Navigation path

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/42

Luksemburgā, 2013. gada 10. decembrī

Dati par dalībvalstu iemaksām budžetā jāpārbauda labāk,” secina ES revidenti

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) šodien publicētajā ziņojumā Komisija ir aicināta pārbaudēs lielāku uzmanību pievērst dalībvalstu iesniegto nacionālā kopienākuma (NKI) datu galvenajām sastāvdaļām, kā arī tām sastāvdaļām, attiecībā uz kurām pastāv risks, ka datu kvalitāte varētu būt zemāka. Ziņojumā formulētie ieteikumi palīdzētu nodrošināt, ka dalībvalstu iemaksas budžetā ir pareizi aprēķinātas un taisnīgi pamatotas. Tie uzlabotu arī Komisijas darba efektivitāti. Komisija ir piekritusi tam, ka ir jārīkojas.

ES budžetu finansē no pašu resursiem un citiem ieņēmumiem, no kuriem ieņēmumi, kas iegūti no dalībvalstu NKI, ir palielinājušies no aptuveni 50 % no budžeta 2002. gadā (46 miljardi EUR) līdz 70 % 2012. gadā (98 miljardi EUR).

NKI pašu resursi ir ieņēmumu avots, ar ko līdzsvaro ES budžetu. Ja dalībvalstij nosaka pārāk augstu (vai pārāk zemu) NKI, citu dalībvalstu iemaksas var tikt samazinātas (vai palielinātas).

“Būtu gaidāms, ka Komisijas pārbaudes nodrošina dalībvalstu NKI datu kvalitāti. Tomēr Palāta secina, ka pārbaudes darbs nebija pietiekami strukturēts un mērķtiecīgs”, teica par ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Milans Martins Cvikls [Milan Martin CVIKL]. “Kaut arī revidētajā pārbaudes ciklā mēs esam konstatējuši neatbilstības un nepietiekamas kvalitātes gadījumus, visticamāk, ka, ieviešot mūsu ieteikumus, Komisijas darba efektivitāte nākamajā ciklā pēc 2015. gada septembra uzlabosies.”

Palāta revīzijā pārbaudīja Komisijas veikto to 2002.–2007. gada NKI datu pārbaužu efektivitāti, kurus izmanto pašu resursu vajadzībām. Šie dati kļuva galīgi 2012. gadā. Komisijas darba novērtēšanai izmantoto revīzijas kritēriju pamatā ir labas pārbaudes prakses kopums, ko izstrādājusi ERP, ņemot vērā ES noteikumus un attiecīgos iekšējās kontroles principus.

ERP secināja, ka Komisija pienācīgi neplānoja darbu un nenoteica prioritātes, kā arī, veicot pārbaudes dalībvalstīs, tā nepiemēroja konsekventu pieeju un nepietiekami strādāja dalībvalstu līmenī. Turklāt par pārbaudēm netika pienācīgi ziņots.

Piezīmes izdevējiem:

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašajā ziņojumā Nr. 11/2013 “Nacionālā kopienākuma (NKI) datu precizitāte: strukturētāka un mērķtiecīgāka pieeja uzlabotu Komisijas veikto pārbaužu efektivitāti” ERP pārbaudīja, vai Komisijas veiktās to NKI datu pārbaudes, kurus izmanto pašu resursu vajadzībām, bija labi strukturētas un mērķtiecīgas.

ES budžetu finansē no pašu resursiem un pārējiem ieņēmumiem. Ir triju kategoriju pašu resursi: tradicionālie pašu resursi (muitas nodokļi par importu un cukura ražošanas nodevas), pašu resursi, kurus aprēķina, ņemot vērā dalībvalstu iekasēto pievienotās vērtības nodokli, un pašu resursi no dalībvalstu NKI.

NKI ir nacionālās bagātības makroekonomisks rādītājs. To izmanto par pamatu ES budžeta lielākā avota aprēķinā. Atšķirībā no IKP tajā ietilpst tīrie ienākumi no ārvalstīm.

Revīzijā pārbaudīja Komisijas veiktās pārbaudes par 10 (no ES-25) dalībvalstu NKI datu paraugu 2002.–2007. gada periodam, galvenā uzmanība bija pievērsta Eurostat (Eiropas Savienības Statistikas biroja) veiktajām pārbaudēm attiecībā uz procedūrām un to statistikas pamatdatu pārbaudēm, kurus dalībvalstis izmanto NKI sastāvdaļu aplēšu iegūšanai. Šis pārbaudes cikls tika pabeigts 2012. gada janvārī.

ERP secināja, ka Komisijas veiktā NKI datu pārbaude nebija pietiekami strukturēta un mērķtiecīga. Komisija pienācīgi neplānoja darbu un nenoteica prioritātes, kā arī, veicot pārbaudes dalībvalstīs, tā nepiemēroja konsekventu pieeju un nepietiekami strādāja dalībvalstu līmenī. Turklāt par pārbaudēm netika pienācīgi ziņots.

Secinājumi un ieteikumi izriet no ERP izmantotā pārbaudes pasākumu labas prakses kopuma, kurā lielākā uzmanība pievērsta galvenajām sastāvdaļām, kā arī tām sastāvdaļām, attiecībā uz kurām pastāv risks, ka datu kvalitāte varētu būt zemāka. Šīs prakses pamatā ir labāk strukturēta un dokumentēta pieeja nekā tā, kuru pašlaik izmanto Eurostat. Tā kā padziļinātai pārbaudei atlasāmo NKI sastāvdaļu skaitu var pielāgot pieejamajiem resursiem, nebūtu jāpalielina to Eurostat darbinieku skaits, kas ir iesaistīti NKI datu pārbaudēs.

Pamatojoties uz saviem konstatējumiem, ERP iesaka Komisijai:

  • veikt strukturētu un dokumentētu analīzi, kurā ņem vērā izmaksas un ieguvumus, lai varētu labāk plānot pārbaudes darbu un noteikt prioritātes,

  • saīsināt pārbaudes cikla laiku, lai ierobežotu vispārējo atrunu izmantošanu, kas kavē uz NKI balstīto iemaksu galīgo aprēķinu un tādējādi rada iespējamu budžeta nenoteiktību dalībvalstīs,

  • veicot pārbaudes, īpašu uzmanību pievērst dalībvalstu NKI datu pilnīgumam un tam, kā ir piemērotas salīdzināmas novērtējuma procedūras,

  • ja iespējams, novērtēt konstatējumu iespējamo ietekmi un/vai apdraudēto summu un noteikt skaidrus būtiskuma kritērijus attiecībā uz īpašo atrunu formulēšanu, risināt jautājumu ar dalībvalstu statistikas iestādēm,

  • ziņojumos sniegt pilnīgāku, pārredzamāku un konsekventāku pārskatu par dalībvalstu NKI datiem un NKI pašu resursu pārvaldību.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar