Navigation path

Left navigation

Additional tools


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ECA/13/42

Λουξεμβούργο 10 Δεκεμβρίου 2013

«Οι έλεγχοι των στοιχείων που συνδέονται με τις εισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό χρήσουν βελτίωσης», δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ

Σε έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τους ελέγχους της στις βασικές συνιστώσες του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, καθώς και σε εκείνες στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει ο κίνδυνος η ποιότητα των στοιχείων να είναι χαμηλή. Οι συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση σκοπό έχουν να συμβάλουν, αφενός, στον ορθό υπολογισμό των εισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ επί τη βάσει ακριβοδίκαιης παρουσίασης των στοιχείων και, αφετέρου, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εργασιών της Επιτροπής. Η τελευταία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για δράση.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και άλλα έσοδα, εκ των οποίων αυτά που προέρχονται από το ΑΕΕ των κρατών μελών έχουν αυξηθεί από το 50 % περίπου του προϋπολογισμού το 2002 (46 δισεκατομμύρια ευρώ) στο 70 % το 2012 (98 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι οφειλόμενοι βάσει του ΑΕΕ ίδιοι πόροι συνιστούν την πηγή εισοδήματος που απαιτείται για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. Τυχόν υπερεκτίμηση (ή υποεκτίμηση) του ΑΕΕ για συγκεκριμένο κράτος μέλος συνεπάγεται μείωση (ή αύξηση) των αντίστοιχων εισφορών των λοιπών κρατών μελών.

«Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η εκ μέρους της Επιτροπής επαλήθευση θα εξασφάλιζε την ποιότητα των στοιχείων των κρατών μελών σχετικά με το ΑΕΕ. Εντούτοις, το Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επαλήθευση αυτή δεν ήταν αρκούντως συστηματοποιημένη και εστιασμένη», δήλωσε ο κ. Milan Martin CVIKL, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την εν λόγω έκθεση. «Μολονότι στον ελεγχθέντα κύκλο επαληθεύσεων εντοπίσαμε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και χαμηλής ποιότητας, η αποτελεσματικότητα των εργασιών της Επιτροπής κατά τον επόμενο κύκλο που θα ξεκινήσει μετά τον Σεπτέμβριο του 2015 είναι πιθανόν να βελτιωθεί μέσω της εφαρμογής των συστάσεών μας.»

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της επαλήθευσης της Επιτροπής όσον αφορά τα στοιχεία για το ΑΕΕ για τα οικονομικά έτη 2002 έως 2007 τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς των ιδίων πόρων και οριστικοποιήθηκαν το 2012. Τα κριτήρια ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των επιδόσεων της Επιτροπής βασίζονται σε σειρά ορθών πρακτικών επαλήθευσης που καταρτίστηκαν από το ΕΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της ΕΕ και τις σχετικές αρχές εσωτερικού ελέγχου.

Το ΕΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν προέβαινε στον κατάλληλο προγραμματισμό και ιεράρχηση των εργασιών της, δεν ακολουθούσε συνεπή προσέγγιση κατά τη διεξαγωγή των επαληθεύσεων στα κράτη μέλη και δεν εκτελούσε επαρκείς εργασίες σε επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, οι επαληθεύσεις δεν αποτελούσαν αντικείμενο κατάλληλων εκθέσεων.

Σημείωμα προς τους συντάκτες:

Οι ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ ή επί συγκεκριμένων διαχειριστικών ζητημάτων.

Η ειδική έκθεση (αριθ11/2013) έχει τίτλο «Εξασφαλίζοντας σωστά στοιχεία για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ): μια περισσότερο συστηματοποιημένη και ορθότερα εστιασμένη προσέγγιση θα καθιστούσε αποτελεσματικότερη την επαλήθευση της Επιτροπής». Το ΕΕΣ εξέτασε κατά πόσον η εκ μέρους της Επιτροπής επαλήθευση των στοιχείων για το ΑΕΕ που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των ιδίων πόρων είναι αρκούντως συστηματοποιημένη και ορθώς εστιασμένη.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και άλλα έσοδα. Τρεις είναι οι κατηγορίες των ιδίων πόρων: παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (δασμοί που εισπράττονται επί των εισαγωγών και τέλη παραγωγής ζάχαρης), ίδιοι πόροι υπολογιζόμενοι βάσει του φόρου προστιθέμενης αξίας τον οποίο εισπράττουν τα κράτη μέλη και ίδιοι πόροι που βασίζονται στο ΑΕΕ των κρατών μελών.

Το ΑΕΕ συνιστά μακροοικονομικό μέτρο εθνικού πλούτου. Χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό της μεγαλύτερης πηγής του προϋπολογισμού της ΕΕ. Σε αντίθεση με το ΑΕγχΠ, περιλαμβάνει καθαρό εισόδημα από την αλλοδαπή.

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε η επαλήθευση την οποία πραγματοποιεί η Επιτροπή βάσει δείγματος των στοιχείων για το ΑΕΕ 10 κρατών μελών (της ΕΕ των 25) για την περίοδο 2002–2007, με ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους που διενήργησε η Eurostat (η Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ) επί των διαδικασιών και βασικών στατιστικών που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, προκειμένου να πραγματοποιούν εκτιμήσεις των συνιστωσών του ΑΕΕ. Αυτός ο κύκλος επαλήθευσης ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012.

Το ΕΣΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εκ μέρους της Επιτροπής επαλήθευση των στοιχείων για το ΑΕΕ δεν ήταν αρκούντως συστηματοποιημένη και ορθώς εστιασμένη. Η Επιτροπή δεν προέβαινε στον κατάλληλο προγραμματισμό και ιεράρχηση των εργασιών της, δεν ακολουθούσε συνεπή προσέγγιση κατά τη διεξαγωγή των επαληθεύσεων στα κράτη μέλη και δεν εκτελούσε επαρκείς εργασίες σε επίπεδο κρατών μελών. Επιπλέον, οι επαληθεύσεις δεν αποτελούσαν αντικείμενο κατάλληλων εκθέσεων.

Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις απορρέουν από την εκ μέρους του ΕΕΣ εφαρμογή ορθών πρακτικών που αφορούν τους μηχανισμούς επαλήθευσης και επικεντρώνονται στις ουσιώδες συνιστώσες, καθώς και σε εκείνες στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει ο κίνδυνος η ποιότητα των στοιχείων να είναι χαμηλή. Οι εν λόγω πρακτικές συνιστούν μια περισσότερο συστηματοποιημένη και τυποποιημένη προσέγγιση σε σύγκριση με αυτήν που χρησιμοποιεί επί του παρόντος η Eurostat. Καθώς ο αριθμός των συνιστωσών του ΑΕΕ που θα επιλεγούν για διεξοδική επαλήθευση είναι προσαρμόσιμος στους διαθέσιμους πόρους, δεν χρειάζεται να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων της Eurostat που ασχολείται με την επαλήθευση των στοιχείων για το ΑΕΕ.

Επί τη βάσει των διαπιστώσεών του, το ΕΕΣ συνιστά στην Επιτροπή:

  • να προβαίνει σε συστηματοποιημένη και τυποποιημένη ανάλυση η οποία να λαμβάνει υπόψη τη σχέση κόστους-οφέλους και να της επιτρέπει να προβαίνει σε προγραμματισμό και ιεράρχηση των επαληθεύσεών της,

  • να συντμήσει τη διάρκεια του κύκλου της επαλήθευσης προκειμένου να περιορίσει τη χρήση «γενικών επιφυλάξεων» οι οποίες καθυστερούν τον οριστικό υπολογισμό των εισφορών βάσει ΑΕΕ και οδηγούν ενδεχομένως σε δημοσιονομική αβεβαιότητα στα κράτη μέλη,

  • κατά τις επαληθεύσεις της, να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην πληρότητα του ΑΕΕ των κρατών μελών και στη χρήση συγκρίσιμων διαδικασιών εκτίμησης,

  • ει δυνατόν, κατά τη διατύπωση των διαπιστώσεών της, να προβαίνει σε εκτίμηση του δυνητικού αντικτύπου ή/και του διακυβευόμενου ποσού και να θέτει σαφή κριτήρια σημαντικότητας για τη διατύπωση «ειδικών επιφυλάξεων» όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα με τις ΕΣΥ των κρατών μελών,

  • οι εκθέσεις της σχετικά με τα στοιχεία για το ΑΕΕ των κρατών μελών και τη διαχείριση των βάσει του ΑΕΕ ιδίων πόρων να χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη πληρότητα, διαφάνεια και συνέπεια.

Επικοινωνία:

Aidas Palubinskas

Υπεύθυνος Τύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τηλ. γραφείου: +352 4398 45410 Κινητό τηλέφωνο: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar