Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/42

Luxembourg, 2013. december 10.

Számvevőszék: „Jobban kell ellenőrizni a tagállamok költségvetési hozzájárulásait meghatározó adatokat”

A mai napon közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék arra hívja fel a Bizottságot, hogy a bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) irányuló ellenőrzéseit azokra az adatokra összpontosítsa, amelyeket a tagállamok a GNI fő összetevőiről szolgáltatnak, valamint azokra, ahol a gyengébb adatminőség kockázata áll fenn. A jelentésben megfogalmazott ajánlások segíthetnek biztosítani, hogy az uniós költségvetésbe befizetett tagállami hozzájárulásokat helyesen és méltányos alapon számítsák ki. Az ajánlások révén a Bizottság munkájának eredményessége is javulna. A Bizottság elfogadta, hogy intézkedésekre van szükség.

Az Unió költségvetését saját forrásokból és egyéb bevételekből finanszírozzák. A GNI-alapú tagállami forrásokból származó bevétel 2002-ben a költségvetésnek mintegy 50%-át tette ki (46 milliárd euró), ez 2012-re 70%-ra (98 milliárd euró) nőtt.

A GNI-alapú saját forrásokból származik az a bevétel, amely egyensúlyba hozza az uniós költségvetést. Ha egyes tagállamok tekintetében a ténylegesnél nagyobb (vagy kisebb) GNI-t állapítanak meg, az csökkenti (vagy növeli) a többi tagállam által befizetendő hozzájárulások összegét.

„Azt gondolhatnánk, hogy a bizottsági ellenőrzés biztosítja a tagállami GNI-adatok minőségét. A Számvevőszék azonban arra a következtetésre jutott, hogy az ellenőrzések nem voltak kellően strukturáltak és célirányosak” – nyilatkozta Milan Martin CVIKL, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Igaz, hogy az általunk vizsgált ellenőrzési ciklusban találtunk példákat egyes szabályok be nem tartására, és minőségi kifogásaink is voltak, ám ha a Bizottság a következő ciklusban, 2015 szeptemberétől átülteti a gyakorlatba az ajánlásainkat, akkor várhatóan eredményesebb lesz a munkája.”

A Számvevőszék ellenőrzése azt vizsgálta, hogy a Bizottság eredményesen ellenőrizte-e a 2002–2007-es időszakban a saját források meghatározásához használt, 2012-ben véglegessé vált GNI-adatokat. A Bizottság teljesítményének értékeléséhez használt ellenőrzési kritériumok a Számvevőszék által összeállított ellenőrzés-módszertani bevált gyakorlatokon alapulnak, figyelemmel az uniós jogszabályokra és a vonatkozó belsőkontroll-elvekre.

A Számvevőszék megállapította, hogy a Bizottság nem tervezte meg megfelelően a munkáját és nem határozta meg megfelelően az azon belüli prioritásokat; nem alkalmazott egységes koncepciót a tagállamokban végzett ellenőrzései során, és nem végzett elegendő munkát a tagállamok szintjén, valamint az ellenőrzéseiről nem készültek megfelelő jelentések.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 11/2013. sz. különjelentés címe: „A bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) vonatkozó adatok helytállósága: strukturáltabb és célirányosabb megközelítés javítaná a Bizottság ellenőrzéseinek eredményességét”. A Számvevőszék ellenőrzése azt vizsgálta, hogy a Bizottság kellően strukturáltan és célirányosan ellenőrizte-e a saját források meghatározásához használandó GNI-adatokat.

Az Európai Unió költségvetését saját forrásokból és egyéb bevételekből finanszírozzák. A saját forrásoknak három kategóriája van: a hagyományos saját források (importvámok és cukortermelési díj), a tagállamok által beszedett hozzáadottérték-adó alapján kiszámított saját források, illetve a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmén (GNI) alapuló saját források.

A GNI a nemzeti vagyonra vonatkozó makrogazdasági mutató. A GNI alapján számítják ki az uniós költségvetés bevételeinek legjelentősebb forrását. A GDP-vel ellentétben a GNI-ba beletartozik a külföldről származó nettó jövedelem is.

A Számvevőszék ellenőrzése azt vizsgálta, hogy a Bizottság hogyan ellenőrizte azt a mintát, amely (a 2007 előtt csatlakozott 25 tagállam közül) 10 tagállamnak a 2002-2007-es időszakra vonatkozó GNI-adatait tartalmazta. A vizsgálat elsősorban arra irányult, hogy az Eurostat (az Unió statisztikai hivatala) hogyan ellenőrzi a GNI-összetevők becslésére szolgáló tagállami eljárásokat és alapstatisztikákat. Az ellenőrzési ciklus 2012 januárjában zárult le.

A Számvevőszék megállapította, hogy a GNI-adatok Bizottság általi ellenőrzése nem volt kellően strukturált és célirányos. A Bizottság nem tervezte meg megfelelően a munkáját és nem határozta meg megfelelően az azon belüli prioritásokat; nem alkalmazott következetes módszert a tagállamokban végzett ellenőrzései során, és nem végzett elegendő munkát a tagállamok szintjén, valamint az ellenőrzéseiről nem készültek megfelelő jelentések.

A következtetések és ajánlások kialakításakor a Számvevőszék a bevált ellenőrzés-módszertani gyakorlatait vette alapul, amelyek egyrészt a lényeges GNI-összetevőkre összpontosítottak, másrészt azokra, amelyeknél minőségi kockázat állt fenn. Ezek a gyakorlatok strukturáltabb és formalizáltabb megközelítést képviselnek, mint az Eurostat jelenlegi gyakorlata. Mivel a részletes ellenőrzésre kiválasztandó GNI-összetevők száma a rendelkezésre álló forrásokhoz igazítható, nem kell növelni az Eurostat GNI-adatok ellenőrzésével foglalkozó munkatársainak létszámát.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak:

  • a költségek és a hasznok figyelembe vételével végezzen strukturált és formalizált elemzést, amely lehetővé teszi számára az ellenőrzés jobb megtervezését és az ellenőrzési prioritások hatékonyabb rangsorolását;

  • az ellenőrzési ciklus időtartamát lerövidítve korlátozza – a GNI-alapú hozzájárulások összegének végleges kiszámítását késleltető, a tagállamokban esetenként költségvetési bizonytalanságot okozó – általános fenntartások alkalmazását;

  • fordítson külön figyelmet a tagállami GNI teljeskörűségének ellenőrzésére és összehasonlítható becslési módszerek alkalmazására;

  • amennyiben lehetséges, értékelje megállapításainak potenciális hatását, illetve a veszélyeztetett összeg nagyságát, és határozzon meg egyértelmű lényegességi kritériumokat az egyedi fenntartások alkalmazásához, a nemzeti statisztikai hivatalok által nem rendezett kérdéseket lezárandó;

  • számoljon be átfogóbban, átláthatóbban és egységesebben a tagállamok GNI-adatairól és a GNI-alapú saját források kezeléséről.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar