Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/42

Люксембург, 10 декември 2013 г.

„Необходимо е да се подобрят проверките на данните, използвани за изчисляване на вноските на държавите членки в бюджета“ — твърдят одиторите на ЕС

Публикуваният днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) препоръчва на Комисията да насочва проверките си към най-важните компоненти на брутния национален доход (БНД), предоставян от държавите членки, както и към тези компоненти, при които съществува риск от недостатъчно добро качество на данните. Препоръките в доклада могат да спомогнат за правилното изчисляване и справедливото разпределяне на вноските на държавите членки в бюджета на ЕС. Също така те могат да увеличат ефективността на извършваната от Комисията дейност. Комисията е изразила съгласие относно необходимостта от предприемане на действия.

Бюджетът на ЕС се финансира от собствени ресурси и други приходи, от които приходите на база БНД на държавите членки са се увеличили от около 50 % от бюджета през 2002 г. (46 млрд. евро) на 70 % през 2012 г. (98 млрд. евро).

Ресурсите на база БНД са източникът на приходи, който осигурява равновесието на бюджета. Занижаването (или завишаването) на БНД за дадена държава членка има за резултат увеличаване (или намаляване) на съответните вноски от другите държави членки.

„Предполага се, че верификацията на Комисията гарантира качеството на данните за БНД на държавите членки. Сметната палата обаче заключи, че дейността във връзка с верификацията не е била достатъчно добре структурирана и насочена“, твърди Milan Martin CVIKL, отговорният за този доклад член на ЕСП. „Въпреки установените в рамките на одитирания цикъл на верификация случаи на неспазване на изискванията и недостатъчно добро качество, очакваме ефективността на дейността на Комисията през следващия цикъл, започващ след септември 2015 г., да се увеличи благодарение на изпълнението на нашите препоръки.“

Одитът на Сметната палата провери ефективността на извършената от Комисията верификация на използваните за целите на собствените ресурси данни за БНД за периода 2002—2007 г., които са станали окончателни през 2012 г. Одитните критерии за оценка на дейността на Комисията се основават на набор от добри практики на верификация и са изготвени от Сметната палата, отчитайки правилата на ЕС и приложимите принципи за вътрешен контрол.

ЕСП заключи, че Комисията не е планирала и не е приоритизирала правилно своята дейност, не е приложила последователен подход при извършването на верификация в различните държави членки и не е извършила достатъчно дейност на това равнище. Освен това верификациите не са били докладвани в достатъчна степен.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година.Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или на теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД № 11/2013) е озаглавен „Подобряване на данните за брутния национален доход (БНД) — прилагането на по-структуриран и по-добре насочен подход би увеличило ефективността на извършваната от Комисията верификация“. Одитът на Сметната палата провери дали извършената от Комисията верификация на данните за БНД, използвани за целите на собствените ресурси, е била добре структурирана и насочена.

Бюджетът на ЕС се финансира от собствени ресурси и други приходи. Съществуват три категории собствени ресурси — традиционни собствени ресурси (вносни мита и налози върху производството на захар), собствени ресурси, изчислени на базата на данъка върху добавената стойност (ДДС), събиран от държавите членки, и собствени ресурси, базирани върху БНД на държавите членки.

БНД е макроикономически показател за богатството на дадена държава. Той се използва като база за изчисляване на най-големия източник на приходи в бюджета на ЕС. За разлика от БВП, в него се включват и нетните приходи от чужбина.

При одита беше проверена верификацията на Комисията на данните за БНД на извадка от 10 (от общо 25 държави членки на ЕС) за периода 2002—2007 г., като вниманието беше съсредоточено върху извършените от Евростат (статистическата служба на ЕС) проверки на процедурите и основните статистически данни, използвани от държавите членки за изчисляване на компонентите на БНД. Този цикъл на верификация беше приключен през януари 2012 г.

Сметната палата заключава, че извършената от Комисията верификация на данните за БНД не е била достатъчно структурирана и насочена. Комисията не е планирала и не е приоритизирала правилно своята дейност, не е приложила последователен подход при извършването на верификация в различните държави членки и не е извършила достатъчно дейност на това равнище. Освен това резултатите от верификацията на Евростат не са докладвани по подходящ начин.

Заключенията и препоръките са изведени въз основа на приложените от ЕСП добри практики на верификация, насочени към съществените компоненти и компонентите, при които съществува риск от недостатъчно добро качество на данните. Тези практики представляват по-добре структуриран и стандартизиран подход в сравнение с подхода, използван понастоящем от Евростат. Тъй като броят компоненти на БНД, които се избират за подробна верификация, могат да бъдат съобразени с наличните ресурси, не е необходимо увеличаване на броя служители на Евростат, разпределени за верификацията на данните за БНД.

Въз основа на своите констатации, ЕСП препоръчва на Комисията да:

  • извършва структуриран и стандартизиран анализ, при отчитане на принципа за съотношението „разходи—ползи“, чрез който да планира и приоритизира по-добре своята дейност по верификация;

  • скъси времетраенето на своя цикъл на верификация, за да може да ограничи използването на „общи резерви“, които забавят окончателното изчисляване на вноските на база БНД и по този начин могат да създадат бюджетна несигурност в държавите членки;

  • обръща специално внимание в своята верификационна дейност на изчерпателността на БНД на държавите членки и на използването на сравними процедури за съставяне на данни;

  • изчислява, там където е възможно, потенциалния ефект на направените констатации и/или изложените на риск суми и дефинира ясни критерии за същественост за определянето на „специфични резерви“, както и да изяснява спорните въпроси с националните статистически институти на държавите членки;

  • предоставя пълна, прозрачна и последователна оценка на данните за БНД на държавите членки и на управлението на собствените ресурси на база БНД.

За контакт:

Aidas Palubinskas

Служител в пресслужбата

Европейска сметна палата

служ. тел.: +352 4398 45410

моб. тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Туитър: @EUAuditorsECA


Side Bar