Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ECA/13/41

Luxembourg, 2013. november 26.

Az Európai Számvevőszék ellenőrei szerint a különleges mezőgazdasági támogatás végrehajtási keretét hiányosságok jellemzik

Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint a tagállamok nem rendelkeznek elegendő bizonyítékkal a 68. cikk értelmében bevezetett intézkedések szükségességéről vagy relevanciájáról.

Amikor az egységes támogatási rendszert (SPS) 2003-ban bevezették, a tagállamok jogosultak voltak a közös agrárpolitika (KAP) értelmében rendelkezésükre álló felső értékhatár legfeljebb 10%-ának erejéig különleges támogatást nyújtani, azaz a mezőgazdasági termelőkre vonatkozóan továbbra is alkalmazni egyes, a termeléshez kapcsolódó támogatási intézkedéseket. E különleges támogatás körét később a 73/2009/EK rendelet 68. cikke kibővítette, megnövelve azon célok, illetve tevékenységek számát, amelyekre támogatás nyújtható.

Huszonnégy tagállam döntött úgy, hogy él a 68. cikk által nyújtott lehetőséggel, 113 rendkívül különböző intézkedés igénybevétele révén. A 2010–2013-as időszakra a teljes költségvetés 6,4 milliárd euró. Az ellenőrzés a Bizottság részlegeinél, és négy olyan tagállamban történt, amelyekre a vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos költségvetés mintegy 70%-a jut. Ezen intézkedésekre a 2010–2013-as időszakra 2 686 millió eurót különítettek el, ami a 68. cikkre beállított összköltségvetés valamivel több mint 40%-át teszi ki.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az a keretrendszer, amelynek célja annak biztosítása, hogy a támogatást csak jól meghatározott esetekben nyújtsák, nem elégséges. A Bizottság csak kevéssé tud ellenőrzést gyakorolni az ilyen esetek indokoltsága felett, és a tagállamok széles mérlegelési jogkörrel bírnak az ilyen kifizetések folyósítása tekintetében. A legtöbb esetben a Bizottság nem hozhat kötelező jogi erővel bíró intézkedést, és a tagállamok egyetlen kötelezettsége az, hogy értesítsék a Bizottságot az általuk meghozott döntésekről. Ebből adódóan a 68. cikk rendelkezéseinek végrehajtása nem volt mindig teljesen összhangban a közös agrárpolitikával, és nem volt elegendő bizonyíték a 68. cikk értelmében bevezetett intézkedések szükségességéről vagy relevanciájáról, sem az azok iránti szükséglet, sem azok eredményessége, sem a rendelkezésre álló támogatás mértékének tekintetében.

A szerkesztők figyelmébe:

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be.

A 10/2013. sz. különjelentés címe: „Közös agrárpolitika: A 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikke keretében nyújtott különleges támogatást jól alakították ki és hajtották végre?”. A Számvevőszék megvizsgálta, hogy a 68. cikk értelmében nyújtott különleges támogatás bevezetése, valamint 2010-es és 2011-es végrehajtása (irányítási és kontrollrendszerek) összhangban van-e a közös agrárpolitikával (KAP), továbbá, hogy az szükségesnek és relevánsnak bizonyul-e, és végrehajtása megfelelő kontrollrendszer alkalmazásával történik‑e.

Az ellenőrzésre a Bizottság részlegeinél és Görögországban, Spanyolországban (Aragónia, Galícia, Kasztília La Mancha), Franciaországban és Olaszországban (Emilia Romagna, Lazio) került sor: olyan tagállamokról van szó, amelyekre a 2010–2013-as időszakban a vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos költségvetés 68%-a, és az első két évre beállított kiadások 73%-a jut. Az ellenőrzési munka a következő 13 kiválasztott intézkedésre irányult: durumbúzára nyújtott támogatás (Görögország), hátrányos helyzetű területeken juh-, és kecsketenyésztésre nyújtott támogatás (Görögország), új egységes támogatási jogosultságok hátrányos helyzetű vagy hegyvidéki területeken (Görögország), öntözetlen területek vetésforgójára adott támogatás (Spanyolország), hátrányos helyzetű területeken a tehenészeti ágazatnak nyújtott támogatás (Spanyolország), a juh- és kecskehúságazat támogatása (Spanyolország), a fehérjenövényekre nyújtott kiegészítő támogatás (Franciaország), biogazdálkodás fenntartásának támogatása (Franciaország), juh- és kecsketenyésztésre nyújtott támogatás (Franciaország), növénybiztosítás (Franciaország), vetésforgó (Olaszország), a mezőgazdasági termékek minőségének javítása a marhatenyésztési ágazatban (Olaszország) és biztosítás (Olaszország).

A fent említett hiányosságokon kívül a számvevőszéki ellenőrzés feltárta, hogy a 68. cikk értelmében nyújtott támogató intézkedések végrehajtása több szempontból sem megfelelő, például a meglévő intézkedések helyes végrehajtását biztosítani hivatott adminisztratív és kontrollrendszereket is hiányosságok jellemzik. Ez egyaránt vonatkozott az irányítási rendszerekre, az adminisztratív kontrollokra és a helyszíni ellenőrzésekre is, néha a már eleve nagy irányítási és adminisztratív terhek ellenére. Ezeket, és a jelentésben említett egyéb hiányosságokat az új KAP – amely szerint a különleges támogatásokat termeléstől függő kifizetés formájában kell fenntartani – keretében kell majd orvosolni.

Megállapításai alapján a Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi:

  • Az egyes mezőgazdasági tevékenységekre nyújtott különleges támogatás alapuljon a 68. cikk rendelkezéseinek szigorúan vett értelmezésén és az ilyen jellegű támogatás nyújtását megfelelően indokolják meg a Bizottság felé, az pedig ellenőrizze azt;

  • a Bizottság játsszon aktívabb szerepet az intézkedések végrehajtását meghatározó kritériumok kialakításában, hogy fel tudja vállalni a megosztott irányítási rendszer keretében rárótt végső felelősségét;

  • a tagállamoktól meg kell követelni, hogy minden egyes bevezetni szándékozott különleges támogatási intézkedésre mutassák be annak szükségességét (szükség van-e a fő szabálytól való eltérés alkalmazására, illetve mi ennek a többletértéke), relevanciáját (a végrehajtási mód, az elbírálási kritériumok és a támogatás mértéke szempontjából) és azt, hogy a támogatás megfelel-e a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás kritériumainak.

További ajánlások olvashatók a jelentésben és annak összefoglalójában: www.eca.europa.eu.

Kapcsolattartó:

Aidas Palubinskas

Sajtótisztviselő, Európai Számvevőszék

Iroda: +352 4398 45410 Mobiltelefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar