Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/41

Lucemburk 26. listopadu 2013

„V prováděcím rámci zvláštní zemědělské podpory existují nedostatky”, tvrdí auditoři EU

Zpráva, kterou dnes zveřejnil Evropský účetní dvůr (EÚD), uvádí, že v členských státech nejsou k dispozici dostatečné důkazní informace o tom, že opatření zavedená podle článku 68 jsou nezbytná nebo relevantní.

Po zavedení režimu jednotné platby v roce 2003 bylo členským státům povoleno vyčlenit až 10 % jejich vnitrostátních stropů v rámci společné zemědělské politiky (SZP) na vyplácení zvláštní podpory a zejména pak pokračovat v určitých podpůrných opatřeních pro zemědělce vázaných na produkci. Tato zvláštní podpora byla následně rozšířena článkem 68 nařízení č. 73/2009, jímž byl zvýšen počet cílů nebo činností, na které se podpora mohla poskytovat.

Využít článek 68 se rozhodlo dvacet čtyři členských států, a to prostřednictvím souboru 113 velmi odlišných opatření. Celkový rozpočet na období 2010–2013 činí 6,4 miliardy EUR. Audit byl realizován v útvarech Komise a ve čtyřech členských státech, na které připadá zhruba 70 % rozpočtových prostředků přidělených na tato opatření. Na tato opatření bylo pro období 2010–2013 vyčleněno 2 686 milionů EUR, což představuje o něco málo více než 40 % celkového rozpočtu na článek 68.

Při auditu bylo zjištěno, že rámec, který má zajišťovat, aby se tato podpora poskytovala pouze v jasně vymezených případech, není dostatečný. Komise má nad odůvodňováním těchto případů malou kontrolu a členské státy mají při provádění těchto plateb značnou míru volnosti. Komise většinou nemůže podniknout žádné právně závazné kroky a jedinou povinností členských států je oznámit Komisi rozhodnutí, která přijaly. V důsledku toho se článek 68 neprovádí vždy v souladu se SZP a nejsou dostatečné důkazní informace o tom, že opatření zavedená podle článku 68 jsou vždy nutná či relevantní z hlediska jejich potřeby, účinnosti a také objemu podpory, která je k dispozici.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 10/2013) nese název „Má zvláštní podpora poskytovaná podle článku 68 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 kvalitní koncepci a je dobře prováděna?“. Účetní dvůr v ní zkoumal, zda byly zavedení podpory stanovené v článku 68 a také způsob jejího provádění v letech 2010 a 2011 (řídicí a kontrolní mechanismy) v souladu se společnou zemědělskou politikou (SZP) a dále zda byly nutné, relevantní a realizované za přítomnosti uspokojivého kontrolního systému.

Audit byl realizován v útvarech Komise a dále v Řecku, Španělsku (Aragonie, Galicie, Kastilie-La Mancha), Francii a Itálií (Emilia-Romagna, Lazio), což jsou členské státy, na které pro období 2010–2013 připadá 68 % přidělených rozpočtových prostředků a 73 % výdajů v rozpočtu na první dva roky. Auditní práce se zaměřila na vybranou skupinu 13 opatření: podpora pro pšenici tvrdou (Řecko), podpora chovu ovcí a koz ve znevýhodněných oblastech (Řecko), nové nároky na jednotnou platbu ve znevýhodněných či horských oblastech (Řecko), podpora pro střídání plodin v oblastech bez zavlažování (Španělsko), podpora pro odvětví mléka ve znevýhodněných oblastech (Španělsko), podpora pro skopové a kozí maso (Španělsko), dodatečná podpora pro bílkovinné plodiny (Francie), podpora na udržení ekologického zemědělství (Francie), podpora pro chov ovcí a koz (Francie), pojištění úrody (Francie), střídání plodin (Itálie), zlepšení jakosti zemědělských produktů v odvětví skotu (Itálie) a pojištění (Itálie).

Kromě výše uvedených nedostatků bylo při auditu zjištěno, že provádění opatření podpory podle článku 68 negativně ovlivňují různé nedostatky, jako např. v administrativních a kontrolních systémech, které byly vytvořeny s cílem zajistit správné provádění stávajících opatření. Týká se to také řídicích systémů, administrativních kontrol a kontrol na místě, a to někdy i v případech, kdy už existuje značná řídicí a kontrolní zátěž. Tyto nedostatky (spolu s dalšími uvedenými ve zprávě) by se měly řešit v kontextu nové SZP, v níž se má zvláštní podpora zachovat v podobě plateb vázaných na produkci.

Na základě svých zjištění Účetní dvůr zejména doporučuje následující:

  • zvláštní podpora pro určité zemědělské činnosti by měla vycházet z důsledného výkladu ustanovení článku 68 a poskytování takovéto podpory vázané na produkci by mělo být Komisi řádně odůvodněno a Komise by je měla kontrolovat;

  • aby mohla Komise převzít svou konečnou odpovědnost v rámci systému sdíleného řízení, měla by hrát aktivnější roli při stanovování kritérií, jimiž se realizace opatření bude řídit;

  • členské státy by měly být povinny prokazovat, že každé opatření zvláštní podpory, které mají v plánu zavést, je nezbytné (z hlediska potřeby přístupu založeného na odchylkách a přidané hodnoty tohoto přístupu), relevantní (z hlediska mechanismů provádění, kritérií poskytnutí podpory a jejího objemu), a že splňuje kritéria řádného finančního řízení.

Další doporučení jsou obsaženy ve zprávě a jejím shrnutí, které jsou k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.

Kontaktní osoba:

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí Evropského účetního dvora

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar