Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/42

Lucemburk 10. prosince 2013

„Je zapotřebí zlepšit kontrolu údajů týkajících se rozpočtových příspěvků členských států, tvrdí auditoři EU

Zpráva, kterou dnes zveřejňuje Evropský účetní dvůr (EÚD), vyzývá Komisi, aby zaměřila své kontroly na hlavní složky údajů o hrubém národním důchodu (HND) poskytovaných členskými státy a na složky, kde existuje riziko nižší kvality údajů. Doporučení uvedená ve zprávě by pomohla zajistit, aby příspěvky členských států do rozpočtu EU byly správně vypočítány a spravedlivě stanoveny. Zlepšily by také účinnost práce Komise. Komise uznala nutnost podniknout v této oblasti opatření.

Rozpočet EU je financován z vlastních zdrojů a ostatních příjmů. Podíl příjmů odvozených z HND členských států se přitom zvýšil z přibližně 50 % rozpočtu v roce 2002 (46 miliard EUR) na 70 % v roce 2012 (98 miliard EUR).

Vlastní zdroje odvozené z HND slouží jako zdroj pro vyrovnávání rozpočtu EU. Jakékoli nadhodnocení (nebo podhodnocení) HND pro určitý členský stát vede ke snížení (nebo zvýšení) příslušných příspěvků ostatních členských států.

„Dalo by se očekávat, že ověřování ze strany Komise zajistí kvalitu údajů o HND členských států. Účetní dvůr však dospěl k závěru, že prověřování údajů nebylo dostatečně strukturované a cílené“, řekl Milan Martin CVIKL, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu. „Ačkoli jsme v šetřeném cyklu ověřování zjistili případy nesouladu a nedostatečné kvality, účinnost práce Komise se v příštím cyklu (po září 2015) díky realizaci našich doporučení pravděpodobně zvýší.“

Audit zkoumal účinnost ověřování údajů Komise o HND za roky 2002–2007 používaných pro účely vlastních zdrojů. Tyto údaje získaly konečnou platnost v roce 2012. Kritéria auditu použitá pro hodnocení výkonnosti Komise se opírají o soubor správných postupů při ověřování, který Účetní dvůr vypracoval s přihlédnutím k pravidlům EU a příslušným interním kontrolním zásadám.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že Komise neplánovala svou práci a nestanovila její priority odpovídajícím způsobem, při provádění svých ověření v členských státech neuplatňovala jednotný přístup a na úrovni členských států nevynakládala dostatečné úsilí. Kromě toho nebyly o ověřeních odpovídajícím způsobem podávány zprávy.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 11/2013) nese název „Zajištění správnosti údajů o hrubém národním důchodu (HND): strukturovanější a cílenější koncepce by zlepšila účinnost ověřování“. Účetní dvůr zkoumal, zda bylo ověřování údajů o HND používaných pro účely vlastních zdrojů prováděné Komisí dobře strukturované a cílené.

Rozpočet EU je financován z vlastních zdrojů a ostatních příjmů. Existují tři kategorie vlastních zdrojů: tradiční vlastní zdroje (cla vybíraná z dovozu a výroby cukru), vlastní zdroje vypočtené na základě daně z přidané hodnoty vybírané členskými státy a vlastní zdroje odvozené z hrubého národního důchodu členských států.

HND je makroekonomickým měřítkem národního bohatství. Je využíván jako základ pro výpočet největšího zdroje rozpočtu EU. Na rozdíl od HDP zahrnuje čisté příjmy ze zahraničí.

Audit zkoumal ověřovací činnost Komise na vzorku údajů o HND deseti členských států (vybraných z EU-25) za období 2002–2007, přičemž se zaměřil na kontroly prováděné Eurostatem (statistickým úřadem EU) týkající se postupů a základních statistických údajů, které členské státy používají k provádění odhadů jednotlivých složek HND. Tento cyklus ověřování byl dokončen v lednu 2012.

Účetní dvůr dospěl k závěru, že Komisí provedené ověření údajů o HND nebylo dostatečně strukturované a cílené. Komise neplánovala svou práci a nestanovila její priority odpovídajícím způsobem, při svých ověřováních v členských státech neuplatňovala jednotný přístup a neprováděla dostatečnou práci na úrovni členských států. Kromě toho nebyly o ověřování odpovídajícím způsobem podávány zprávy.

Závěry a doporučení jsou odvozeny z toho, že Účetní dvůr při auditu uplatnil osvědčené postupy u mechanismů ověřování, kdy se zaměřil na významné složky a složky, u nichž je riziko, že může být kvalita údajů nižší. Tyto postupy tvoří strukturovanější a formalizovanější přístup než ten, který aktuálně používá Eurostat. Protože počet složek HND, které budou vybrány pro hloubkové ověřování, lze přizpůsobovat dostupným zdrojům, nemuselo by dojít k žádnému nárůstu personálních zdrojů Eurostatu vyhrazených pro ověřování údajů o HND.

Na základě svých zjištění Účetní dvůr doporučuje Komisi následující:

  • měla by provést strukturovanou a formalizovanou analýzu, která zohlední náklady a přínosy a umožní jí lépe plánovat a stanovovat priority při ověřování;

  • měla by zkrátit dobu cyklu svého ověřování, aby se tak omezilo používání „obecných výhrad“, které zpožďují konečný výpočet příspěvků založených na HND, což může v členských státech vést k rozpočtové nejistotě;

  • měla by ve svých ověřeních věnovat zvláštní pozornost úplnosti HND členských států a používání srovnatelných postupů odhadu;

  • měla by posuzovat (kde je to možné) potenciální dopad svých zjištění anebo příslušnou rizikovou částku a stanovit jasná kritéria významnosti (materiality) pro vyslovování „zvláštních výhrad“ při řešení problémů se statistickými úřady členských států;

  • podávat úplnější, transparentnější a jednotnější zprávy o údajích členských států o HND a o řízení vlastních zdrojů založených na HND.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí

Evropský účetní dvůr

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar