Navigation path

Left navigation

Additional tools


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

ECA/13/42

Luxemburg, 10 decembrie 2013

Potrivit auditorului extern al UE, este necesară aducerea de îmbunătățiri în ceea ce privește verificările datelor utilizate în scopul stabilirii contribuțiilor statelor membre la buget

În raportul publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană, Comisiei i se solicită să își axeze verificările pe componentele majore ale datelor privind venitul național brut (VNB) furnizate de statele membre și pe componentele în cazul cărora există riscul unei calități scăzute a datelor. Recomandările incluse în acest raport ar contribui la asigurarea calculării corecte și a stabilirii echitabile a contribuțiilor statelor membre la bugetul UE. De asemenea, ele ar îmbunătăți eficacitatea activității Comisiei. Comisia a acceptat faptul că trebuie luate măsuri în acest sens.

Sursele de finanțare ale bugetului Uniunii Europene sunt resursele proprii și alte venituri, din care proporția veniturilor bazate pe VNB-ul statelor membre s-a majorat de la circa 50 % din buget în 2002 (46 de miliarde de euro) la 70 % în 2012 (98 de miliarde de euro).

Resursele proprii bazate pe VNB constituie sursa de venituri necesară pentru a echilibra bugetul UE. Orice supraevaluare (sau subevaluare) a VNB-ului pentru un stat membru dat determină descreșterea (sau creșterea) contribuțiilor respective ale celorlalte state membre.

„Se poate presupune că verificarea efectuată de către Comisie ar trebui să asigure calitatea datelor VNB ale statelor membre. Curtea concluzionează totuși că această verificare nu a fost suficient de structurată și de direcționată”, a declarat domnul Milan Martin CVIKL, membrul Curții responsabil de raport. „Chiar dacă auditorii Curții au identificat cazuri de neconformitate și de calitate insuficientă în cadrul ciclului de verificare auditat, există mari șanse ca eficacitatea activității Comisiei în ciclul următor, după septembrie 2015, să fie ameliorată dacă sunt puse în aplicare recomandările noastre.”

Auditul a examinat eficacitatea procesului de verificare de către Comisie a datelor VNB pentru perioada 2002-2007 care sunt utilizate în scopul determinării resurselor proprii. Datele referitoare la exercițiile respective au devenit definitive în 2012. Criteriile de audit utilizate pentru evaluarea performanței Comisiei se bazează pe un ansamblu de bune practici referitoare la verificare, bune practici care au fost concepute de Curte ținând seama de normele UE și de principiile relevante de control intern.

Curtea a concluzionat că Comisia nu a realizat o planificare și o prioritizare corespunzătoare a activităților sale, că abordarea aplicată de Comisie cu privire la verificările sale din statele membre nu a fost consecventă de la un stat membru la altul și că activitățile pe care aceasta le-a efectuat la nivelul statelor membre nu au avut un caracter suficient. Mai mult, verificările nu au făcut obiectul unei raportări adecvate.

Note către editori:

Rapoartele speciale ale Curții de Conturi Europene se publică pe tot parcursul anului și prezintă rezultatele unor audituri selectate care au ca obiect domenii specifice ale bugetului UE sau aspecte specifice legate de gestiune.

În acest raport special (RS nr. 11/2013), intitulat „Ameliorarea calității datelor privind venitul național brut (VNB): o abordare mai structurată și mai bine direcționată ar îmbunătăți eficacitatea verificării realizate de Comisie”, Curtea a examinat dacă procesul de verificare de către Comisie a datelor VNB care sunt utilizate în scopul determinării resurselor proprii a fost bine structurat și direcționat.

Sursele de finanțare ale bugetului Uniunii Europene sunt resursele proprii și alte venituri. Există trei categorii de resurse proprii: resurse proprii tradiționale (taxe vamale percepute pentru importuri și taxa pe producția de zahăr), resurse proprii calculate pe baza taxei pe valoarea adăugată (TVA) percepute de statele membre și resurse proprii bazate pe venitul național brut (VNB) al statelor membre.

VNB-ul este un indicator macroeconomic care măsoară prosperitatea unui stat. Este utilizat ca bază pentru calcularea celei mai mari surse de venituri la bugetul UE. Spre deosebire de PIB, VNB-ul include și venitul net provenit din străinătate.

Auditul a acoperit verificarea de către Comisie a datelor VNB ale unui eșantion de zece state membre (din UE-25) pentru perioada 2002-2007, punând accentul pe verificarea de către Eurostat (Oficiul pentru Statistică al Uniunii Europene) a procedurilor și a statisticilor de bază utilizate de statele membre pentru a realiza estimări ale componentelor VNB-ului. Ciclul de verificare al Eurostat pentru perioada respectivă a fost finalizat în ianuarie 2012.

Curtea a concluzionat că verificarea de către Comisie a datelor VNB nu era suficient de structurată și de direcționată. Comisia nu a realizat o planificare și o prioritizare corespunzătoare a activităților sale, abordarea pe care a aplicat-o cu privire la verificările sale din statele membre nu a fost consecventă de la un stat membru la altul și activitățile pe care le-a efectuat la nivelul statelor membre nu au avut un caracter suficient. Mai mult, verificările nu au făcut obiectul unei raportări adecvate.

Concluziile și recomandările formulate reprezintă rezultatul aplicării de către Curte a unui ansamblu de bune practici referitoare la modalitățile de verificare, care s-au axat pe componentele semnificative și pe componentele în cazul cărora există riscul unei calități scăzute a datelor. Aceste practici constituie o abordare mai structurată și mai formalizată decât cea care este aplicată la momentul actual de Eurostat. Dat fiind că numărul componentelor VNB-ului care trebuie să fie selectate în vederea unei verificări aprofundate poate fi adaptat în funcție de resursele disponibile, nu este necesar să se sporească resursele de personal din cadrul Eurostat care să fie alocate verificării datelor VNB.

Pe baza constatărilor sale, Curtea recomandă Comisiei:

  • să procedeze la o analiză structurată și formalizată care să țină seama de principiul raportului costuri-beneficii și care să facă posibilă o planificare și o prioritizare mai bună a activităților sale de verificare;

  • să își reducă durata ciclului de verificare în scopul limitării recurgerii la „rezervele generale”, care întârzie calculul definitiv al contribuțiilor bazate pe VNB, ducând la posibile incertitudini bugetare în statele membre;

  • să acorde, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, o atenție specială exhaustivității VNB-ului statelor membre și să vizeze utilizarea unor proceduri care să fie comparabile în ceea ce privește estimarea;

  • să determine, acolo unde este posibil, care este impactul potențial al constatărilor pe care le face și/sau care este suma expusă riscului în urma acestor constatări și să stabilească criterii clare privind importanța semnificativă în vederea formulării de „rezerve specifice”, atunci când se urmărește remedierea anumitor probleme de către institutele naționale de statistică din statele membre;

  • să elaboreze rapoarte care să furnizeze o apreciere mai exhaustivă, mai transparentă și mai consecventă a datelor VNB ale statelor membre și a gestiunii resurselor proprii bazate pe VNB.

Persoana de contact:

Aidas Palubinskas

Ofițer de presă, Curtea de Conturi Europeană

Birou: +352 4398 45410 Tel. mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar