Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/42

Luxemburg den 10 december 2013

Kontrollen av uppgifterna som styr medlemsstaternas bidrag till budgeten behöver förbättras, säger EU:s revisorer

I en rapport som Europeiska revisionsrätten offentliggör i dag uppmanas kommissionen att rikta in sina kontroller på viktiga komponenter i medlemsstaternas bruttonationalinkomst (BNI) och på komponenter där det finns en risk för att uppgifterna har lägre kvalitet. Rekommendationerna i rapporten skulle göra det enklare att säkerställa att medlemsstaternas bidrag till EU:s budget beräknas korrekt och rättvist. De skulle även leda till att kommissionens arbete blir mer ändamålsenligt. Kommissionen har godtagit behovet av åtgärder.

EU:s budget finansieras med hjälp av egna medel och övriga inkomster, där de inkomster som baseras på medlemsstaternas BNI har ökat från omkring 50 % av budgeten 2002 (46 miljarder euro) till 70 % 2012 (98 miljarder euro).

BNI-baserade egna medel är den inkomstkälla som balanserar EU:s budget. För högt (eller för lågt) angiven BNI för en medlemsstat leder till att bidragen från övriga medlemsstater ökar (eller minskar).

”Man skulle kunna förvänta sig att kommissionens kontroll skulle garantera kvaliteten på medlemsstaternas BNI-uppgifter. Revisionsrättens slutsats är emellertid att kontrollarbetet inte var tillräckligt strukturerat och målinriktat”, sade Milan Martin Cvikl, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Även om vi vid granskningen av kontrollcykeln såg fall där föreskrivna system inte hade tillämpats korrekt och där kvaliteten var bristfällig kommer kommissionens arbete under nästa cykel efter september 2015 sannolikt att bli mer ändamålsenligt genom att våra rekommendationer har genomförts.”

Vid revisionen granskade revisionsrätten hur ändamålsenlig kommissionens kontroll hade varit av de BNI-uppgifter som under åren 2000–2007 användes som beräkningsgrund för egna medel. Uppgifterna blev definitiva 2012. De revisionskriterier som användes för att bedöma kommissionens resultat grundas på en uppsättning kriterier för god kontrollsed som revisionsrätten har utarbetat med beaktande av EU-bestämmelser och relevanta internationella kontrollprinciper.

Revisionsrättens slutsats var att kommissionen inte planerade och prioriterade sitt arbete på ett lämpligt sätt, inte tillämpade en konsekvent strategi när den genomförde sina kontroller i medlemsstaterna och inte utförde tillräckligt mycket arbete på medlemsstatsnivå. Vidare rapporterades inte kontrollerna på ett lämpligt sätt.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 11/2013 Korrekta uppgifter om bruttonationalinkomst (BNI): en mer strukturerad och målinriktad strategi skulle göra kommissionens kontroll mer ändamålsenlig undersökte revisionsrätten om kommissionens kontroll av BNI-uppgifter som beräkningsgrund för egna medel var väl strukturerad och målinriktad.

EU:s budget finansieras med hjälp av egna medel och övriga inkomster. Det finns tre kategorier övriga inkomster: traditionella egna medel (tullar på import och avgifter för sockerproduktion), egna medel beräknade utifrån den mervärdesskatt som uppbärs av medlemsstaterna och egna medel som härrör från medlemsstaternas BNI.

BNI är ett makroekonomiskt mått på nationellt välstånd. Det används som underlag vid beräkningen av de största inkomsterna i EU:s budget. Till skillnad från BNP ingår nettoinkomster från utlandet.

Revisionen omfattade kommissionens kontroll av ett urval av 10 (av EU-25) medlemsstaters BNI-uppgifter för perioden 2000–2007 och inriktades på de kontroller Eurostat (EU:s statistikkontor) gör av de förfaranden och statistiska grunduppgifter som medlemsstaterna använder för att beräkna BNI-komponenter. Denna kontrollcykel avslutades i januari 2012.

Revisionsrättens slutsats var att kommissionens kontroll av BNI-uppgifter inte var tillräckligt strukturerad och målinriktad. Kommissionen planerade och prioriterade inte sitt arbete på ett lämpligt sätt, tillämpade inte en konsekvent strategi när den genomförde sina kontroller i medlemsstaterna och utförde inte tillräckligt mycket arbete på medlemsstatsnivå. Kontrollerna rapporterades inte heller på ett lämpligt sätt.

Slutsatserna och rekommendationerna härrör från revisionsrättens tillämpning av god praxis för kontrollarrangemang som är inriktade på väsentliga komponenter och på komponenter där det finns en risk för att uppgifterna har lägre kvalitet.

Denna praxis gör att förfarandet blir mer strukturerat och formaliserat än med det system som Eurostat för närvarande använder. Eftersom antalet BNI-komponenter som ska väljas ut för ingående kontroll kan anpassas efter de tillgängliga resurserna skulle Eurostat inte behöva avsätta mer personal för att kontrollera BNI-uppgifter.

Baserat på resultatet av sin granskning rekommenderar revisionsrätten att kommissionen

  • gör en strukturerad och formaliserad analys som tar hänsyn till kostnader och nytta så att den bättre kan planera och prioritera sitt kontrollarbete,

  • förkortar längden på sin kontrollcykel för att begränsa användningen av allmänna reservationer som försenar den slutliga beräkningen av BNI-baserade bidrag och kan skapa budgetosäkerhet i medlemsstaterna,

  • vid sina kontroller lägger särskild vikt vid om medlemsstaternas BNI är fullständig och om jämförbara beräkningsmetoder har använts,

  • när det är möjligt bedömer den potentiella effekten av och/eller det riskutsatta beloppet i sina granskningsresultat och fastställer tydliga väsentlighetskriterier för specifika reservationer för att hantera ett problem som gäller medlemsstaternas nationella statistikkontor,

  • rapportera på ett mer komplett, tydligt och konsekvent sätt om medlemsstaternas BNI-uppgifter och om förvaltningen av BNI-baserade egna medel.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar