Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/42

Liuksemburgas, 2013 m. gruodžio 10 d.

„Būtini valstybių narių įnašams į biudžetą skirtų duomenų patikrų patobulinimai“, – sako ES auditoriai.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Audito Rūmai ragina Komisiją atliekant patikras didžiausią dėmesį skirti valstybių narių pateiktiems duomenims apie bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) pagrindinius komponentus ir apie komponentus, kurie yra susiję su blogesnės duomenų kokybės rizika. Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos padėtų užtikrinti, kad valstybių narių įnašai į ES biudžetą būtų teisingai apskaičiuoti ir tinkamai pagrįsti. Tai taip pat pagerintų Komisijos darbo veiksmingumą. Komisija sutiko, kad būtina imtis veiksmų.

ES biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais ir kitomis įplaukomis. Biudžeto įplaukų, pagrįstų valstybių narių BNPj, dalis padidėjo nuo maždaug 50 % (46 milijardų eurų) 2002 m. iki 70 % (98 milijardų eurų) 2012 m.

BNPj pagrįsti nuosavi ištekliai yra ES biudžetą subalansuojantis įplaukų šaltinis. Bet koks konkrečios valstybės narės tikrųjų BNPj padidinimas (arba sumažinimas), nors jis ir nepaveikia visos BNPj pagrįstų nuosavų išteklių sumos, reiškia, kad sumažėja (arba padidėja) atitinkamos kitų valstybių narių įmokos.

„Galima tikėtis, kad Komisijos patikros užtikrins valstybių narių BNPj duomenų kokybę. Tačiau Audito Rūmai daro išvadą, kad tikrinimo darbas nebuvo pakankamai struktūrizuotas ir tikslingas“, – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Milan Martin CVIKL. – Nors mes nustatėme neatitikties atvejų ir audituoto tikrinimo ciklo kokybės trūkumų, Komisijos darbo veiksmingumas kitame cikle po 2015 m. rugsėjo mėn. gali pagerėti įgyvendinus mūsų rekomendacijas.“

Audito Rūmai patikrino Komisijos atliktų 2002–2007 m. nuosavų išteklių reikmėms naudotų BNPj duomenų (jie tapo galutiniai 2012 m.) tikrinimų veiksmingumą. Šio audito kriterijai, pagal kuriuos vertinamas Komisijos darbas, yra pagrįsti tikrinimo procedūrų gerosios praktikos sąvadu, Audito Rūmų sudarytu atsižvelgiant į ES taisykles ir atitinkamus vidaus kontrolės principus.

Audito Rūmai padarė išvadą, kad Komisija savo darbo deramai neplanuoja ir nenustato jo prioritetų, atlikdama tikrinimus valstybėse narėse ji nesivadovauja nuosekliu metodu ir nepakankamai dirba valstybių narių lygmeniu. Be to, apie patikrinimus nebuvo tinkamai pranešta.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (Nr. 11/2013) pavadinta „Kaip gauti tikslius bendrųjų nacionalinių pajamų (BNPj) duomenis: perėjus prie labiau struktūrizuoto ir tikslingesnio metodo padidėtų Komisijos tikrinimo veiksmingumas“. Audito Rūmai tikrino, ar Komisijos atliekami nuosavų išteklių reikmėms naudojamų BNPj duomenų tikrinimai buvo pakankamai struktūrizuoti ir tikslingi.

ES biudžetas finansuojamas nuosavais ištekliais ir kitomis įplaukomis. Nuosavi ištekliai yra trijų rūšių: tradiciniai nuosavi ištekliai (surinkti importo muitai ir cukraus gamybos mokestis), nuosavi ištekliai, apskaičiuoti pagal valstybių narių surinktą pridėtinės vertės mokestį, ir nuosavi ištekliai, pagrįsti valstybių narių BNPj.

BNPj yra nacionalinio turto makroekonominis matas. Jos naudojamos kaip pagrindas apskaičiuojant didžiausią ES biudžeto šaltinį. Skirtingai nei BVP, jos apima grynąsias pajamas iš užsienio.

Audito Rūmai tikrino Komisijos atliktas 10 valstybių narių (iš ES-25) BNPj duomenų 2002–2007 m. laikotarpiu imties patikras, didžiausią dėmesį skirdami Eurostato (ES statistikos tarnybos) procedūrų patikroms ir valstybių narių naudojamiems pagrindiniams statistiniams duomenims, pagal kuriuos įvertinami BNPj komponentai. Šis tikrinimo ciklas užbaigtas 2012 m. sausio mėn.

Audito Rūmai padarė išadą, kad Komisijos atliekami BNPj duomenų tikrinimai nebuvo pakankamai struktūrizuoti ir tikslingi. Komisija savo darbo deramai neplanavo ir nenustatė jo prioritetų, atlikdama tikrinimus valstybėse narėse ji nesivadovavo nuosekliu metodu ir nepakankamai dirbo valstybių narių lygmeniu. Be to, apie patikrinimus nebuvo tinkamai pranešta.

Išvados ir rekomendacijos yra pagrįstos Audito Rūmų taikoma gerąja tikrinimo procedūrų praktika, didžiausią dėmesį skiriant pagrindiniams komponentams ir komponentams, kurie yra susiję su blogesnės duomenų kokybės rizika. Ji susijusi su sistemingesniu ir griežčiau apibrėžtu metodu, palyginti su šiuo metu Eurostato taikomu metodu. Kadangi išsamiai tikrinamų BNPj komponentų gali būti pasirenkama tiek, kiek turima išteklių, BNPj duomenis tikrinančių Eurostato darbuotojų skaičiaus didinti nereikia.

Remiantis nustatytais faktais, Audito Rūmai rekomenduoja Komisijai:

  • atlikti struktūrizuotą ir formalizuotą analizę, atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos principą, kad ji galėtų geriau planuoti tikrinimo veiklą ir nustatyti jos prioritetus;

  • sutrumpinti savo tikrinimo ciklo trukmę, siekiant apriboti naudojimąsi „bendrosiomis išlygomis“, dėl kurių vėluojama atlikti galutinį BNPj pagrįstų įnaššų skaičiavimą, ir valstybėse narėse gali atsirasti netikrumas dėl biudžeto;

  • skirti ypatingą dėmesį valstybių narių BNPj duomenų išsamumui ir panašioms įvertinimo procedūroms;

  • jei įmanoma, įvertinti savo nustatytų faktų galimą poveikį ir (arba) rizikos veikiamą sumą bei nustatyti aiškius reikšmingumo kriterijus, kurie taikytini darant „specialiąsias išlygas“, skirtas išnagrinėti ginčytinus klausimus su valstybių narių nacionalinėmis statistikos institucijomis;

  • teikti išsamesnes, skaidresnes ir nuoseklesnes ataskaitas dėl valstybių narių BNPj duomenų ir BNPj pagrįstų nuosavų išteklių valdymo.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar