Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPESE REKENKAMER

PERSBERICHT

ECA/13/41

Luxemburg, 26 november 2013

“Tekortkomingen in het uitvoeringskader voor specifieke landbouwsteun”, aldus de EU‑controleurs

Uit een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Rekenkamer (ERK) blijkt dat er in de lidstaten onvoldoende bewijs bestaat dat de in het kader van artikel 68 ingevoerde maatregelen noodzakelijk of relevant zijn

Bij de invoering van de bedrijfstoeslagregeling in 2003 mochten de lidstaten tot 10 % van hun nationale maxima in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) bestemmen om specifieke steun uit te betalen en mochten ze, meer bepaald, bepaalde aan productie gekoppelde steunmaatregelen voor landbouwers blijven toepassen. Deze specifieke steun werd later uitgebreid op grond van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009, waarin het aantal doelstellingen of activiteiten waarvoor steun kon worden toegekend, werd verhoogd.

24 lidstaten hebben besloten, gebruik te maken van artikel 68 en passen een bonte schakering van 113 zeer uiteenlopende maatregelen toe. De totale begroting voor de periode 2010-2013 is 6,4 miljard euro. De controle werd verricht bij de diensten van de Commissie en in vier lidstaten die gezamenlijk goed zijn voor ongeveer 70 % van de begrotingstoewijzing voor de betreffende maatregelen. Aan deze maatregelen was voor de periode 2010‑2013 2 686 miljoen euro toegewezen, iets meer dan 40 % van de totale begroting voor artikel 68.

Uit de controle bleek dat het kader dat is opgezet om te waarborgen dat deze steun enkel in duidelijk omschreven gevallen zou worden verstrekt, ontoereikend is. De Commissie kan weinig controle uitoefenen over de rechtvaardiging voor dergelijke gevallen en de lidstaten beschikten over een ruime discretionaire bevoegdheid bij het verrichten van deze betalingen. De Commissie kan in de meeste gevallen geen juridisch bindende maatregelen nemen en de lidstaten zijn enkel verplicht, de Commissie in kennis te stellen van de besluiten die ze nemen. Als gevolg daarvan strookte de uitvoering van artikel 68 niet altijd volledig met het GLB en bestond er onvoldoende bewijs dat de in het kader van artikel 68 ingevoerde maatregelen altijd noodzakelijk of relevant zijn wat betreft de behoefte eraan, de doeltreffendheid ervan en de beschikbaar gestelde steunniveaus.

Noot voor de redactie:

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s.

In dit speciaal verslag (SV nr. 10/2013) getiteld “Gemeenschappelijk landbouwbeleid: is de specifieke steun die in het kader van artikel 68 van Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt verleend, goed opgezet en wordt deze goed uitgevoerd?” onderzocht de ERK of de invoering van de steun waarin artikel 68 voorziet en de wijze waarop deze in 2010 en 2011 ten uitvoer werd gelegd (regelingen voor beheer en controle) stroken met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), of de steun noodzakelijk en relevant is, en of er een adequaat controlesysteem is bij de uitvoering ervan.

De controle werd verricht bij de diensten van de Commissie en in Griekenland, Spanje (Aragon, Galicië, Castilla la Mancha), Frankrijk en Italië (Emilia Romagna, Latium), lidstaten die gezamenlijk goed zijn voor 68 % van de begrotingstoewijzing voor de periode 2010‑2013 en voor 73 % van de voor de eerste twee jaar begrote uitgaven. De werkzaamheden waren toegespitst op een selectie van 13 maatregelen: steun voor durumtarwe (Griekenland), steun voor schapen/geiten in probleemgebieden (Griekenland), nieuwe bedrijfstoeslagrechten in probleem- of berggebieden (Griekenland), steun voor gewasrotatie in niet‑geïrrigeerde gebieden (Spanje), steun voor de zuivelsector in probleemgebieden (Spanje), steun voor schapen- /geitenvlees (Spanje), aanvullende steun voor eiwithoudende gewassen (Frankrijk), steun voor de instandhouding van biologische landbouw (Frankrijk), steun voor schapen/geiten (Frankrijk), oogstverzekering (Frankrijk), gewasrotatie (Italië), verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten in de rundveehouderij (Italië) en verzekering (Italië).

Bij de controle werden niet alleen de hierboven genoemde tekortkomingen geconstateerd, maar werd ook vastgesteld dat de uitvoering van de steunmaatregelen in het kader van artikel 68 verschillende tekortkomingen kent, zoals zwakke punten in de beheers- en controlesystemen die waren opgezet om te waarborgen dat de bestaande maatregelen correct ten uitvoer werden gelegd. Dit gold evenzeer voor de systemen voor beheer, administratieve controles en controles ter plaatse, soms ondanks toch al hoge beheers- en controlelasten. Deze en andere in het verslag vermelde tekortkomingen moeten worden aangepakt in het kader van het nieuwe GLB, waarin specifieke steun blijft bestaan in de vorm van gekoppelde betalingen.

Op basis van haar bevindingen doet de ERK met name de volgende aanbevelingen:

  • specifieke steun voor bepaalde landbouwactiviteiten moet gebaseerd zijn op een strikte interpretatie van het bepaalde in artikel 68, en de toekenning van dergelijke steun moet naar behoren worden gerechtvaardigd jegens de Commissie en moet door haar worden gecontroleerd;

  • de Commissie dient, om haar eindverantwoordelijkheid in het systeem van gedeeld beheer op zich te kunnen nemen, een actievere rol te spelen bij het vaststellen van de criteria die gelden voor de uitvoering van de maatregelen;

  • de lidstaten moeten worden verplicht, aan te tonen dat iedere specifieke steunmaatregel die zij willen invoeren, noodzakelijk (wat betreft de behoefte aan en meerwaarde van een op derogaties gebaseerde aanpak) en relevant (wat betreft de uitvoeringsregelingen, gunningscriteria en steunniveaus) is, en dat deze voldoet aan de criteria van goed financieel beheer.

Meer aanbevelingen zijn te vinden in het verslag en de samenvatting daarvan op www.eca.europa.eu.

Contact:

Aidas Palubinskas

Persvoorlichter Europese Rekenkamer

Kantoor: +352 4398 45410 Gsm: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar