Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/41

Luxembourg, 26. november 2013

„V izvedbenem okviru za posebno podporo za kmetijstvo obstajajo slabosti“, ugotavljajo revizorji EU

Danes objavljeno poročilo Evropskega računskega sodišča razkriva, da države članice nimajo dovolj dokazov, da so ukrepi, uvedeni v skladu s členom 68, potrebni ali relevantni.

Ob uvedbi sheme enotnega plačila leta 2003 so države članice lahko do 10 % sredstev v okviru svojih zgornjih meja za skupno kmetijsko politiko namenile za plačilo posebne podpore, zlasti pa za nadaljevanje uporabe nekaterih podpornih ukrepov za kmete, vezanih na proizvodnjo. Ta posebna podpora je bila kasneje razširjena s členom 68 Uredbe (ES) št. 73/2009, ki je povečal število ciljev, za katere se lahko dodeli pomoč.

Štiriindvajset držav članic se je odločilo izkoristiti člen 68 s 113 zelo različnimi ukrepi. Skupni proračun za obdobje 2010–2013 znaša 6,4 milijarde EUR. Revizija je bila opravljena v službah Komisije in v štirih državah članicah, ki pomenijo približno 70 % dodeljenih proračunskih sredstev za te ukrepe. Zanje je bilo dodeljenih 2 686 milijonov EUR za obdobje 2010–2013, kar predstavlja dobrih 40 % vseh proračunskih sredstev za člen 68.

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da okvir za zagotovitev, da se ta podpora dodeli le v jasno opredeljenih primerih, ni zadosten. Komisija ima malo nadzora nad upravičevanjem takih primerov, države članice pa se lahko zelo svobodno odločajo pri izvrševanju teh plačil. Komisija večinoma ne more sprejeti pravno zavezujočih ukrepov, edina obveznost držav članic pa je, da jo obvestijo o svojih odločitvah. Izvajanje člena 68 zato ni bilo vedno popolnoma skladno s skupno kmetijsko politiko, poleg tega pa ni bilo dovolj dokazov za to, da so ukrepi, uvedeni v skladu s členom 68, vedno potrebni ali relevantni glede na potrebe, uspešnost in višino pomoči, ki je bila na voljo.

Opombe urednikom:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

V tem posebnem poročilu (št. 10/2013) z naslovom „Skupna kmetijska politika: Ali je posebna podpora, ki se dodeli v skladu s členom 68 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, dobro zasnovana in ali se ustrezno izvaja?“ je Evropsko računsko sodišče preučilo, ali sta uvedba podpore, določene v členu 68, in njeno izvajanje v letih 2010 in 2011 (upravljavske in kontrolne ureditve) skladna s skupno kmetijsko politiko ter ali je podpora potrebna, relevantna in ali se izvaja z zadovoljivim kontrolnim sistemom.

Revizija je bila opravljena v službah Komisije ter v Grčiji, Španiji (Aragonija, Galicija, Kastilija in Manča), Franciji in Italiji (Emilija-Romanja, Lacij), tj. državah članicah, ki pomenijo 68 % dodeljenih proračunskih sredstev za obdobje 2010–2013 in 73 % odhodkov, načrtovanih za prvi dve leti. Revizijsko delo je bilo osredotočeno na 13 izbranih ukrepov: pomoč za trdo pšenico (Grčija), pomoč za ovce/koze na območjih z omejenimi možnostmi (Grčija), nove pravice do enotnega plačila na območjih z omejenimi možnostmi ali gorskih območjih (Grčija), pomoč za kolobarjenje na nenamakanih območjih (Španija), pomoč za sektor mleka na območjih z omejenimi možnostmi (Španija), pomoč za ovčje/kozje meso (Španija), dodatna pomoč za stročnice (Francija), pomoč za ohranjanje ekološkega kmetovanja (Francija), pomoč za ovce/koze (Francija), zavarovanje pridelka (Francija), kolobarjenje (Italija), izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov v govedoreji (Italija) in zavarovanje (Italija).

Poleg omenjenih slabosti je Sodišče med revizijo ugotovilo, da na zasnovo in izvajanje ukrepov podpore iz člena 68 vplivajo različne pomanjkljivosti, kot so slabosti v administrativnih in kontrolnih sistemih, vzpostavljenih za zagotovitev pravilnega izvajanja obstoječih ukrepov. Te so obstajale tudi v upravljavskih sistemih, administrativnih kontrolah in pregledih na kraju samem, čeprav je obstoječa upravljavska in kontrolna obremenitev že velika. Te in druge v poročilu navedene pomanjkljivosti bi bilo treba obravnavati v okviru nove skupne kmetijske politike, v skladu s katero bo posebna podpora ohranjena v obliki vezanih plačil.

Evropsko računsko sodišče na podlagi svojih ugotovitev priporoča, da:

  • bi posebna podpora za nekatere kmetijske dejavnosti morala temeljiti na strogem razumevanju določb člena 68, Komisija pa bi morala za odobritev take podpore prejeti ustrezno utemeljitev in jo preveriti;

  • bi morala Komisija imeti dejavnejšo vlogo pri določanju meril, ki veljajo za izvajanje ukrepov, da bi lahko prevzela svojo končno odgovornost v okviru sistema deljenega upravljanja;

  • bi bilo od držav članic treba zahtevati, da dokažejo, da je vsak ukrep posebne podpore, ki ga nameravajo uvesti, potreben (v smislu potrebe po pristopu, ki temelji na odstopanjih, in njegove dodane vrednosti), relevanten (v smislu izvedbenih ureditev, meril za odobritev in višine pomoči) in skladen z merili dobrega finančnega poslovodenja.

Nadaljnja priporočila so v poročilu in njegovem povzetku na spletni strani www.eca.europa.eu.

Kontaktna oseba:

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi, Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar