Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/42

Luxemburg 10. decembra 2013

„Kontroly údajov o príspevkoch členských štátov do rozpočtu je potrebné zlepšiť,“ konštatujú audítori EÚ

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, je Komisia vyzvaná, aby zamerala svoje kontroly na hlavné zložky hrubého národného dôchodku (HND) poskytované členskými štátmi a na tie zložky, pri ktorých existuje riziko, že kvalita údajov by mohla byť nižšia. Odporúčania v správe by pomohli zabezpečiť, aby sa príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ správne vypočítali a spravodlivo stanovovali. Rovnako by sa zlepšila účinnosť práce Komisie. Komisia akceptovala potrebu prijatia opatrení.

Rozpočet EÚ sa financuje z vlastných zdrojov a iných príjmov, pričom príjmy odvodené zo zdroja HND členských štátov sa zvýšili z približne 50 % rozpočtu v roku 2002 (46 mld. EUR) na 70 % v roku 2012 (98 mld. EUR).

Vlastné zdroje založené na HND sú zdrojom vyrovnávania príjmov v rozpočte EÚ. Každé nadhodnotenie (alebo podhodnotenie) HND pre konkrétny členský štát spôsobuje zníženie (alebo zvýšenie) príslušných príspevkov ostatných členských štátov.

„Dalo by sa očakávať, že overovanie zo strany Komisie zabezpečí kvalitu údajov členských štátov o HND. Dvor audítorov však dospel k záveru, že práca v súvislosti s overovaním nebola dostatočne štruktúrovaná a zameraná,“ uviedol Milan Martin CVIKL, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. „Hoci sme zistili prípady nedodržania pravidiel a nedostatočnej kvality kontrolovaného cyklu overovania, účinnosť práce Komisie v nasledujúcom cykle po septembri 2015 sa pravdepodobne zlepší vďaka vykonaniu našich odporúčaní.“

Audit preskúmal účinnosť overovania údajov o HND Komisiou za obdobie 2002 až 2007, ktoré sa použili na účely vlastných zdrojov. Tieto údaje boli konečné v roku 2012. Audítorské kritériá použité na hodnotenie výkonu Komisie sú založené na súbore osvedčených postupov overovania, ktoré navrhol Dvor audítorov so zreteľom na pravidlá EÚ a príslušné zásady vnútornej kontroly.

Dvor audítorov dospel k záveru, že Komisia neplánovala svoju činnosť a nestanovovala ciele primerane, pri overovaní v členských štátoch neuplatňovala jednotný prístup a nevykonávala dostatočnú činnosť na úrovni členských štátov. O overovaniach sa okrem toho primeraným spôsobom nepredkladali správy.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správ (č. 11/2013) má názov „Správne údaje o hrubom národnom dôchodku (HND): štruktúrovanejším a lepšie zameraným prístupom by sa zlepšila účinnosť overenia Komisiou“. Dvor audítorov skúmal, či overovanie údajov o HND, ktoré sa používajú na účely vlastných zdrojov, bolo zo strany Komisie dobre štruktúrované a zamerané.

Rozpočet EÚ sa financuje z vlastných zdrojov a iných príjmov. Existujú tri kategórie vlastných zdrojov: tradičné vlastné zdroje (clá z dovozu a výroby cukru), vlastné zdroje vypočítané na základe dane z pridanej hodnoty vybranej v členských štátoch a vlastné zdroje odvodené z HND členských štátov.

HND je makroekonomickým meradlom národného bohatstva. Používa sa ako základ pre výpočet najväčšieho zdroja pre rozpočet EÚ. Na rozdiel od HDP zahŕňa aj príjmy zo zahraničia.

Pri audite sa preskúmalo overovanie vzorky údajov o HND desiatich členských štátov (EÚ-25) Komisiou za obdobie 2002 – 2007 so zameraním na kontroly Eurostatu (štatistického úradu EÚ) týkajúce sa postupov a základných štatistík používaných členskými štátmi na vykonanie odhadov zložiek HND. Tento cyklus overovania bol ukončený v januári 2012.

Dvor audítorov dospel k záveru, že overovanie údajov o HND zo strany Komisie nebolo dostatočne štruktúrované a zamerané. Komisia neplánovala svoju činnosť a nestanovovala ciele primerane, pri overovaní v členských štátoch neuplatňovala jednotný prístup a nevykonávala dostatočnú činnosť na úrovni členských štátov. O overovaniach sa okrem toho primeraným spôsobom nepredkladali správy.

Závery a odporúčania vyplývajú zo skutočnosti, že Dvor audítorov uplatňuje overené postupy overovania zameriavajúce sa na významné zložky a tie zložky, pri ktorých existuje riziko, že kvalita údajov by mohla byť nižšia. Tieto postupy tvoria štruktúrovanejší a formálnejší prístup ako ten, ktorý v súčasnosti používa Eurostat. Keďže počet zložiek HND, ktoré sa vyberú na podrobné overovanie, sa prispôsobí dostupným zdrojom, nie je potrebné zvýšiť ľudské zdroje Eurostatu na účely overovania údajov o HND.

Na základe svojich zistení Dvor audítorov Komisii odporúča:

  • vykonať štruktúrovanú a formalizovanú analýzu, v rámci ktorej sa zohľadnia náklady a prínosy a ktorá umožní stanovenie priorít pre prácu v súvislosti s overovaním,

  • skrátiť trvanie cyklu overovania s cieľom obmedziť používanie všeobecných výhrad, ktoré spôsobujú oneskorenie konečného výpočtu príspevkov založených na HND, čo vedie k rozpočtovej neistote v členských štátoch,

  • v rámci overovania venovať osobitnú pozornosť úplnosti HND členských štátov a použitiu porovnateľných postupov odhadu,

  • ak je to možné, posúdiť potenciálny dosah a/alebo sumu vystavenú riziku v súvislosti s jej zisteniami a stanoviť jasné kritériá významnosti pre predkladanie „konkrétnych výhrad“ na riešenie problému s národnými štatistickými úradmi členských štátov,

  • predkladať úplnejšie, transparentnejšie a jednotnejšie správy o údajoch HND členských štátov a o riadení vlastných zdrojov založených na HND.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar