Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/42

Luxemburg, 10. joulukuuta 2013

EU:n tarkastajat: Jäsenvaltioiden maksuosuuksia koskevien tietojen tarkastuksia on tarpeen parantaa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa kehotetaan komissiota kohdentamaan tarkastuksensa jäsenvaltioiden bruttokansantulon (BKTL) keskeisiin osiin ja osiin, joihin liittyvien tietojen laatu on saattanut vaarantua. Kertomuksessa annettujen suositusten täytäntöönpano auttaisi varmistamaan, että jäsenvaltioiden maksuosuudet EU:n talousarvioon on laskettu oikein ja että maksuosuuksien perusteet ovat oikeudenmukaiset. Lisäksi suositusten täytäntöönpano parantaisi komission työn vaikuttavuutta. Myös komissio on todennut, että toimiin on aihetta.

EU:n talousarvion tulopuoli muodostuu omista varoista ja muista tuloista. Jäsenvaltioiden BKTL:oon perustuvat tulot ovat kasvaneet siten, että vuonna 2002 niiden osuus talousarviosta oli noin 50 prosenttia (46 miljardia euroa) ja vuonna 2012 osuus oli 70 prosenttia (98 miljardia euroa).

EU:n talousarvion tulot tasapainotetaan BKTL:oon perustuvien omien varojen avulla. Jos jokin jäsenvaltio ilmoittaa todellista suuremman (tai pienemmän) BKTL-luvun, muiden jäsenvaltioiden maksuosuudet ovat vastaavasti pienemmät (tai suuremmat).

”Voisi olettaa, että komission toimittamilla tarkastuksilla varmistetaan jäsenvaltioiden BKTL-tietojen laatu. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi kuitenkin, että tarkastustyö ei ollut riittävän jäsenneltyä ja kohdennettua”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Milan Martin Cvikl. ”Havaitsimme tapauksia, joissa sääntöjä ei ollut noudatettu, ja tarkastuksen kohteena olleessa tarkastussyklissä ilmeni laadullisia puutteita, mutta suositustemme täytäntöönpanon ansiosta komission työn vaikuttavuus todennäköisesti paranee seuraavan syklin aikana syyskuun 2015 jälkeen.”

Tarkastuksessa tutkittiin, kuinka vaikuttavasti komissio oli tarkastanut omien varojen laskentaan vuosina 2002–2007 käytetyt BKTL-tiedot. Tiedoista tuli lopullisia vuonna 2012. Komission työn arvioinnissa käytetyt tarkastuskriteerit perustuvat hyviin tarkastuskäytäntöihin, jotka tilintarkastustuomioistuin on määrittänyt ottaen huomioon EU:n säännöt ja asiaan liittyvät sisäistä valvontaa koskevat periaatteet.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komissio ei suunnitellut ja priorisoinut työtään asianmukaisesti, ei noudattanut johdonmukaista lähestymistapaa suorittaessaan tarkastuksia jäsenvaltioissa eikä toimittanut riittävästi tarkastuksia jäsenvaltioissa. Tarkastuksista ei myöskään raportoitu riittävästi.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen nro 11/2013 otsikko on ”Bruttokansantuloa (BKTL) koskevien tietojen laadun parantaminen: jäsennellympi ja paremmin kohdennettu lähestymistapa parantaisi komission suorittaman tarkastuksen vaikuttavuutta”. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tutkittiin, oliko omien varojen laskennassa käytettyjä BKTL-tietoja koskeva komission tarkastus hyvin jäsennelty ja kohdennettu.

EU:n talousarvion tulopuoli muodostuu omista varoista ja muista tuloista. Omat varat jakautuvat kolmeen ryhmään: perinteiset omat varat (tuonnista kannetut tullit ja sokerin tuotantomaksu), jäsenvaltioiden keräämään arvonlisäveroon perustuvat omat varat sekä jäsenvaltioiden bruttokansantuloon perustuvat omat varat.

BKTL kuvastaa kansanvarallisuutta makrotalouden tasolla. BKTL:a käytetään EU:n talousarvion suurimman tulonlähteen laskentaperusteena. Toisin kuin BKT, se sisältää tuotannontekijätulot ulkomailta.

Tarkastuksessa tutkittiin, kuinka komissio oli tarkastanut otoksen, joka koostuu 10 jäsenvaltion (kaikkiaan 25 jäsenvaltiosta) BKTL-tiedoista vuosilta 2000–2007. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa keskityttiin Eurostatin (EU:n tilastotoimiston) toimittamiin tarkastuksiin, jotka kohdistuivat jäsenvaltioiden BKTL:n eri osia koskevien estimaattien kokoamisessa käyttämiin menetelmiin ja perustilastoihin. Niiden tarkastussykli päättyi tammikuussa 2012.

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että komission suorittama BKTL-tietojen tarkastus ei ollut riittävän jäsennelty ja kohdennettu. Komissio ei suunnitellut ja priorisoinut työtään asianmukaisesti, ei noudattanut johdonmukaista lähestymistapaa suorittaessaan tarkastuksia jäsenvaltioissa eikä toimittanut riittävästi tarkastuksia jäsenvaltioissa. Tarkastuksista ei myöskään raportoitu riittävästi.

Kertomuksen johtopäätökset ja suositukset perustuvat tarkastusjärjestelyjen hyviin käytäntöihin, joita tilintarkastustuomioistuin kohdensi olennaisiin BKTL:n osiin ja osiin, joihin liittyvien tietojen laatu on saattanut vaarantua. Nämä käytännöt muodostavat jäsennellymmän ja vakioidumman lähestymistavan kuin Eurostatin nykyisin soveltama lähestymistapa. Koska perusteellisen tarkastuksen kohteeksi valittavien BKTL:n osien määrää voidaan muuttaa käytettävissä olevien resurssien mukaan, BKTL-tietojen tarkastukseen osallistuvia Eurostatin henkilöstöresursseja ei tarvitse lisätä.

Tilintarkastustuomioistuin esittää havaintojensa pohjalta komissiolle seuraavat suositukset:

  • Komission olisi tehtävä jäsennelty ja vakioitu analyysi, jonka yhteydessä otetaan huomioon kustannus-hyötysuhde ja jonka perusteella se voisi suunnitella ja priorisoida tarkastustyönsä paremmin.

  • Komission olisi lyhennettävä tarkastussyklinsä kestoa rajoittaakseen yleisten varaumien käyttöä. Yleiset varaumat viivästyttävät BKTL:oon perustuvien maksuosuuksien laskentaa ja aiheuttavat talousarvioon liittyvää epävarmuutta jäsenvaltioissa.

  • Komission olisi tarkastuksissaan kiinnitettävä erityistä huomiota jäsenvaltioiden BKTL:n kattavuuteen ja vertailukelpoisten estimointimenetelmien käyttöön.

  • Komission olisi mahdollisuuksien mukaan arvioitava havaintojensa mahdolliset vaikutukset ja/tai riskialtis määrä ja asetettava selkeät olennaisuuskriteerit erityisten varaumien esittämistä varten sekä käsiteltävä näitä kysymyksiä jäsenvaltioiden tilastolaitosten kanssa.

  • Komission olisi raportoitava kattavammin, avoimemmin ja johdonmukaisemmin jäsenvaltioiden BKTL-tiedoista sekä BKTL:oon perustuvien omien varojen hallinnoinnista.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Tiedottaja, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar