Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPA KONTROLLIKODA

PRESSITEADE

ECA/13/42

Luxembourg, 10. detsember 2013

ELi audiitorite sõnul „tuleb liikmesriikide poolt eelarvesse tehtavate osamaksete andmete kontrollimist parandada”

Euroopa Kontrollikoja täna avaldatud aruandes kutsutakse komisjoni üles keskenduma kontrolli tegemisel liikmesriikide edastatud kogurahvatulu peamistele komponentidele, samuti neile komponentidele, mille puhul on andmete ebapiisava kvaliteedi risk suurem. Aruandes esitatud soovitused aitavad kaasa selle tagamisele, et liikmesriikide poolt ELi eelarvesse tehtud osamaksed on õigesti ja õiglaselt arvutatud. Soovituste elluviimine aitab parandada ka komisjoni töö mõjusust. Komisjon on meetmete võtmise vajadusega nõustunud.

ELi eelarvet rahastatakse omavahenditest ja muudest tuludest. Liikmesriikide kogurahvatulul põhinevad tulud on suurenenud ligikaudu 50%-lt eelarves 2002. aastal (46 miljardit eurot) 70%-ni 2012. aastal (98 miljardit eurot).

Kogurahvatulul põhinevad omavahendid on tuluallikas, millega ELi eelarvet tasakaalustatakse. Igasugune kogurahvatulu suuremana (või väiksemana) deklareerimine mõne liikmesriigi poolt vähendab (või suurendab) muude liikmesriikide vastavaid makseid.

„Võiks eeldada, et komisjonipoolne kontroll tagab liikmesriikide kogurahvatulu andmete kvaliteedi. Kontrollikoja hinnangul ei olnud kontrollitegevus aga piisavalt struktureeritud ja sihipärane”, ütles aruande eest vastutav kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL. „Ehkki auditeeritud kontrollitsüklis esines nõuete mittejärgimist ja ebapiisavat kvaliteeti, peaks komisjoni töö mõjusus järgmises tsüklis, mis algab 2015. aasta septembris, tänu meie soovituste elluviimisele paranema.”

Auditis uuriti, kui mõjusalt oli komisjon kontrollinud omavahendite arvestamiseks kasutatud aastate 2002–2007 kohta kogutud kogurahvatulu andmeid, mis muutusid lõplikuks 2012. aastal. Komisjoni tulemuslikkuse hindamiseks kasutatud auditikriteeriumid põhinevad kontrollikorra heal taval, mille kontrollikoda on koostanud, võttes arvesse ELi eeskirju ja asjassepuutuvaid rahvusvahelisi sisekontrolli põhimõtteid.

Kontrollikoda tegi järelduse, et komisjon ei kavandanud oma kontrollimistööd ega seadnud selle prioriteete asjakohaselt, ei kohaldanud kontrolli tegemisel liikmesriikides ühetaolist lähenemisviisi ning tema töö liikmesriikide tasandil oli ebapiisav. Lisaks ei antud kontrollitegevusest asjakohaselt aru.

Toimetajatele:

Euroopa Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate ELi eelarvevaldkondade või juhtimisega seotud teemade auditite tulemused.

Kõnealune eriaruanne (nr 11/2013) kannab pealkirja: „Õigete kogurahvatulu andmete saamine: struktureeritum ja sihipärasem lähenemisviis muudaks komisjoni kontrolli mõjusamaks”. Kontrollikoda uuris, kas komisjon oli kontrollinud omavahendite arvestamiseks kasutatud kogurahvatulu andmeid struktureeritult ja sihipäraselt.

ELi eelarvet rahastatakse omavahenditest ja muudest tuludest. Omavahendeid on kolme liiki: traditsioonilised omavahendid (impordilt kogutud tollimaksud ja suhkrutootmismaks), omavahendid, mis arvestatakse liikmesriikide kogutava käibemaksu alusel, ja liikmesriikide kogurahvatulul põhinevad omavahendid.

Kogurahvatulu on makromajanduslik rahvamajanduse rikkuse näitaja. Seda kasutatakse ELi eelarve suurima tuluallika arvutamiseks. Erinevalt SKPst hõlmab see ka välismaalt laekuvat netotulu.

Auditiga uuriti, kuidas oli komisjon kontrollinud (25 liikmesriigi hulgast valitud) 10 liikmesriigist koosneva kogurahvatulu andmete valimit, mis hõlmas aastaid 2002–2007. Keskenduti kontrollile, mida Eurostat (ELi statistikaamet) liikmesriikide poolt kogurahvatulu komponentide statistiliste hinnangute koostamiseks kasutatud menetluste ja põhistatistika suhtes teinud oli. Kõnealune kontrollitsükkel lõpetati 2012. aasta jaanuaris.

Kontrollikoda järeldas, et kogurahvatulu andmete kontrollimine komisjoni poolt ei olnud piisavalt struktureeritud ja sihipärane. Komisjon ei kavandanud oma kontrollimistööd ega seadnud selle prioriteete asjakohaselt, ei kohaldanud kontrolli tegemisel liikmesriikides ühetaolist lähenemisviisi, ning tema töö liikmesriikide tasandil oli ebapiisav. Lisaks ei antud kontrollitegevusest asjakohaselt aru.

Järeldused ja soovitused põhinevad kontrollikorra hea tava kohaldamisel kontrollikoja poolt, keskendudes kogurahvatulu peamistele komponentidele, samuti neile komponentidele, mille puhul on andmete ebapiisava kvaliteedi risk suurem. Hea tava on aluseks struktureeritumale ja ametlikumale lähenemisviisile kui see, mida kasutab Eurostat praegu. Põhjalikuks kontrolliks väljavalitavate kogurahvatulu komponentide arvu võib muuta vastavalt olemasolevatele ressurssidele ja seetõttu ei pea Eurostat suurendama kogurahvatulu andmete kontrollimiseks vajaminevat tööjõuressurssi.

Oma leidudele tuginedes soovitab kontrollikoda komisjonil:

  • teha struktureeritud ja ametlik analüüs, milles võetaks arvesse kulusid ja kasu ning mis võimaldaks paremini kontrollimist kavandada ja selle prioriteete määrata;

  • lühendada kontrollitsükli kestust, et piirata üldiste reservatsioonide kasutamist, mis aeglustab kogurahvatulul põhinevate maksete lõplikku arvutamist ja võib põhjustada liikmesriikides eelarvealast ebakindlust;

  • pöörata oma kontrollitöös erilist tähelepanu liikmesriikide kogurahvatulu ammendavusele ja võrreldavate statistilise hindamise menetluste kasutamisele;

  • hinnata erireservatsioonide kehtestamisel võimaluse korral oma leidude võimalikku mõju ja/või riski sisaldavat summat ning kindlaks määrata selged olulisuse kriteeriumid, et lahendada probleem liikmesriikide statistikaametitega;

  • liikmesriikide kogurahvatulu andmetest ning kogurahvatulul põhinevate omavahendite haldamisest täielikumal, läbipaistvamal ja järjepidevamal viisil aru anda.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Euroopa Kontrollikoja pressiametnik

Lauatelefon: +352 4398 45410 Mobiil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar