Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/13/42

Luxembourg, 10. prosinca 2013.

„Potrebno je poboljšati provjere podataka o proračunskim doprinosima država članica“, poručuju revizori EU-a

Izvješće koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) poziva Komisiju da usredotoči svoje provjere na velike sastavne dijelove bruto nacionalnog dohotka (BND-a) koje pružaju države članice, kao i na one sastavne dijelove u kojima postoji rizik od loše kvalitete podataka. Preporuke iznesene u izvješću mogle bi doprinijeti tome da se osigura da su doprinosi država članica u proračun EU-a točno izračunati i pošteno utemeljeni. To bi također poboljšalo djelotvornost rada Komisije. Komisija je priznala potrebu za dodatnim mjerama.

Proračun EU-a financira se iz vlastitih sredstava i drugim prihodima od čega su se prihodi proizašli iz BND-a država članica povećali od oko 50 % proračuna u 2002. godini (45 milijardi eura) na 70 % u 2012. godini (98 milijardi eura).

Vlastita sredstva temeljena na BND-u izvor su prihoda koji uravnotežuje proračun EU-a. Svako uvećano (ili umanjeno) prikazivanje BND-a za određenu državu članicu ima učinak smanjenja (ili povećanja) relativnih doprinosa drugih država članica.

„Moglo bi se očekivati da će Komisijini postupci provjere osigurati kvalitetne podatke o BND-u država članica. Međutim, Sud je zaključio da postupci provjere nisu bili dovoljno strukturirani i usmjereni“, rekao je Milan Martin CVIKL, član Suda zadužen za ovo izvješće. „Iako smo utvrdili slučajeve neispunjavanja obveza i nedovoljne kvalitete u revidiranom ciklusu provjere, izgledno je da će se djelotvornost Komisijina rada u sljedećem ciklusu nakon rujna 2015. godine poboljšati kroz provedbu naših preporuka.“

Revizijom je ispitana djelotvornost Komisijine provjere podataka o BND-u vezanih za razdoblje od 2002. do 2007. godine korištenih za potrebe vlastitih sredstava i koji su postali konačni u 2012. godini. Revizijski kriteriji korišteni za procjenu učinkovitosti rada Komisije temelje se na skupu dobrih praksi sustava provjere koje je uspostavio Sud uzimajući u obzir pravila EU-a i važeća načela unutarnje kontrole.

Sud je zaključio da Komisija nije na primjeren način planirala i određivala glavne zadaće svog rada, da nije primjenjivala dosljedan pristup u obavljanju provjera u državama članicama te da nije napravila dovoljno na razini država članica. Osim toga, o provjerama se nije prikladno izvješćivalo.

Napomene za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih uz upravljanje.

Naslov ovog tematskog izvješća (SR 11/2013) glasi: „Dobivanje točnih podataka o bruto nacionalnom dohotku (BND): strukturiraniji i usmjereniji pristup poboljšao bi djelotvornost Komisijine provjere“. Sud je ispitivao jesu li Komisijine provjere podataka o BND-u korištenih za potrebe vlastitih sredstava bile dobro strukturirane i usmjerene.

Proračun EU-a financira se iz vlastitih sredstava i drugih prihoda. Postoje tri kategorije vlastitih sredstava: tradicionalna vlastita sredstva (prihodi od carinskih pristojbi i pristojbi na šećer), vlastita sredstva obračunata na temelju poreza na dodanu vrijednost koji prikupljaju države članice i vlastita sredstva koja proizlaze iz BND-a država članica.

BND je makroekonomska mjera nacionalnog bogatstva. Koristi se kao osnova za izračun najvećeg izvora proračuna EU-a. Za razliku od BDP-a, BND uključuje i neto dohodak iz inozemstva.

Revizijom su ispitane Komisijine provjere uzorka podataka o BND-u 10 država članica (skupine EU-25) za razdoblje od 2002. do 2007. godine, s naglaskom na provjere koje je Eurostat (Ured za statistiku EU-a) obavio nad postupcima i osnovnim statističkim podatcima koje su države članice koristile za procjenu sastavnih dijelova BND-a. Ovaj je ciklus provjere završen u siječnju 2012. godine.

Sud je zaključio da Komisijina provjera podataka o BND-u nije bila dovoljno strukturirana i usmjerena. Komisija nije na primjeren način planirala i određivala glavne zadaće svog rada, nije primjenjivala dosljedan pristup u obavljanju provjera u državama članicama te nije napravila dovoljno na razini država članica. Osim toga, o provjerama se nije prikladno izvješćivalo.

Zaključci i preporuke proizlaze iz primjene dobre prakse sustava provjere te su usmjereni na značajne sastane dijelove, kao i na one sastavne dijelove u kojima postoji rizik da bi kvaliteta podataka mogla biti loša. Takva praksa predstavlja strukturiraniji i formaliziraniji pristup od onog koji Eurostat trenutno koristi. S obzirom da se broj sastavnih dijelova BND-a koji se trebaju odabrati za dubinsku provjeru može prilagođavati raspoloživim resursima, nema potrebe za povećanjem resursa vezanih uz osoblje Eurostata koje radi na provjeri podataka o BND-u.

Na temelju svojih nalaza, Sud preporučuje da Komisija:

  • provede strukturiranu i formaliziranu analizu kojom se u obzir uzimaju troškovi i koristi i koja će joj omogućiti planiranje i određivanje glavnih zadaća provjere;

  • skrati trajanje ciklusa provjere kako bi ograničila uporabu općih zadrški koje uzrokuju kašnjenje završnog izračuna sastavnih dijelova doprinosa temeljenih na BND-u, što može dovesti do proračunske nesigurnosti u državama članicama;

  • posveti posebnu pažnju sveobuhvatnosti BND-a država članica i korištenju usporedivih postupaka procjene;

  • po mogućnosti procijeni mogući učinak i/ili rizični iznos u svojim nalazima i utvrdi jasne kriterije značajnosti za izražavanje posebnih zadrški, da se tim pitanjem pozabavi s državnim zavodima za statistiku država članica;

  • potpunije, transparentnije i dosljednije izvješćuje o podatcima o BND-u država članica, kao i o upravljanju vlastitim sredstvima na temelju BND-a.

Osoba za kontakt:

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s medijima Europskog revizorskog suda

Tel.: +352 4398 45410 Mob.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar