Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/41

Luxemburg, 26. marraskuuta 2013

EU:n tarkastajat: ”Maatalousalan erityistuen täytäntöönpanossa esiintyy puutteita”

Tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa todetaan, ettei jäsenvaltioilla ole riittävää näyttöä siitä, että 68 artiklan perusteella käyttöön otetut toimenpiteet ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia.

Kun tilatukijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2003, jäsenvaltiot saivat käyttää erityistuen maksamiseen enintään 10 prosenttia yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) alaisista kansallisista enimmäismääristään ja jatkaa tiettyjen viljelijöille tarkoitettujen tuotantosidonnaisten tukitoimenpiteiden soveltamista. Erityistukea laajennettiin asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklalla lisäämällä tuen myöntämisperusteeksi kelpaavien tavoitteiden ja toimien määrää.

Yhteensä 24 jäsenvaltiota on päättänyt hyödyntää 68 artiklan säännöksiä 113 hyvin erilaisen toimenpiteen muodossa. Kauden 2010–2013 kokonaisbudjetti on 6,4 miljardia euroa. Tarkastus toimitettiin komission yksiköissä ja neljässä jäsenvaltiossa, jotka saivat noin 70 prosenttia kyseisille toimenpiteille osoitetuista budjettimäärärahoista. Toimenpiteille myönnettiin 2 686 miljoonaa euroa kaudelle 2010–2013. Tämä on hieman yli 40 prosenttia 68 artiklan kokonaisbudjetista.

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että ei ole luotu riittävää kehystä sen varmistamiseksi, että erityistukea myönnetään vain tarkoin määritellyissä tapauksissa. Komissio ei juurikaan pysty vaikuttamaan tällaisten tapausten perusteluihin, ja jäsenvaltioilla on laaja päätösvalta kyseisten tukien osalta. Suurimmassa osassa toimenpiteitä komissio ei voi ryhtyä oikeudellisesti sitoviin toimiin, ja jäsenvaltioiden ainoa velvoite on ilmoittaa komissiolle tekemistään päätöksistä. Tämän vuoksi 68 artiklan säännösten täytäntöönpano ei ollut aina täysin yhtenäistä YMP:n kanssa eikä ollut riittävää näyttöä siitä, että 68 artiklan perusteella käyttöön otetut toimenpiteet ovat aina tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia toimenpiteiden tarpeen, vaikuttavuuden ja saatavilla olevien tukimäärien suhteen.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen (nro 10/2013) otsikko on ”Yhteinen maatalouspolitiikka: ovatko neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 68 artiklan mukaiset erityistuet hyvin suunniteltuja ja toteutettuja? Tilintarkastustuomioistuin tarkasti, oliko 68 artiklaan perustuvien tukien käyttöönotto ja täytäntöönpano vuosina 2010 ja 2011 (hallinto- ja valvontajärjestelyt) yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) mukaista. Lisäksi tarkastettiin, ovatko tukitoimenpiteet tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia ja onko toimenpiteiden yhteydessä otettu käyttöön hyväksyttävä valvontajärjestelmä.

Tarkastus tehtiin komission yksiköissä sekä Kreikassa, Espanjassa (Aragonia, Galicia ja Kastilia-La Mancha), Ranskassa ja Italiassa (Emilia-Romagna ja Lazio). Nämä jäsenvaltiot saivat 68 prosenttia kauden 2010–2013 määrärahoista ja 73 prosenttia ensimmäisille kahdelle vuodelle budjetoiduista varoista. Tarkastettaviksi valittiin seuraavat 13 toimenpidettä: durumvehnätuki (Kreikka); lammas- ja vuohituki epäsuotuisilla alueilla (Kreikka); uudet tilatukioikeudet epäsuotuisilla alueilla tai vuoristoalueilla (Kreikka); viljelykiertotuki kastelemattomilla alueilla (Espanja); maitoalatuki epäsuotuisilla alueilla (Espanja); lampaan- ja vuohenlihatuki (Espanja); lisätuki valkuaiskasvinviljelyyn (Ranska); luonnonmukaisen tuotannon ylläpitotuki (Ranska); lammas- ja vuohituki (Ranska); satovakuutus (Ranska); viljelykierto (Italia); maataloustuotteiden laadun parantaminen naudanliha-alalla (Italia) ja vakuutus (Italia).

Edellä esiin tuotujen puutteiden lisäksi tarkastuksessa kävi ilmi, että 68 artiklan mukaisten tukitoimenpiteiden täytäntöönpanossa on useita puutteita. Niitä esiintyy mm. hallinto- ja valvontajärjestelmissä, joiden tarkoituksena on varmistaa käytössä olevien toimenpiteiden oikea täytäntöönpano. Sama koski myös hallinnon, hallinnollisten tarkastusten ja paikalla tehtävien tarkastusten järjestelmiä. Puutteita havaittiin paikoin siitä huolimatta, että hallinnon ja valvonnan aiheuttama rasite on jo valmiiksi suuri. Näitä puutteita ja muita kertomuksessa mainittuja puutteita tulisi käsitellä osana uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa, jossa erityistuki on määrä säilyttää tuotantosidonnaisena.

Havaintojensa perusteella tilintarkastustuomioistuin esittää seuraavat suositukset:

  • Tiettyjen maataloustoimintojen erityistuen tulisi perustua 68 artiklan säännösten tiukkaan tulkintaan. Tuen myöntäminen olisi perusteltava komissiolle riittävällä tavalla, ja komission olisi tarkastettava perusteet.

  • Jotta komissio pystyy kantamaan jaetussa hallintojärjestelmässä lopullisen vastuun, sen olisi osallistuttava aktiivisemmin toimenpiteiden täytäntöönpanokriteerien vahvistamiseen.

  • Jäsenvaltioiden olisi osoitettava, että kaikki erityistukitoimenpiteet, jotka ne aikovat ottaa käyttöön, ovat tarpeellisia (poikkeuksellisen menettelyn tarpeen ja lisäarvon suhteen) ja tarkoituksenmukaisia (täytäntöönpanojärjestelyjen, myöntämisperusteiden ja tukimäärien suhteen) ja että ne täyttävät moitteettoman varainhoidon vaatimukset.

Lisää suosituksia esitetään itse kertomuksessa ja sen yhteenvedossa www.eca.europa.eu.

Yhteyshenkilö:

Aidas Palubinskas

Tiedottaja, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar