Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/41

Люксембург, 26 ноември 2013 г.

Одиторите на ЕС отбелязват наличието на „слабости в рамката за прилагане на специфичното подпомагане в областта на земеделието“

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се констатира, че на ниво държави членки няма достатъчно доказателства за необходимостта или подходящия характер на въведените по член 68 мерки.

При въвеждането през 2003 г. на схемата за единно плащане на държавите членки е разрешено да запазят до 10 % от своя национален таван в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) за специфично подпомагане, по-специално да продължат да прилагат някои свързани с производството мерки за подпомагане на земеделските производители. Обхватът на това специфично подпомагане е разширен с член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, който увеличава броя на целите или дейностите, за които помощта може да бъде отпусната.

Двадесет и четири държави членки са взели решение да приложат член 68 посредством комбиниране на 113 изключително разнообразни мерки. Общият бюджет за периода 2010—2013 г. е в размер на 6,4 млрд. евро. Одитът беше извършен в службите на Комисията и в четири държави членки, за които се разпределят приблизително 70 % от бюджетните средства, отпуснати за съответните мерки. За тези мерки са разпределени 2,686 млрд. евро за периода 2010—2013 г., които представляват малко повече от 40 % от общия бюджет за член 68.

По време на одита беше констатиран недостатъчния характер на рамката, която е въведена да гарантира, че предоставянето на помощта се извършва единствено „в ясно определени случаи“. Комисията контролира в много малка степен обосноваването на тези случаи, а държавите членки разполагат с широки дискреционни правомощия за извършване на обвързани с производството плащания. По отношение на повечето случаи Комисията не разполага с възможност за вземане на правно обвързващи действия, а държавите членки са длъжни единствено да уведомят Комисията за взетите от тях решения. В резултат на това прилагането на чл. 68 не винаги напълно съответства на принципите на ОСП и няма достатъчно доказателства за това, че въведените по член 68 мерки винаги са необходими или подходящи, що се отнася до нуждата, ефективността и размера на отпуснатата помощ.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година.Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД 10/2013) е озаглавен „Обща селскостопанска политика: Успешни ли са моделът и предоставянето на специфично подпомагане, предвидено от член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета?“ ЕСП провери дали въвеждането на подпомагането, предвидено от член 68, както и начина на прилагането му през 2010 г. и 2011 г. (механизми за управление и контрол) са съгласувани с Общата селскостопанска политика (ОСП), дали са необходими, подходящи и изпълнени в контекста на задоволителна система за контрол.

Одитът беше извършен в службите на Комисията и в държавите членки Гърция, Испания (Арагон, Галисия, Кастилия ла Манча), Франция и Италия (Емилия Романя, Лацио), за които се разпределят 68 % от бюджетните средства за периода 2010—2013 г. и 73 % от разходите за първите две години. Одитната дейност беше насочена към подбрани 13 мерки: помощи за твърда пшеница (Гърция), помощи за овце и кози в необлагодетелствани райони (Гърция), нови права за единно плащане в необлагодетелствани или планински райони (Гърция), помощи за сеитбооборот в райони без напояване (Испания), помощи за млечния сектор в необлагодетелствани райони (Испания), помощи за овче/козе месо (Испания), допълнителни помощи за протеинови култури (Франция), помощи за поддържане на биологично земеделие (Франция), помощи за овце и кози (Франция), застраховане на реколтата (Франция), сеитбооборот (Италия), подобряване на качеството на земеделските продукти в сектора на едрия рогат добитък (Италия), и застраховане (Италия).

В допълнение към отбелязаните по-горе слабости по време на одита беше констатирано, че прилагането на мерките за подпомагане по чл. 68 са засегнати от различни недостатъци, като например слабости в административните системи и системите за контрол, въведени с цел гарантиране на правилното прилагане на съществуващите мерки. Това се отнася също така и до системите за управление, административния контрол и проверките на място, понякога въпреки вече съществуващите трудно приложими механизми за управление и контрол. Тези и други недостатъци, отбелязани в доклада, следва да бъдат преодолени в контекста на новата ОСП, която ще продължи да финансира специфично подпомагане под формата на обвързани с производството плащания.

Въз основа на своите констатации ЕСП препоръчва:

  • специфичното подпомагане за някои земеделски дейности стриктно да спазва разпоредбите на член 68, а отпускането на подобно подпомагане, обвързано с производството, да бъде добре обосновано пред Комисията и проверено от нея;

  • с оглед поемане на крайната отговорност при системата за споделено управление Комисията да играе по-активна роля при установяване на критерии за прилагане на мерките;

  • държавите членки да бъдат задължени да докажат, че всяка мярка за специфично подпомагане, която смятат да въведат, е необходима (що се отнася до нуждата от добавена стойност чрез подход, базиран на дерогации), уместна (що се отнася до механизмите за прилагане, критериите за отпускане и размера на помощта), както и че отговаря на изискванията за добро финансово управление.

В доклада и обобщението му са формулирани и други препоръки. Те могат да бъдат разгледани на www.eca.europa.eu.

За контакти:

Aidas Palubinskas

Служител на пресслужбата на Европейската сметна палата

Тел.: +352 4398 45410 мобилен тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Туитър: @EUAuditorsECA


Side Bar