Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/41

Luxemburg 26. novembra 2013

„Existujú nedostatky v rámci na poskytovanie osobitnej poľnohospodárskej podpory“, tvrdia audítori EÚ.

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov, sa uvádza zistenie, že v členských štátoch nie sú k dispozícii postačujúce dôkazy o tom, že opatrenia zavedené podľa článku 68 sú nevyhnutné alebo relevantné.

Keď sa v roku 2003 zaviedol režim jednotnej platby, členské štáty si mohli ponechať až 10 % svojich vnútroštátnych stropov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na vyplácanie osobitnej podpory a najmä na pokračovanie vo vykonávaní niektorých opatrení na podporu poľnohospodárov spojených s výrobou. Táto osobitná podpora sa rozšírila prostredníctvom článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009, čo spôsobilo zvýšenie počtu cieľov alebo opatrení, na ktoré sa mohla poskytovať pomoc.

Dvadsaťštyri členských štátov sa rozhodlo využiť článok 68 prostredníctvom súboru 113 veľmi odlišných opatrení. Celkový rozpočet na obdobie 2010 – 2013 je 6,4 mld. EUR. Audit sa vykonal v útvaroch Komisie a v štyroch členských štátoch, ktoré predstavujú približne 70 % rozpočtových prostriedkov na príslušné opatrenia. Na tieto opatrenia sa na obdobie 2010 – 2013 vyčlenilo 2 686 mil. EUR, čo predstavuje viac ako 40 % celkového rozpočtu na uplatňovanie článku 68.

Z auditu vyplynulo, že rámec zavedený s cieľom zabezpečiť, že uvedená podpora sa bude poskytovať iba v jasne stanovených prípadoch, je nedostatočný. Komisia má len malú kontrolu nad odôvodneniami takých prípadov a členské štáty majú do značnej miery možnosť vlastného uváženia, pokiaľ ide o vykonávanie príslušných platieb. Vo väčšine prípadov Komisia nemôže prijať žiadne právne záväzné opatrenie a jedinou povinnosťou členských štátov je oznámiť Komisii prijaté rozhodnutia. V dôsledku toho sa článok 68 neuplatňoval vždy úplne v súlade so SPP, pričom nebol k dispozícii dostatok dôkazov o tom, že opatrenia zavedené podľa článku 68 sú vždy nevyhnutné alebo relevantné z hľadiska potreby, účinnosti a výšky sprístupnenej pomoci.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (osobitná správa č. 10/2013) nesie názov „Spoločná poľnohospodárska politika: Je osobitná podpora, ktorá sa poskytuje podľa článku 68 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, dobre navrhnutá a zavedená?“ Dvor audítorov skúmal, či sú zavedenie podpory stanovenej v článku 68 a spôsob, akým sa táto podpora poskytovala v rokoch 2010 a 2011 (mechanizmy riadenia a kontroly), v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP), či je táto podpora potrebná a relevantná a či sa uspokojivo kontroluje.

Audit sa vykonal v útvaroch Komisie a v Grécku, Španielsku (Aragónsko, Galícia, Castilla la Mancha), vo Francúzsku a v Taliansku (Emilia Romagna, Lazio), teda v členských štátoch, ktoré predstavujú 68 % rozpočtových prostriedkov na obdobie 2010 – 2013 a 73 % výdavkov vyčlenených z rozpočtu na prvé dva roky. Kontrola bola zameraná na týchto 13 vybraných opatrení: podpora na tvrdú pšenicu (Grécko), podpora na ovce/kozy v znevýhodnených oblastiach (Grécko), nové oprávnenia na jednotnú platbu v znevýhodnených alebo horských oblastiach (Grécko), podpora na striedanie plodín v nezavlažovaných oblastiach (Španielsko), podpora pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov v znevýhodnených oblastiach (Španielsko), podpora na ovčie/kozie mäso (Španielsko), dodatočná podpora na bielkovinové plodiny (Francúzsko), podpora na zachovanie ekologického poľnohospodárstva (Francúzsko), podpora na ovce/kozy (Francúzsko), poistenie úrody (Francúzsko), striedanie plodín (Taliansko), zlepšenie kvality poľnohospodárskych výrobkov v sektore hovädzieho dobytka (Taliansko) a poistenie (Taliansko).

Okrem vyššie zdôraznených nedostatkov sa pri audite Dvora audítorov zistilo, že vykonávanie opatrení na poskytovanie podpory podľa článku 68 ovplyvňujú rozličné nedostatky, ako sú napríklad nedostatky v administratívnych a kontrolných systémoch, ktoré boli vytvorené s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie existujúcich opatrení. Týkalo sa to takisto systémov riadenia, administratívnych kontrol a kontrol na mieste, kde sa nedostatky niekedy zaznamenali napriek riadiacej a kontrolnej záťaži, ktorá je už teraz veľká. Tieto nedostatky, ako aj ďalšie nedostatky zdôraznené v správe, treba riešiť v kontexte novej SPP, v rámci ktorej sa má osobitná podpora zachovať vo forme viazaných platieb.

Na základe týchto zistení Dvor audítorov odporúča, že:

  • osobitná podpora na niektoré poľnohospodárske činnosti by mala byť založená na presnom porozumení ustanovení článku 68, pričom poskytnutie takej podpory by sa malo Komisii primerane odôvodniť a Komisia by ho mala skontrolovať,

  • Komisia by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu pri stanovovaní kritérií, ktorými sa riadi realizácia opatrení, aby mohla prevziať svoju konečnú zodpovednosť v rámci systému spoločného riadenia,

  • členské štáty by mali mať povinnosť preukázať, že každé osobitné opatrenie na poskytnutie podpory, ktoré plánujú zaviesť, je nevyhnutné (z hľadiska nevyhnutnosti prístupu založeného na výnimkách a jeho pridanej hodnoty), relevantné (z hľadiska mechanizmov vykonávania, kritérií na udelenie podpory a výšky podpory) a že spĺňa kritériá riadneho finančného hospodárenia.

Ďalšie odporúčania možno nájsť v správe a jej zhrnutí na internetovej stránke www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar