Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/41

Luxemburg den 26 november 2013

”Det finns brister i genomföranderamen för särskilt jordbruksstöd”, säger EU:s revisorer

I en rapport som offentliggörs idag avslöjar Europeiska revisionsrätten att det saknas tillräckliga bevis i medlemsstaterna för att åtgärder som införts enligt artikel 68 är nödvändiga eller relevanta

När systemet med samlat gårdsstöd infördes 2003 hade medlemsstaterna rätt att avsätta upp till 10 % av sina nationella tak inom den gemensamma jordbrukspolitiken för att betala ut särskilt stöd och framför allt fortsätta ge produktionsknutna stöd till jordbrukare. Detta särskilda stöd utvidgades senare med artikel 68 i förordning nr 73/2009 då antalet syften för vilka stöd kunde beviljas utökades.

Tjugofyra medlemsstater beslutade att utnyttja artikel 68 genom ett lapptäcke av 113 extremt varierande åtgärder. Den totala budgeten för perioden 2010–2013 är 6,4 miljarder euro. Granskningen genomfördes vid kommissionens avdelningar och i fyra medlemsstater som svarar för ungefär 70 % av den budget som har anslagits för de relevanta åtgärderna. De granskade åtgärderna hade tilldelats 2 686 miljoner euro för perioden 2010–2013, vilket motsvarar drygt 40 % av den totala budgeten för artikel 68.

Revisionsrätten konstaterade att den ram som hade införts som en garanti för att stödet endast skulle ges i klart definierade fall är otillräcklig. Kommissionen har begränsad kontroll över dessa falls berättigande och medlemsstaterna har stor frihet att betala ut detta stöd. I de flesta fall får kommissionen inte vidta rättsligt bindande åtgärder, och medlemsstaternas enda skyldighet är att anmäla sina beslut till kommissionen. Detta ledde till att tillämpningen av artikel 68 inte alltid var helt samstämmig med den gemensamma jordbrukspolitiken och att det saknades tillräckliga bevis för att de åtgärder som införts enligt artikel 68 alltid är nödvändiga eller relevanta med avseende på behovet av dem, utformningens ändamålsenlighet och omfattningen av de stöd som gjorts tillgängliga.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

I särskild rapport nr 10/2013, Den gemensamma jordbrukspolitiken: Är de särskilda stöd som avses i artikel 68 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 väl utformade och genomförda?, undersöker revisionsrätten om införandet av de stöd som föreskrivs i artikel 68 och hur de genomfördes 2010 och 2011 (former för förvaltning och kontroll) stämmer överens med den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP), är nödvändiga, relevanta och genomförs med ett tillfredsställande kontrollsystem.

Revisionen genomfördes vid kommissionens avdelningar och i Grekland, Spanien (Aragonien, Galicien och Kastilien-La Mancha), Frankrike och Italien (Emilia Romagna och Lazio), medlemsstater som står för 68 % av budgetanslaget för 2010–2013 och 73 % av de budgeterade utgifterna för de två första åren. Arbetet inriktades på ett urval av 13 åtgärder: stöd för durumvete (Grekland), stöd för får/getter i mindre gynnade områden (Grekland), nya stödrättigheter till samlat gårdsstöd i mindre gynnade områden eller bergsområden (Grekland), bidrag för växelbruk på icke konstbevattnad mark (Spanien), stöd till mejerisektorn i mindre gynnade områden (Spanien), stöd för fårkött/getkött (Spanien), kompletterande stöd för proteingrödor (Frankrike), stöd för att bevara det ekologiska jordbruket (Frankrike), stöd för får/getter (Frankrike), skördeförsäkring (Frankrike), växelbruk (Italien), stöd till att förbättra kvaliteten på jordbruksprodukter i nötkreaturssektorn (Italien) och försäkringar (Italien).

Utöver de brister som lyfts fram ovan visade granskningen att genomförandet av stödåtgärder enligt artikel 68 har olika brister, till exempel i de administrations- och kontrollsystem som upprättats för att garantera att befintliga åtgärder genomförs på ett riktigt sätt. Detta gällde även förvaltningssystemen, de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats, ibland trots att förvaltnings- och kontrollarbetet redan var betungande. Dessa brister och andra som tas upp i rapporten bör åtgärdas i samband med den nya gemensamma jordbrukspolitiken där det särskilda stödet ska behållas i form av kopplat stöd.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar revisionsrätten framför allt följande:

  • Särskilda stöd för vissa jordbruksverksamheter bör baseras på en strikt tolkning av bestämmelserna i artikel 68 och beviljandet av sådana stöd bör motiveras på lämpligt sätt för kommissionen, som ska utöva kontrollen.

  • För att kunna ta sitt yttersta ansvar inom systemet för delad förvaltning bör kommissionen spela en aktivare roll när de kriterier som reglerar genomförandet av åtgärderna fastställs.

  • Medlemsstaterna bör vara skyldiga att visa att varje särskild stödåtgärd som de planerar att införa är nödvändig (med avseende på behovet och mervärdet av det undantagsmässiga tillvägagångssättet) och relevant (med avseende på genomförandeformer, tilldelningskriterier och stödnivåer) och att den uppfyller kriterierna om sund ekonomisk förvaltning.

Fler rekommendationer finns i rapporten och i sammanfattningen på www.eca.europa.eu.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar