае от преразглеждане

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се поставят въпроси относно устойчивия характер на директното финансово подпомагане (ДФП) на ЕС в рамките на механизма PEGASE за Палестинската власт (ПВ).

„Въпреки че Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) са успели да осигурят подпомагане на Палестинската власт при трудни обстоятелства, редица аспекти на настоящия подход се нуждаят все повече от подобрение“, заявява Hans Gustav Wessberg, членът на ЕСП, който е отговорен за изготвянето на доклада. Макар да са постигнати някои важни резултати, необходимо е да се направят някои основни промени, като например насърчаване на ПВ да извърши повече реформи, по-специално във връзка с нейната публична администрация. Освен това трябва да се намери начин да се накара Израел да предприеме необходимите стъпки за гарантиране ефективността на ДФП от PEGASE“.

От 1994 г. насам Европейският съюз е предоставил над 5,6 млрд. евро помощ за палестинския народ в подкрепа на основната си цел — да съдейства за достигане до „двудържавно“ решение с оглед прекратяване на израелско-палестинския конфликт. От 2008 г. насам най-голямата програма на ЕС в окупираните палестински територии (ОПТ) представлява директното финансово подпомагане (ДФП) в рамките на механизма PEGASE, благодарение на което са предоставени приблизително 1 млрд. евро финансиране в периода 2008—2012 г. В рамките на настоящия одит беше извършена проверка на управлението през този период от страна на Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). ДФП от PEGASE има за цел да подпомогне ПВ да се справи със задълженията си към държавните служители, пенсионерите и уязвимите палестински семейства, да поддържа основните обществени услуги и да подобри публичните финанси.

По време на одита беше констатирано, че няколко аспекта от програмирането на финансирането се нуждаят от подобряване, като все още има необходимост от икономии чрез по-широко използване на конкурентни тръжни процедури и опростяване на сложната система за управление.

Въпреки че програмата е имала значителен принос за покриването на разходите за заплати на ПВ, увеличаването на броя на бенефициентите и намаляването на средствата от други донори в ДФП от PEGASE води до сериозни закъснения при изплащането на заплати от ПВ през 2012 г., което е причина за размирици сред палестинското население.

ДФП от PEGASE е допринесло за основните обществени услуги, но поради политическата ситуация в Газа съществен брой държавни служители получават заплащане, без да ходят на работа и без да предоставят обществени услуги. Комисията и ЕСВД не са се справили достатъчно добре с този проблем.

На последно място, въпреки големият размер на финансирането в рамките на ДФП от PEGASE Палестинската власт се сблъсква със сериозен бюджетен дефицит през 2012 г., който също така заплашва да подкопае реформите в областта на управлението на публичните финанси (УПФ). В края на краищата заплахата за финансовата стабилност на ПВ може до голяма степен да се дължи на разнообразните пречки за икономическото развитие на ОПТ, наложени от правителството на Израел. Тези пречки също така намаляват ефективността на ДФП от PEGASE.

В настоящия доклад се отправят редица препоръки, които следва да бъдат спазени от Комисията и ЕСВД при извършването на необходимите промени на ДФП от PEGASE.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година.Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД № 14/2013) е озаглавен „Директно финансово подпомагане от Европейския съюз за Палестинската власт“. ЕСП провери дали ЕСВД и Комисията управляват добре директното финансово подпомагане (ДФП) от механизма PEGASE за Палестинската власт. Одитът беше фокусиран върху метода за изготвяне на модел и привеждане в действие на ДФП от PEGASE, както и върху резултатите на ДФП от PEGASE и тяхната устойчивост.

Одитът достигна до заключението, че Комисията и ЕСВД са успели да осигурят директно финансово подпомагане на Палестинската власт при трудни обстоятелства, но редица аспекти на настоящия подход се нуждаят все повече от подобрение. Въпреки че са постигнати някои важни резултати, тяхната устойчивост остава под съмнение, ако настоящият подход не претърпи основни промени. Като част от тези промени ПВ трябва също така да бъде насърчена да проведе повече реформи, по-специално във връзка с нейната публична администрация. Същевременно трябва да се намери начин да се накара Израел да предприеме необходимите стъпки за гарантиране ефективността на ДФП от PEGASE.

Въз основа на тези констатации ЕСП препоръчва:

  • ЕСВД и Комисията следва да укрепят програмирането на ДФП от PEGASE в бъдеще, като по-специално: свържат по-тясно програмирането с новия план за действие на ЕС—ПВ; планират разпределението на средствата на многогодишна база; разработят показатели за изпълнението, по-специално в областите на здравеопазването, образованието и УПФ, за постигане на по-добра оценка и демонстриране на резултатите.

  • Комисията следва да намали разходите за управление на ДФП от PEGASE като: при възможност използва тръжни процедури за договори, свързани с управлението и контрола на ДФП от PEGASE; опрости системата за управление на ДФП от PEGASE, като възложи на представителството на ЕС в Палестина управлението на базата данни PEGASE и поемането на някой от проверките, които понастоящем са възложени на подизпълнители.

  • ЕСВД и Комисията следва в бъдеще да обуславят ДФП от PEGASE, по-специално, като го свържат с конкретен напредък на ПВ във връзка с реформата на публичната администрация и управлението на публичните финанси.

  • ЕСВД и Комисията следва да постигнат споразумение с ПВ относно прекратяване на финансирането на заплатите и пенсиите чрез ДФП от PEGASE за държавните служители в Газа и насочването му към Западния бряг.

  • ЕСВД и Комисията, в сътрудничество с по-широката донорска общност, следва да се обвържат по-тясно с Израел, в рамките на по-широкомащабно сътрудничество между ЕС и Израел, за да определят какви стъпки е необходимо да предприеме Израел, за да гарантира по-голямата ефективност на ДФП от PEGASE.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата на Европейска сметна палата.

служ. тел.: +352 4398 45410 моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Туитър: @EUAuditorsECA


Side Bar