Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/41

Luxembourg, den 26. november 2013

"Gennemførelsesrammen for den særlige landbrugsstøtte er behæftet med svagheder," siger EU's revisorer

Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag en beretning, som afslører, at medlemsstaterne ikke har tilstrækkeligt bevis for, at de foranstaltninger, der er indført i henhold til artikel 68, er nødvendige eller relevante

Da enkeltbetalingsordningen blev indført i 2003, fik medlemsstaterne mulighed for at øremærke op til 10 % af de nationale lofter, der var fastsat under den fælles landbrugspolitik, til udbetaling af særlig støtte og især til fortsat at anvende en række produktionskoblede støtteforanstaltninger for landbrugere. Denne særlige støtte blev senere udvidet ved artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009, der øgede antallet af mål, som der kunne ydes støtte til.

Fireogtyve medlemsstater har besluttet at gøre brug af artikel 68 via en broget samling af 113 yderst forskelligartede foranstaltninger. Det samlede budget for perioden 2010-2013 er på 6,4 milliarder euro. Revisionen blev udført i Kommissionen og i 4 medlemsstater, som tegner sig for ca. 70 % af budgetbevillingen til disse foranstaltninger. Foranstaltningerne havde fået tildelt 2 686 millioner euro i perioden 2010-2013, hvilket svarer til lidt mere end 40 % af det samlede budget til artikel 68 (50 % i de første to år).

Revisorerne konstaterede, at den ramme, der er indført for at sikre, at støtten kun vil blive ydet i klart definerede tilfælde, ikke er tilstrækkelig. Kommissionen har ikke meget kontrol over begrundelsen for sådanne tilfælde, og medlemsstaterne har en stor skønsmargen med hensyn til at afholde disse betalinger. For hovedpartens vedkommende kan Kommissionen ikke træffe juridisk bindende foranstaltninger, og medlemsstaterne er kun forpligtet til at meddele Kommissionen de afgørelser, de træffer. Derfor var gennemførelsen af artikel 68 ikke altid i fuld overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik, og der var ikke tilstrækkeligt bevisfor, at de foranstaltninger, der er indført i henhold til artikel 68, i alle tilfælde er nødvendige eller relevante, det vil sige, om der er behov for dem, om de er udformet effektivt og med hensyn til omfanget af den støtte, der stilles til rådighed.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

Denne særberetning (SB nr. 10/2013) bærer titlen "Den fælles landbrugspolitik: Er den særlige støtte, der ydes i henhold til artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009,veludformet og velimplementeret?" Revisionsretten undersøgte, om indførelsen af den støtte, der ydes i henhold til artikel 68, og den måde, den blev implementeret på i 2010 og 2011 (forvaltnings- og kontrolordningerne), er i overensstemmelse med den fælles landbrugspolitik, om foranstaltningerne er nødvendige, og relevante, samt om ordningen blev gennemført sammen med et tilfredsstillende kontrolsystem.

Revisionen blev udført i Kommissionen og i Grækenland, Spanien (Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha), Frankrig og Italien (Emilia-Romagna, Lazio), medlemsstater, der tegner sig for 68 % af budgettildelingen for perioden 2010-2013 og for 73 % af de budgetterede udgifter i de første to år. Revisionen havde fokus på 13 udvalgte foranstaltninger: støtte for hård hvede (Grækenland), støtte for får/geder i ugunstigt stillede områder (Grækenland), nye enkeltbetalingsrettigheder i ugunstigt stillede områder eller bjergområder (Grækenland), støtte for vekseldrift på ikke-kunstvandede arealer (Spanien), støtte til mejerisektoren i ugunstigt stillede områder (Spanien), støtte for fårekød/gedekød (Spanien), supplerende støtte for proteinafgrøder (Frankrig), støtte for opretholdelse af økologisk landbrug (Frankrig), støtte for får/geder (Frankrig), afgrødeforsikring (Frankrig), vekseldrift (Italien), forbedring af kvaliteten af landbrugsprodukter i kvægsektoren (Italien) og forsikring (Italien).

Ud over de ovennævnte svagheder viste revisionen, at gennemførelsen af støtteforanstaltningerne under artikel 68 er behæftet med forskellige mangler, f.eks. svagheder i de forvaltnings- og kontrolsystemer, der var blevet oprettet for at sikre, at de eksisterende foranstaltninger blev gennemført korrekt. Dette gælder også forvaltningsordningen, de administrative kontroller og kontrollen på stedet, i nogle tilfælde til trods for, at forvaltnings- og kontrolbyrden allerede var tung. Disse mangler og en række andre, som er nævnt i beretningen, bør afhjælpes i sammenhæng med den nye fælles landbrugspolitik, hvor den særlige støtte vil blive opretholdt i form af koblede betalinger.

På grundlag af resultaterne af revisionen anbefaler Revisionsretten navnlig følgende:

  • Særlig støtte til bestemte landbrugsaktiviteter bør baseres på en streng fortolkning af bestemmelserne i artikel 68, og tildeling af koblet støtte bør begrundes behørigt over for Kommissionen og kontrolleres af denne.

  • For at Kommissionen kan påtage sig det endelige ansvar under ordningen med delt forvaltning, bør den spille en mere aktiv rolle ved fastlæggelsen af kriterierne for gennemførelsen af foranstaltningerne.

  • Medlemsstaterne bør pålægges at dokumentere, at hver enkelt af de foranstaltninger, som de agter at indføre, er nødvendig (at der er behov for den, og at en metode baseret på undtagelser kan tilføre merværdi) og relevant (med hensyn til gennemførelsesordninger, tildelingskriterier og støtteniveauer), samt at den opfylder kriterierne for forsvarlig økonomisk forvaltning.

Yderligere anbefalinger i beretningen og i resuméet af den på www.eca.europa.eu.

Kontakt:

Aidas Palubinskas

Pressesekretær © Den Europæiske Revisionsret.

Kontor: +352 4398-45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar