Navigation path

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/42

Luxembourg, den 10. december 2013

"Kontrollen af de data, der lægges til grund for beregningen af medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet, bør forbedres," siger EU's revisorer

Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag en beretning, der opfordrer Kommissionen til ved sin kontrol af medlemsstaternes data om deres bruttonationalindkomst (BNI) at fokusere på de væsentligste BNI-bestanddele og de bestanddele, hvor der er risiko for, at datakvaliteten er lav. Beretningens anbefalinger vil kunne bidrage til at sikre, at medlemsstaternes bidrag til EU-budgettet beregnes korrekt og rimeligt. De vil også kunne forbedre effektiviteten af Kommissionens arbejde. Kommissionen har erkendt, at der bør gøres en indsats.

EU-budgettet finansieres ved hjælp af egne indtægter og andre indtægter. De egne indtægter, der beregnes på grundlag af medlemsstaternes BNI, er steget fra ca. 50 % af budgettet i 2002 (46 milliarder euro) til 70 % i 2012 (98 milliarder euro).

De BNI-baserede egne indtægter er den indtægtskilde, der skaber balance på EU-budgettet. Hvis én medlemsstats BNI ansættes for højt (eller for lavt), bevirker det, at de andre medlemsstaters bidrag bliver mindre (eller større).

"Man skulle forvente, at Kommissionens kontrol sikrede kvaliteten af medlemsstaternes BNI-data. Men Revisionsretten konkluderer, at kontrolarbejdet ikke var tilstrækkelig struktureret og fokuseret," siger Milan Martin Cvikl, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. "Vi konstaterede tilfælde af regelovertrædelser og data af utilstrækkelig kvalitet i den undersøgte kontrolcyklus, men i den næste cyklus efter september 2015 vil effektiviteten af Kommissionens arbejde sandsynligvis blive bedre, når vores anbefalinger er implementeret."

Revisionsretten undersøgte effektiviteten af Kommissionens kontrol af de BNI-data for 2002-2007, der blev anvendt som grundlag for beregningen af egne indtægter og blev endelig fastlagt i 2012. De revisionskriterier, der blev anvendt til at vurdere Kommissionens resultater, bygger på et sæt gode kontrolpraksis, som Revisionsretten har udarbejdet under hensyntagen til EU's regler og de relevante principper for intern kontrol.

Revisionsretten konkluderer, at Kommissionen ikke foretog en hensigtsmæssig planlægning og prioritering af sit arbejde, ikke anvendte en ensartet tilgang ved sin kontrol i medlemsstaterne og ikke udførte arbejde nok på medlemsstatsniveau. Endvidere blev der ikke rapporteret tilstrækkeligt om kontrollen.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (nr. 11/2013) bærer titlen "Sikring af rigtige data vedrørende bruttonationalindkomsten (BNI): En mere struktureret og bedre fokuseret tilgang ville forbedre effektiviteten af Kommissionens kontrol". Revisionsretten undersøgte, om Kommissionens kontrol af de BNI-data, der anvendes som grundlag for beregningen af egne indtægter, var velstruktureret og fokuseret.

EU-budgettet finansieres ved hjælp af egne indtægter og andre indtægter. Der er tre kategorier af egne indtægter: traditionelle egne indtægter (told på importerede varer og produktionsafgift for sukker), egne indtægter beregnet på grundlag af den moms, som medlemsstaterne opkræver, og egne indtægter beregnet på basis af medlemsstaternes BNI.

BNI er et makroøkonomisk mål for den nationale velstand og lægges til grund for beregningen af EU-budgettets største indtægtskilde. Til forskel fra BNP inkluderer BNI nettoindkomst fra udlandet.

Revisionsretten undersøgte Kommissionens kontrol af en stikprøve på 10 EU-25-medlemsstaters BNI-data for perioden 2002-2007 med fokus på Eurostats (Den Europæiske Unions Statistiske Kontors) kontrol af de procedurer og basisstatistikker, som medlemsstaterne bruger til at beregne BNI-bestanddelene. Denne kontrolcyklus blev afsluttet i januar 2012.

Revisionsretten konkluderer, at Kommissionens kontrol af BNI-data ikke var tilstrækkelig struktureret og fokuseret. Kommissionen foretog ikke en hensigtsmæssig planlægning og prioritering af sit arbejde, anvendte ikke en ensartet tilgang ved sin kontrol i medlemsstaterne og udførte ikke arbejde nok på medlemsstatsniveau. Endvidere blev der ikke rapporteret tilstrækkeligt om kontrollen.

Konklusionerne og anbefalingerne bygger på den vurdering, som Revisionsretten foretog ud fra gode kontrolordningspraksis med fokus på de væsentligste BNI-bestanddele og de bestanddele, hvor der er risiko for, at datakvaliteten er lav. Disse praksis udgør en mere struktureret og formaliseret tilgang end den tilgang, Eurostat anvender for nærværende. Med denne nye tilgang vil det ikke være nødvendigt for Eurostat at afsætte flere personaleressourcer til kontrollen af BNI-data, eftersom antallet af BNI-bestanddele, der skal udvælges til indgående kontrol, kan tilpasses efter de disponible ressourcer.

På grundlag af sin revision anbefaler Revisionsretten, at Kommissionen:

  • foretager en struktureret og formaliseret analyse, der tager hensyn til omkostninger og fordele og sætter den i stand til at planlægge og prioritere sin kontrol bedre

  • forkorter sin kontrolcyklus med henblik på at begrænse anvendelsen af generelle forbehold, der forsinker den endelige beregning af de BNI-baserede bidrag og fører til budgetmæssig usikkerhed i medlemsstaterne

  • ved sin kontrol er særlig opmærksom på BNI's fuldstændighed og på anvendelsen af sammenlignelige beregningsprocedurer

  • med henblik på at afklare spørgsmål med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer vurderer den potentielle effekt og/eller det risikobehæftede beløb i forbindelse med de forhold, den konstaterer - hvis dette er muligt - og opstiller klare væsentlighedskriterier for fastsættelse af specifikke forbehold

  • rapporterer på en mere fuldstændig, gennemsigtig og ensartet måde om medlemsstaternes BNI-data og forvaltningen af de BNI-baserede egne indtægter.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær - Den Europæiske Revisionsret.

Kontor: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar