Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA

PRESES RELĪZE

ECA/13/41

Luksemburgā, 2013. gada 26. novembrī

“Īpašā lauksaimniecības atbalsta īstenošanas sistēmā ir nepilnības,” saka ES revidenti

Eiropas Revīzijas palātas (ERP) šodien publicētajā ziņojumā konstatēts, ka dalībvalstīm nepietiek pierādījumu tam, ka saskaņā ar 68. pantu ieviestie pasākumi ir vajadzīgi vai atbilstīgi

Kad 2003. gadā tika ieviesta vienotā maksājuma shēma, dalībvalstīm atļāva iezīmēt līdz pat 10 % no valstij noteiktās kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) maksimālās summas īpašā atbalsta izmaksāšanai, un it īpaši tās varēja turpināt konkrētus ar ražošanu saistītus pasākumus lauksaimnieku atbalstam. Ar Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. pantu šis īpašais atbalsts tika paplašināts, paredzot vairāk mērķu vai pasākumu, par kuriem var piešķirt atbalstu.

Divdesmit četras dalībvalstis ir nolēmušas piemērot 68. pantu, īstenojot 113 ārkārtīgi atšķirīgus pasākumus. Kopējais budžets 2010.–2013. gadam ir 6,4 miljardi EUR. Revīzija notika Komisijas dienestos un četrās dalībvalstīs, kuras saņem aptuveni 70 % no šiem pasākumiem piešķirtā budžeta. Revidētajiem pasākumiem 2010.–2013. gada periodam ir piešķirti 2686 miljoni EUR, kas ir nedaudz vairāk par 40 % no 68. panta piemērošanai piešķirtā kopbudžeta.

Revīzijā konstatēja, ka sistēma, kas ieviesta, lai nodrošinātu šā atbalsta sniegšanu tikai skaidri definētos gadījumos, ir nepilnīga. Komisijas iespējas pārbaudīt šādu gadījumu pamatotību ir ļoti ierobežotas, un dalībvalstīm ir liela rīcības brīvība, kad tās veic šos maksājumus. Komisija lielākoties nevar veikt juridiski saistošus pasākumus, un dalībvalstu vienīgais pienākums ir paziņot Komisijai par to pieņemtajiem lēmumiem. Tādējādi 68. panta piemērošana ne vienmēr bija pilnīgi saskanīga ar KLP un nebija pietiekamu pierādījumu tam, ka saskaņā ar 68. pantu ieviestie pasākumi vienmēr ir nepieciešami vai atbilstīgi vajadzību, efektivitātes un pieejamo atbalsta līmeņu aspektā.

Piezīmes izdevējiem:

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības aspektu konkrētu revīziju rezultāti.

Īpašā ziņojumā Nr. 10/2013 nosaukums ir “Kopējā lauksaimniecības politika. Vai saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 68. pantu sniegtais īpašais atbalsts ir pienācīgi izstrādāts un īstenots”. ERP pārbaudīja, vai 68. pantā paredzētā atbalsta ieviešana un īstenošana 2010. un 2011. gadā (pārvaldības un kontroles kārtība) saskan ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP), vai atbalsts bija nepieciešams, atbilstīgs un īstenots kopā ar apmierinošu kontroles sistēmu.

Revīzija notika Komisijas dienestos un Grieķijā, Spānijā (Aragona, Galisija, Kastīlija-Lamanča), Francijā un Itālijā (Emīlija Romaņja, Lacija) — dalībvalstīs, kurām ir piešķirti 68 % budžeta līdzekļu 2010.–2013. gadam un uz kurām attiecas 73 % no izdevumiem, kas budžetā paredzēti pirmajiem diviem gadiem. Darbā tika aplūkota 13 pasākumu izlase: atbalsts cieto kviešu nozarei (Grieķija); atbalsts aitu/kazu nozarei mazāk labvēlīgos apgabalos (Grieķija); jaunas vienotā maksājuma tiesības mazāk labvēlīgos vai kalnu apgabalos (Grieķija); atbalsts augsekai neapūdeņotos apgabalos (Spānija); atbalsts piensaimniecības nozarei mazāk labvēlīgos apgabalos (Spānija); atbalsts aitas/kazas gaļas nozarei (Spānija); papildu atbalsts proteīnaugu nozarei (Francija); atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības saglabāšanai (Francija); atbalsts aitu/kazu nozarei (Francija); ražas apdrošināšana (Francija); augseka (Itālija); lauksaimniecības produktu kvalitātes uzlabošana liellopu nozarē (Itālija) un apdrošināšana (Itālija).

Papildus iepriekš minētajām nepilnībām revīzijā atklājās, ka atbalsta pasākumu īstenošanā saskaņā ar 68. pantu ir vairāki trūkumi, piemēram, nepilnības administratīvajās un kontroles sistēmas, kas izveidotas, lai nodrošinātu esošo pasākumu pareizu īstenošanu. Tas pats attiecas uz vadības sistēmām, uz administratīvās kontroles mehānismiem un pārbaudēm uz vietas, reizēm neraugoties uz jau tā smago pārbaužu slogu. Šie un citi ziņojumā aprakstītie trūkumi jānovērš jaunās KLP kontekstā, kurā īpašais atbalsts ir jāsaglabā saistīto maksājumu veidā.

Balstoties uz saviem konstatējumiem, ERP formulē turpmāk uzskatītos ieteikumus.

  • Noteiktām lauksaimniecības darbībām paredzētais īpašais atbalsts būtu jāpiešķir, pamatojoties uz precīzu 68. panta noteikumu izpratni; Komisijai ir jāsaņem pienācīgs šāda saistītā atbalsta piešķiršanas pamatojums un tas jāpārbauda.

  • Lai Komisija dalītās pārvaldības sistēmas ietvaros varētu uzņemties galīgo atbildību, tai aktīvāk jāpiedalās pasākumu īstenošanu reglamentējošo kritēriju izstrādē.

  • Jāprasa, lai dalībvalstis apliecina, ka katrs īpašā atbalsta pasākums, kuru tās plāno ieviest, ir nepieciešams (proti, atkāpes piemērošana ir vajadzīga un tiek radīta pievienotā vērtība), atbilstīgs (attiecībā uz īstenošanas kārtību, atbalsta piešķiršanas kritērijiem un atbalsta apjomu) un atbilst pareizas finanšu pārvaldības kritērijiem.

Pārējie ieteikumi atrodami ziņojumā un tā kopsavilkumā šādā adresē www.eca.europa.eu.

Eiropas Revīzijas palātas preses sekretāra kontaktinformācija:

Aidas Palubinskas

Tālr.: +352 4398 45410 Mobilais tālr.: +352:621552224.

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar