Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/42

Luksemburg, dnia 10 grudnia 2013 r.

Zdaniem kontrolerów unijnych kontrole danych wykorzystywanych do obliczenia wysokości składek państw członkowskich do budżetu wymagają ulepszenia.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wzywa Komisję do skoncentrowania swoich kontroli na głównych składnikach dochodu narodowego brutto (DNB) państw członkowskich, jak również na składnikach, w przypadku których istnieje ryzyko, że dane nie będą najwyższej jakości. Zalecenia przedstawione w sprawozdaniu pomogłyby zapewnić prawidłowe i rzetelne ustalenie podstawy i obliczenie wysokości składek państw członkowskich do budżetu UE. Przyczyniłyby się również do zwiększenia skuteczności prac prowadzonych przez Komisję. Komisja uznała konieczność podjęcia działań w tym zakresie.

Budżet UE jest finansowany z zasobów własnych oraz innych źródeł dochodu, przy czym udział dochodów pozyskiwanych na podstawie DNB państw członkowskich wzrósł z ok. 50% (46 mld euro) w 2002 r. do 70% (98 mld euro) w roku 2012.

Zasoby własne oparte na DNB stanowią źródło dochodów bilansujących budżet UE. Zawyżenie (lub zaniżenie) DNB w przypadku konkretnego państwa członkowskiego skutkuje obniżeniem (lub podniesieniem) składek wnoszonych przez pozostałe państwa członkowskie.

„Można by się spodziewać, że weryfikacja prowadzona przez Komisję zapewni odpowiednią jakość danych DNB państw członkowskich. Trybunał stwierdził jednak, że prace weryfikacyjne nie były w dostatecznym stopniu usystematyzowane i ukierunkowane”, powiedział Milan Martin CVIKL, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. „Choć w skontrolowanym cyklu weryfikacji wykryliśmy przypadki niezgodności oraz dane niedostatecznej jakości, realizacja zaleceń Trybunału powinna przyczynić się do zwiększenia skuteczności prac Komisji w kolejnym cyklu rozpoczynającym się we wrześniu 2015 r.”

W ramach kontroli zbadano skuteczność prowadzonej przez Komisję weryfikacji danych DNB odnoszących się do lat 2002-2007, wykorzystanych na potrzeby obliczenia zasobów własnych. Dane te zostały ustalone ostatecznie w 2012 r. Kryteria kontroli zastosowane do oceny wykonania zadań przez Komisję opierają się na najlepszych praktykach dotyczących weryfikacji, opracowanych przez Trybunał z uwzględnieniem przepisów UE oraz stosownych zasad kontroli wewnętrznej.

Trybunał stwierdził, że Komisja nie zaplanowała ani nie ustaliła priorytetów swoich działań w odpowiedni sposób, nie zastosowała spójnego podejścia w trakcie weryfikacji przeprowadzanych w państwach członkowskich i nie przeprowadziła wystarczających prac na tym poziomie. Ponadto weryfikacje nie zostały należycie uwzględnione w sprawozdawczości.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Sprawozdanie specjalne nr 11/2013 zatytułowane jest: „Jak uzyskać wiarygodne dane dotyczące dochodu narodowego brutto (DNB) – bardziej usystematyzowane i lepiej ukierunkowane podejście zwiększyłoby skuteczność weryfikacji przeprowadzanych przez Komisję w tym zakresie”. Trybunał zbadał, czy przeprowadzona przez Komisję weryfikacja danych DNB, które wykorzystano na potrzeby obliczenia zasobów własnych, była usystematyzowana i odpowiednio ukierunkowana.

Budżet UE jest finansowany z zasobów własnych i innych źródeł dochodu. Wyróżnia się trzy kategorie zasobów własnych: tradycyjne zasoby własne (cła pobierane od przywozu towarów i opłaty produkcyjne od cukru), zasoby własne z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT) pobieranego przez państwa członkowskie oraz zasoby własne oparte na DNB państw członkowskich.

DNB to makroekonomiczny wskaźnik bogactwa narodowego. Stanowi on podstawę do obliczenia największego źródła dochodów budżetowych UE. W odróżnieniu od PKB, DNB obejmuje dochód netto z zagranicy.

Kontrola objęła dokonaną przez Komisję weryfikację próby danych DNB dotyczących 10 z 25 państw członkowskich UE, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przeprowadzone przez Eurostat (urząd statystyczny UE) kontrole procedur i podstawowych statystyk wykorzystywanych przez państwa członkowskie w celu oszacowania wielkości poszczególnych składników DNB. Cały cykl weryfikacji zakończył się w styczniu 2012 r.

Trybunał stwierdził, że weryfikacja danych DNB przeprowadzana przez Komisję nie była wystarczająco usystematyzowana i ukierunkowana. Komisja nie zaplanowała ani nie ustaliła priorytetów swoich działań w odpowiedni sposób, nie zastosowała spójnego podejścia w trakcie weryfikacji przeprowadzanych w państwach członkowskich i nie przeprowadziła wystarczających prac na tym poziomie. Ponadto weryfikacje nie zostały należycie uwzględnione w sprawozdawczości.

Przedstawione wnioski i zalecenia są wynikiem zastosowania przez Trybunał najlepszych praktyk w zakresie weryfikacji dotyczących w szczególności istotnych składników DNB oraz składników, w przypadku których istnieje ryzyko, że dane nie będą najwyższej jakości. Praktyki te składają się łącznie na bardziej usystematyzowane i sformalizowane podejście niż stosowane obecnie przez Eurostat. Ponieważ liczbę składników DNB, które mają zostać poddane szczegółowej weryfikacji, można wyznaczyć w zależności od dostępnych zasobów, nie ma potrzeby angażowania większej liczby pracowników Eurostatu w celu weryfikacji danych DNB.

Na podstawie swoich ustaleń Trybunał zaleca Komisji:

  • przeprowadzenie usystematyzowanej i sformalizowanej analizy z uwzględnieniem kosztów i korzyści, która umożliwi jej lepsze zaplanowanie weryfikacji i wyznaczenie obszarów priorytetowych;

  • skrócenie cyklu weryfikacji, aby ograniczyć stosowanie zastrzeżeń ogólnych, które opóźniają ostateczne ustalenie wysokości składek opartych na DNB, co może prowadzić do niepewności budżetowej w państwach członkowskich;

  • zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność DNB państw członkowskich oraz na wykorzystanie porównywalnych procedur szacowania;

  • oszacowanie – w miarę możliwości – potencjalnego wpływu swoich ustaleń lub wynikającej z nich kwoty obarczonej ryzykiem i ustalenie kryteriów istotności na potrzeby zgłaszania zastrzeżeń szczegółowych, tak aby usprawnić współpracę z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich;

  • prowadzenie w sposób bardziej kompletny, przejrzysty i spójny sprawozdawczości na temat danych DNB przekazywanych przez państwa członkowskie i zarządzania zasobami własnymi opartymi na DNB.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar