Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/42

Luxembourg, 10. december 2013

Po besedah revizorjev EU je treba izboljšati kontrole podatkov za proračunske prispevke držav članic

Poročilo, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče, poziva Komisijo, naj usmeri svoje kontrole na najpomembnejše komponente BND, za katere podatke zagotovijo države članice, in na tiste komponente, pri katerih obstaja tveganje, da bo kakovost podatkov slabša. Priporočila v poročilu bi pomagala zagotoviti pravilen izračun prispevkov držav članic v proračun in pošteno osnovo zanje. Izboljšala bi tudi uspešnost dela Komisije. Komisija se strinja, da je treba ukrepati.

Proračun EU se financira z lastnimi sredstvi in drugimi prihodki, med katerimi so se prihodki iz naslova BND držav članic povečali s približno 50 % proračuna v letu 2002 (46 milijard EUR) na 70 % v letu 2012 (98 milijard EUR).

Lastna sredstva iz naslova BND so vir prihodkov, s katerimi se uravnava proračun EU. Vsaka precenitev (ali podcenitev) BND za posamezno državo članico povzroči zmanjšanje (ali povečanje) prispevkov drugih držav članic.

Pričakovali bi, da bo preverjanje, ki ga izvaja Komisija, zagotovilo kakovost podatkov o BND držav članic. Toda Sodišče ugotavlja, da preverjanje ni bilo dovolj strukturirano in osredotočeno,“ je izjavil Milan Martin CVIKL, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo. „Čeprav smo v revidiranem ciklusu preverjanj odkrili primere neskladnosti in pomanjkanja kakovosti, pa se bo zaradi izvajanja naših priporočil uspešnost dela Komisije v naslednjem ciklusu po septembru 2015 verjetno izboljšala.“

Pri reviziji Sodišča je bila pregledana uspešnost preverjanja podatkov o BND za leta od 2002 do 2007, ki se uporabljajo za namene lastnih sredstev, ki ga je opravila Komisija. Revizijska merila, uporabljena za ocenjevanje dela Komisije, temeljijo na sklopu dobrih praks preverjanja, ki jih je pripravilo Sodišče ter pri tem upoštevalo pravila EU in ustrezna načela notranje kontrole.

Evropsko računsko sodišče je ugotovilo, da Komisija ni ustrezno načrtovala svojega dela in zanj ni določila ustreznih prioritet, pri preverjanju v državah članicah ni uporabila vedno enakega pristopa in ni opravila dovolj dela na ravni držav članic. Poleg tega poročanje o preverjanjih ni bilo ustrezno.

Opombe urednikom:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

To posebno poročilo št. 11/2013 ima naslov Zagotavljanje pravilnih podatkov o bruto nacionalnem dohodku: bolj strukturiran in bolje osredotočen pristop bi izboljšal uspešnost preverjanja Komisije. Pri reviziji je Sodišče preučilo, ali je bilo preverjanje podatkov o BND, ki se uporabljajo za namene lastnih sredstev, ki ga je opravila Komisija, dobro strukturirano in osredotočeno.

Proračun EU se financira z lastnimi sredstvi in z drugimi prihodki. Obstajajo tri kategorije lastnih sredstev: tradicionalna lastna sredstva (carinske dajatve za uvoz in proizvodne dajatve za sladkor), lastna sredstva, izračunana na podlagi DDV, ki ga pobirajo države članice, in lastna sredstva iz naslova BND držav članic.

BND je makroekonomsko merilo nacionalnega bogastva. Uporablja se kot osnova za izračun največjega vira proračuna EU. Za razliko od BDP vključuje neto dohodke, prejete iz tujine.

Med revizijo je bilo preučeno preverjanje, ki ga je opravila Komisija, in sicer na vzorcu podatkov o BND za 10 držav članic EU-25 za obdobje 2002–2007. Revizija se je osredotočala na Eurostatove kontrole postopkov in osnovnih statističnih podatkov, ki jih države članice uporabljajo za oceno komponent BND. Ta ciklus preverjanja je bil končan januarja 2012.

Sodišče ugotavlja, da preverjanje podatkov o BND, ki ga je izvajala Komisija, ni bilo dovolj strukturirano in osredotočeno. Komisija ni ustrezno načrtovala svojega dela in zanj ni določila ustreznih prioritet, pri preverjanju v državah članicah ni uporabila vedno enakega pristopa in ni opravila dovolj dela na ravni držav članic. Poleg tega poročanje o preverjanjih ni bilo ustrezno.

Zaključki in priporočila temeljijo na dobrih praksah ureditev preverjanja, ki jih je uporabilo Sodišče in ki se osredotočajo na komponente, ki so pomembne in pri katerih obstaja tveganje slabše kakovosti podatkov. Te prakse prinašajo bolj strukturiran in formaliziran pristop, kot ga ima zdaj Eurostat. Ker je mogoče število komponent BND, ki se izberejo za poglobljeno preverjanje, prilagoditi virom, ki so na voljo, povečanje števila zaposlenih na Eurostatu, ki preverjajo podatke o BND, ni potrebno.

Evropsko računsko sodišče na podlagi svojih ugotovitev priporoča, naj Komisija:

  • izvaja strukturirano in formalizirano analizo, ki bo upoštevala stroške in koristi ter ji omogočila boljše načrtovanje preverjanja ter boljše določanje prioritet zanj;

  • skrajša ciklus svojega preverjanja, da bi omejila uporabo „splošnih pridržkov“, zaradi katerih se zavleče končni izračun prispevkov na podlagi BND, kar lahko povzroči proračunsko negotovost v državah članicah;

  • pri svojem preverjanju posveča posebno pozornost polnemu zajetju BND držav članic in uporabi primerljivih postopkov ocenjevanja;

  • po možnosti oceni morebiten vpliv svojih ugotovitev in/ali znesek, pri katerem obstaja tveganje, ter določi jasna merila pomembnosti za uvedbo „posebnih pridržkov“ zaradi obravnavanja posameznih zadev z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic;

  • popolneje, pregledneje in dosledneje poroča o podatkih o BND držav članic in o upravljanju lastnih sredstev iz naslova BND.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi, Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar