Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/13/41

Luxembourg, 26. studenog 2013.

„Nedostatci u provedbenom okviru posebne potpore za poljoprivredu“, tvrde revizori EU-a

Izvješće koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) ukazuje na to da u državama članicama ne postoji dovoljno dokaza da su mjere uvedene člankom 68. nužne ili relevantne

U vrijeme uvođenja programa jedinstvenih plaćanja 2003. godine, državama članicama dopušteno je da izdvoje do 10 % njihovih nacionalnih gornjih granica zajedničke poljoprivredne politike kako bi isplatile posebne mjere potpore te, osobito, nastavile primjenjivati određene mjere potpore poljoprivrednicima povezane s proizvodnjom. Ova posebna potpora proširena je člankom 68. Uredbe br. 73/2009 kojim je povećan broj ciljeva ili aktivnosti za koje se može odobriti potpora.

Dvadeset četiri države članice odlučile su provesti članak 68. u djelo nizom od 113 vrlo različitih mjera. Ukupni proračun za razdoblje od 2010. do 2013. godine iznosi 6,4 milijardi eura. Revizija je provedena u Komisijinim službama i u četirima državama članicama koje predstavljaju otprilike 70 % dodijeljenog proračuna za ove mjere. Za ove mjere izdvojeno je 2 686 milijuna eura za razdoblje od 2010. do 2013. godine, što predstavlja 40 % ukupnog proračuna za članak 68.

Revizijom je utvrđeno da je okvir uspostavljen kako bi se osiguralo pružanje te potpore samo u jasno utvrđenim slučajevima nedovoljan. Komisija ima malo kontrole nad pravdanjem takvih slučajeva, a države članice imaju velik stupanj slobode odlučivanja o izvršavanju ovih plaćanja. Komisija najčešće ne može poduzeti nikakvu pravno obvezujuću radnju, a jedina obveza država članica jest obavijestiti Komisiju o odlukama koje donose. Kao posljedica toga, provedba članka 68. nije u svim slučajevima bila potpuno usklađena sa zajedničkom poljoprivrednom politikom te nije postojalo dovoljno dokaza da su mjere uvedene člankom 68. u svim slučajevima nužne ili relevantne u pogledu potreba, djelotvornosti te razina dostupne potpore.

Napomene za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih uz upravljanje.

Naslov ovog tematskog izvješća (SR 10/2013) glasi: „Zajednička poljoprivredna politika: je li posebna potpora iz članka 68. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 dobro osmišljena i provedena?". Sud je ispitao jesu li uvođenje potpore iz članka 68. i način njezine provedbe u 2010. i 2011. godini (upravljački i kontrolni sustavi) usklađeni sa zajedničkom poljoprivrednom politikom te jesu li nužni, relevantni i provedeni zadovoljavajućim kontrolnim sustavom.

Revizija je provedena u Komisijinim službama te u Grčkoj, Španjolskoj (Aragón, Galicija, Castilla la Mancha), Francuskoj i Italiji (Emilia Ro­magna, Lacij), državama članicama kojima je dodijeljeno 68 % proračunskih sred­stava za razdoblje od 2010. do 2013. godine i 73 % proračunskih rashoda za prve dvije godine. Rad je bio usredotočen na 13 odabranih mjera: potpora za pšenicu durum (Grčka), potpora za ovce/koze u slabije razvijenim područjima (Grčka), nova prava jedinstvenih plaćanja u slabije razvijenim ili planinskim područjima (Grčka), potpora za plodored u nenavodnjavanim područjima (Španjolska), potpora za mljekarski sektor u slabije razvijenim područjima (Španjolska), potpora za ovčje meso/kozje meso (Španjolska), dodatna potpora za proteinske usjeve (Francuska), potpora za nastavak organske poljoprivredne djelatnosti (Francuska), potpora za ovce/koze (Francuska), osiguranje usjeva (Francuska), plodored (Italija), unaprjeđenje kakvoće poljoprivrednih proizvoda u sektoru govedarstva (Italija) te osiguranje (Italija).

Uz gore navedene nedostatke, revizijom je otkriveno da provedba mjera potpore iz članka 68. sadrži razne nedostatke, kao što su nedostatci u administrativnim i kontrolnim sustavima koji su uspostavljeni kako bi osigurali pravilnu provedbu postojećih mjera. To jednako vrijedi i za sustave upravljanja, administrativne kontrole te provjere na licu mjesta, katkad unatoč već teškim upravljačkim i kontrolnim opterećenjima. Ovi i drugi nedostatci navedeni u izvješću trebaju se riješiti u kontekstu nove zajedničke poljoprivredne politike kojom bi se omogućilo zadržavanje posebne potpore u obliku proizvodno vezanih plaćanja.

Na temelju svojih nalaza, Sud osobito preporučuje sljedeće:

  • posebna potpora za određene poljoprivredne aktivnosti treba se temeljiti na strogom razumijevanju odredbi članka 68., a odobravanje takve potpore treba se na odgovarajući način opravdati Komisiji, koja ga treba provjeriti.

  • kako bi mogla preuzeti krajnju odgovornost u okviru sustavu dijeljenog upravljanja, Komisija treba preuzeti aktivniju ulogu u postavljanju kriterija kojima se uređuje provedba tih mjera.

  • Od država članica treba zahtijevati da dokažu da je svaka posebna mjera potpore koju namjeravaju uvesti nužna (u smislu potrebe i dodane vrijednosti pristupa koji se temelji na izuzetku), relevantna (u smislu načina provedbe, kriterija dodjeljivanja potpore i razina potpore) te da ispunjava kriterije dobroga financijskog upravljanja.

Daljnje preporuke mogu se pronaći u izvješću i njegovom sažetku nawww.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s medijima Europskog revizorskog suda

Tel.: +352 4398 45410 Mob.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar