Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

KOMUNIKAT PRASOWY

ECA/13/41

Luksemburg, dnia 26 listopada 2013 r.

Zdaniem unijnych kontrolerów w mechanizmach wdrażania wsparcia specjalnego dla rolnictwa występują uchybienia.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy wyraża opinię, że w państwach członkowskich nie ma wystarczających dowodów na to, by działania wprowadzone zgodnie z art. 68 były niezbędne lub odpowiednie.

W momencie wprowadzenia systemu płatności jednolitych w 2003 r. państwa członkowskie miały prawo do przeznaczenia maksymalnie 10% krajowych pułapów w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) na wypłatę wsparcia specjalnego, a w szczególności na dalsze stosowanie określonych działań wspierających dla rolników, powiązanych z wielkością produkcji. Wsparcie specjalne zostało następnie rozszerzone na mocy art. 68 rozporządzenia nr 73/2009, który poszerzył katalog celów lub rodzajów działalności, na które można przyznać pomoc.

Z art. 68 zdecydowały się korzystać dwadzieścia cztery państwa członkowskie, które opracowały 113 mocno zróżnicowanych działań. Całkowity budżet na lata 2010-2013 wynosi 6,4 mld euro. Kontrolę przeprowadzono w służbach Komisji oraz w czterech państwach członkowskich, na które przypadło około 70% środków budżetowych na te działania. Na lata 2010-2013 na powyższe działania przeznaczono 2 686 mln euro, co stanowi nieco ponad 40% całkowitego budżetu przewidzianego w ramach art. 68.

W ramach kontroli stwierdzono, że wprowadzone mechanizmy mające zapewnić przyznawanie tego rodzaju wsparcia wyłącznie „w wyraźnie określonych przypadkach” są niewystarczające. Komisja w niewielkim stopniu sprawuje kontrolę nad tym, czy przypadki takie są uzasadnione, a państwa członkowskie mają dużą swobodę w zakresie dokonywania tych płatności. W większości przypadków Komisja nie może podjąć żadnych prawnie wiążących kroków, a jedynym obowiązkiem państw członkowskich jest informowanie Komisji o podejmowanych decyzjach. W rezultacie wdrożenie przepisów art. 68 nie zawsze było w pełni zgodne z WPR. Nie ma także dostatecznych dowodów świadczących, że działania wprowadzone zgodnie z art. 68 są w każdym przypadku niezbędne lub odpowiednie pod względem zapotrzebowania na nie, skuteczności ich koncepcji oraz poziomów udzielonej pomocy.

Informacje dla redaktorów:

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem.

Sprawozdanie specjalne nr 10/2013 zatytułowane jest: „Wspólna polityka rolna: Czy wsparcie specjalne przewidziane w art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 zostało dobrze opracowane i odpowiednio wdrożone?”. Trybunał zbadał, czy wprowadzenie wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 oraz sposób jego wdrożenia w latach 2010 i 2011 (mechanizm zarządzania i kontroli) są zgodne ze wspólną polityką rolną (WPR), niezbędne i odpowiednie oraz czy towarzyszył im zadowalający system kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w służbach Komisji oraz w Grecji, Hiszpanii (Aragonia, Galicja, Kastylia-La Mancha), Francji i we Włoszech (Emilia-Romania, Lacjum), a więc w państwach członkowskich, na które przypadło 68% środków budżetowych przyznanych na lata 2010-2013 oraz 73% wydatków zabudżetowanych na pierwsze dwa lata. Do kontroli wybrano 13 działań: pomoc w odniesieniu do pszenicy durum (Grecja), pomoc w odniesieniu do owiec/kóz na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (Grecja), nowe uprawnienia do płatności jednolitych na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub na obszarach górskich (Grecja), pomoc w odniesieniu do płodozmianu na obszarach nieirygowanych (Hiszpania), pomoc dla sektora mleczarskiego na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (Hiszpania), pomoc w odniesieniu do mięsa baraniego/koziego (Hiszpania), dodatkowa pomoc w odniesieniu do roślin wysokobiałkowych (Francja), pomoc na podtrzymanie rolnictwa ekologicznego (Francja), pomoc w odniesieniu do owiec/kóz (Francja), ubezpieczenie upraw (Francja), płodozmian (Włochy), poprawa jakości produktów rolnych w sektorze hodowli bydła (Włochy) oraz ubezpieczenia (Włochy).

Oprócz uchybień, o których mowa powyżej, w ramach przeprowadzonej kontroli wykryto szereg niedociągnięć dotyczących wdrażania działań realizowanych na mocy art. 68, takich jak np. uchybienia w systemach administracyjnych i systemach kontroli utworzonych w celu zagwarantowania prawidłowej realizacji istniejących działań. Dotyczyło to również systemów zarządzania, kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, niekiedy pomimo i tak już dużego nakładu pracy związanego z zarządzaniem i kontrolą. Te i inne przedstawione w sprawozdaniu niedociągnięcia należy usunąć w kontekście nowej WPR, w której wsparcie specjalne ma być kontynuowane w formie płatności powiązanych z wielkością produkcji.

Na podstawie dokonanych ustaleń Trybunał zaleca, co następuje:

  • Wsparcie specjalne określonej działalności rolniczej powinno opierać się na dokładnym zrozumieniu postanowień art. 68, a każdy taki przypadek powinien zostać odpowiednio uzasadniony Komisji, która powinna go zweryfikować.

  • Aby móc wziąć na siebie ostateczną odpowiedzialność w ramach systemu zarządzania dzielonego, Komisja powinna odgrywać bardziej aktywną rolę przy ustalaniu kryteriów dotyczących realizacji działań.

  • Od państw członkowskich należy wymagać, by wykazały, że każde działanie w ramach wsparcia specjalnego, które zamierzają wprowadzić, jest niezbędne (czy podejście dopuszczające odstępstwa jest potrzebne i wnosi wartość dodaną) i odpowiednie (pod kątem wdrażania, kryteriów przyznawania wsparcia i poziomów pomocy) oraz że spełnia kryteria należytego zarządzania finansami.

Ze szczegółowymi zaleceniami zapoznać się można w sprawozdaniu i jego streszczeniu, które dostępne są na stronach www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Pan Aidas Palubinskas

Urzędnik ds. kontaktów z prasą

Tel.: +352 4398-45410 Tel. kom.: +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar