Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/13/42

Luxemburg, 10 december 2013

"Verbeteringen nodig in de controles van de gegevens waarop de bijdragen van de lidstaten aan de begroting zijn gebaseerd", aldus de EU-controleurs

In een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) wordt de Commissie opgeroepen, haar controles te richten op de hoofdcomponenten van het bruto nationaal product (bni) die de lidstaten aanleveren, en op de componenten waarbij er een risico bestaat dat de kwaliteit van de gegevens te wensen overlaat. De aanbevelingen in het verslagen zouden helpen om ervoor te zorgen dat de bijdragen van de lidstaten aan de EUbegroting correct en op eerlijke grondslag zijn berekend. Opvolging ervan zou tevens de werkzaamheden van de Commissie doeltreffender maken. De Commissie heeft aanvaard dat er maatregelen moeten worden getroffen.

De EU-begroting wordt gefinancierd uit eigen middelen en overige ontvangsten, waarvan de ontvangsten uit de bron van het bni van de lidstaten zijn gestegen van circa 50 % van de begroting in 2002 (46 miljard euro) tot 70 % in 2012 (98 miljard euro).

De eigen middelen bni vormen de inkomstenbron die de EUbegroting in evenwicht brengt. Wordt het bni voor een bepaalde lidstaat te hoog (of te laag) opgegeven, dan heeft dit tot gevolg dat de respectieve bijdragen van de overige lidstaten afnemen (of toenemen).

"Men zou verwachten dat de verificatie door de Commissie zorgt dat de bnigegevens van de lidstaten van goede kwaliteit zijn. De Rekenkamer concludeert echter dat de verificatiewerkzaamheden onvoldoende gestructureerd en gericht waren", aldus Milan Martin CVIKL, het ERK-lid dat verantwoordelijk is voor het verslag. "Hoewel we gevallen van niet-naleving en van gebrekkige kwaliteit aantroffen in de gecontroleerde verificatiecyclus, zijn de werkzaamheden van de Commissie in de volgende cyclus na september 2015 waarschijnlijk doeltreffender als gevolg van de tenuitvoerlegging van onze aanbevelingen."

Bij de controle werd onderzocht in hoeverre de verificatie door de Commissie van de voor de vaststelling van de eigen middelen gebruikte bni-gegevens over de jaren 2002‑2007, die in 2012 definitief zijn geworden, doeltreffend is geweest. De controlecriteria die zijn gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van de Commissie zijn gebaseerd op een reeks goede verificatiepraktijken die de ERK heeft ontwikkeld, rekening houdend met de EU-voorschriften en de toepasselijke internecontrolebeginselen.

De ERK concludeerde dat de Commissie haar werkzaamheden niet op passende wijze plande en prioriteerde, geen consistente aanpak toepaste bij de uitvoering van haar verificaties in de lidstaten, en onvoldoende werk op lidstaatniveau verrichtte. Bovendien werden de verificaties niet adequaat gerapporteerd.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (SV nr. 11/2013), getiteld "Op weg naar correcte gegevens over het bruto nationaal inkomen (bni): een meer gestructureerde en gerichte aanpak zou de doeltreffendheid van de verificatie door de Commissie verbeteren", beoordeelde de ERK of de verificatie door de Commissie van de bni-gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de eigen middelen goed gestructureerd en gericht was.

De EUbegroting wordt gefinancierd uit eigen middelen en overige ontvangsten. Er zijn drie soorten eigen middelen: traditionele eigen middelen (douanerechten die worden geheven op import en suikerheffingen), eigen middelen die worden berekend op basis van de door de lidstaten geïnde belasting over de toegevoegde waarde, en eigen middelen op basis van het bni van de lidstaten.

Het bni is een macro-economische maatstaf voor de nationale welvaart. Het wordt gebruikt als grondslag voor de berekening van de grootste bron van de EU-begroting. In tegenstelling tot het bbp omvat het bni het netto-inkomen uit het buitenland.

De controle had betrekking op de verificatie door de Commissie van de bni-gegevens van een steekproef van tien lidstaten (van de EU-25) voor de periode 2002-2007, waarbij de nadruk lag op de controles door Eurostat (het Bureau voor de Statistiek van de EU) van de procedures en basisstatistieken die de lidstaten gebruiken om schattingen voor de verschillende bni-componenten te maken. Deze verificatiecyclus werd in januari 2012 afgerond.

De ERK concludeerde dat de verificatie van bni-gegevens door de Commissie onvoldoende gestructureerd en gericht was. De Commissie plande en prioriteerde haar werkzaamheden niet op passende wijze, paste geen consistente aanpak toe bij de uitvoering van haar verificaties in de lidstaten, en verrichtte onvoldoende werk op lidstaatniveau. Bovendien werden de verificaties niet adequaat gerapporteerd.

De conclusies en aanbevelingen zijn afgeleid van de toepassing door de ERK van goede praktijken van verificatieregelingen die gericht zijn op de materiële componenten en componenten waarbij er een risico bestaat dat de kwaliteit van de gegevens te wensen overlaat. Deze praktijken vormen een meer gestructureerde en geformaliseerde aanpak dan die welke Eurostat momenteel toepast. Omdat het aantal bni-componenten dat wordt geselecteerd voor een grondige verificatie kan worden afgestemd op de beschikbare middelen, hoeven de personele middelen van Eurostat die worden ingezet voor de verificatie van bni-gegevens niet te worden uitgebreid.

Op basis van haar bevindingen beveelt de ERK aan dat de Commissie:

  • een gestructureerde en geformaliseerde analyse uitvoert waarbij rekening wordt gehouden met kosten en baten, die haar in staat stelt haar verificatiewerkzaamheden beter te plannen en te prioriteren;

  • de duur van haar verificatiecyclus verkort ter beperking van het gebruik van algemene punten van voorbehoud, die de definitieve berekening van bijdragen op basis van het bni vertragen, waardoor in de lidstaten onzekerheid over hun begroting kan optreden;

  • in haar verificaties bijzondere aandacht besteedt aan de volledigheid van het bni van de lidstaten en aan het gebruik van vergelijkbare procedures voor het maken van schattingen;

  • voor zover mogelijk, de potentiële effecten en/of het risicobedrag van haar bevindingen inschat en duidelijke materialiteitscriteria vaststelt voor het maken van specifieke punten van voorbehoud om zaken bij nationale bureaus voor de statistiek aan te pakken;

  • vollediger, transparanter en consistenter verslag uitbrengt over de bni-gegevens van de lidstaten en over het beheer van de eigen middelen bni.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar