Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/41

Liuksemburgas, 2013 m. lapkričio 26 d.

„Specialiosios žemės ūkio paramos teikimo tvarka turi trūkumų“, – teigia ES auditoriai.

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje atskleidžiama, kad valstybėse narėse nėra pakankamai įrodymų, jog pagal 68 straipsnį įvestos priemonės yra būtinos ar svarbios.

2003 metais pradėjus taikyti bendrosios išmokos schemą, valstybėms narėms buvo leista skirti iki 10 % jų bendros žemės ūkio politikos viršutinių ribų specialiajai paramai, kitaip sakant, toliau taikyti kai kurias su gamyba susietas paramos ūkininkams formas. Šios specialiosios paramos taikymas buvo išplėstas Reglamento Nr. 73/2009 68 straipsniu, kuriame buvo nustatyta papildomų tikslų ir veiklų, kai galima teikti pagalbą.

68 straipsniu nusprendė pasinaudoti dvidešimt keturios valstybės narės, tuo tikslu pritaikiusios net 113 labai skirtingų priemonių. Visas 2010–2013 m. laikotarpio biudžetas sudaro 6,4 milijardo eurų. Auditas atliktas Komisijos tarnybose ir keturiose valstybėse narėse, kurioms teko maždaug 70 % šioms priemonėms skirto biudžeto. Šioms priemonėms 2010–2013 m. laikotarpiui skirta 2 686 milijonų eurų suma – kiek daugiau kaip 40 % viso biudžeto pagal 68 straipsnį.

Audito metu nustatyta, kad nustatytas pagrindas, skirtas užtikrinti, kad ši parama būtų teikiama tik „aiškiai nustatytais atvejais“, yra nepakankamas. Komisija beveik netikrina, kiek tokie atvejai yra pagrįsti, ir valstybės narės šias išmokas dažnai skiria daugiausia vien savo nuožiūra. Dažniausiai Komisija negali imtis teisiškai įpareigojančių veiksmų ir vienintelis valstybių narių įsipareigojimas tėra pranešti Komisijai apie savo sprendimus. Dėl to 68 straipsnio įgyvendinimas ne visada atitiko BŽŪP ir nebuvo pakankamų įrodymų, kad pagal 68 straipsnį taikomos priemonės yra būtinos ar tinkamos, atsižvelgiant į jų poreikį, veiksmingumą ir turimos paramos lygius.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (Nr. 10/2013) pavadinta „Bendra žemės ūkio politika: ar specialioji parama pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnį yra gerai parengta ir įgyvendinama?“ Audito Rūmai nagrinėjo, ar pagal 68 straipsnį įvestoji parama ir jos įgyvendinimo būdai 2010 ir 2011 metais (valdymo ir kontrolės priemonės) atitinka bendrą žemės ūkio politiką (BŽP), yra būtini, svarbūs ir įgyvendinami taikant tinkamą kontrolės sistemą.

Auditas atliktas Komisijos tarnybose, taip pat Graikijoje, Ispanijoje (Aragone, Galicijoje, Kastilijoje ir La Mančoje), Prancūzijoje ir Italijoje (Emilijoje Romanoje, Lacijuje) – valstybėse narėse, kurioms teko 68 % 2010–2013 m. laikotarpiu skirto biudžeto ir kuriose buvo patirta 73 % pirmųjų dvejų metų biudžeto išlaidų. Darbas buvo sutelktas į 13 išrinktų priemonių: pagalba už kietuosius kviečius (Graikija), pagalba už avis ar ožkas mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (Graikija), naujai suteiktos teisės į bendrąsias išmokas mažiau palankiose ūkininkauti arba kalnuotose vietovėse (Graikija), pagalba už sėjomainą nedrėkinamos žemės plotuose (Ispanija), pagalba pieno sektoriui mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (Ispanija), pagalba už avieną ar ožkieną (Ispanija), papildoma pagalba už baltymingus augalus (Prancūzija), pagalba ekologiniam ūkininkavimo palaikymui (Prancūzija), pagalba už avis ar ožkas (Prancūzija), pasėlių draudimas (Prancūzija), sėjomaina (Italija), žemės ūkio produktų kokybės gerinimas galvijininkystės sektoriuje (Italija) ir draudimas (Italija).

Be pirmiau nurodytų trūkumų, audito metu nustatyta, kad paramos priemonių įgyvendinimas pagal 68 straipsnį turėjo įvairių trūkumų, kaip antai neveiksmingos administravimo ir kontrolės sistemos, skirtos užtikrinti, kad taikomos priemonės būtų tinkamai įgyvendinamos, trūkumai. Tą patį galima pasakyti ir apie valdymo ir administracines kontrolės sistemas ir patikrinimus vietoje, kartais nepaisant to, kad valdymo ir kontrolės našta jau ir taip sunki. Šiuos ir kitus ataskaitoje nurodytus trūkumus reikia šalinti naujosios BŽŪP kontekste, kurioje specialioji parama turėtų būti išlaikyta susietųjų išmokų forma.

Remdamiesi savo nustatytais faktais, Audito Rūmai rekomenduoja:

  • kad specialioji parama tam tikroms žemės ūkio veikloms turėtų būti teikiama griežtai laikantis 68 straipsnio nuostatų, o tokios susietosios paramos skyrimas turėtų būti tinkamai pagrįstas Komisijai ir jos patikrintas;

  • kad Komisija galėtų prisiimti pagrindinę atsakomybę pagal pasidalijamojo valdymo sistemą, ji turėtų būti aktyvesnė nustatant priemonių įgyvendinimo kriterijus;

  • valstybėms narėms turėtų būti privaloma įrodyti, kad kiekviena jų numatoma taikyti specialiosios paramos priemonė yra būtina (turint omenyje poreikį laikytis tokio išimtimis pagrįsto požiūrio ir jo papildomą naudą), tinkama (turint omenyje jos įgyvendinimo tvarką, sutarčių sudarymo kriterijus ir paramos dydį) ir atitinkanti patikimo finansų valdymo kriterijus;

Kitas rekomendacijas galite rasti ataskaitoje ir jos santraukoje šiuo adresu www.eca.europa.eu.

Ryšių pareigūnas:

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar