Navigation path

Left navigation

Additional tools


EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN

PRESSMEDDELANDE

ECA/13/40

Luxemburg den 22 november 2013

Medlemsstaterna och kommissionen har inte gjort tillräckligt för att visa att landsbygdsutvecklingsbudgeten på 100 miljarder euro används väl”, säger EU:s revisorer

I en rapport som Europeiska revisionsrätten offentliggör i dag konstateras att man med de nuvarande arrangemangen för övervakning och utvärdering inte har lyckats tillhandahålla den information som krävs i tid för att kunna fatta väl underbyggda beslut om de mest ändamålsenliga och effektiva landsbygdsutvecklingspolitiska åtgärderna för perioden 2014–2020

EU har anslagit nästan 100 miljarder euro för att nå sina landsbygdsutvecklingsmål under räkenskapsperioden 2007–2013. Medlemsstaterna har dessutom avsatt 58 miljarder euro av sina egna medel för att medfinansiera landsbygdsutvecklingsprogrammen. Medlemsstaterna utarbetar landsbygdsutvecklingsprogram. När programmen har godkänts av kommissionen genomförs de av medlemsstaterna.

Medlemsstaterna och EU-kommissionen har varit alltför inriktade på att använda budgeten och inte tillräckligt inriktade på att uppnå resultat på ett effektivt sätt, sade Jan Kinšt, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten.

Europeiska rådet har framhållit att varje euro i EU‑budgeten inte bara måste användas korrekt utan även väl. Revisionsrätten konstaterade dock att medlemsstaterna visade litet intresse för de resultat som uppnåddes genom landsbygdsutvecklingsprogrammen. Kommissionen godkände medlemsstaternas landsbygdsutvecklingsprogram som innehöll vaga och allmänna mål utan några preciseringar av vad man ville uppnå med programmen.

Vid revisionen konstaterade EU:s revisorer att brister i medlemsstaternas övervakning och utvärdering innebar att den information som tagits fram inte var tillräckligt tillförlitlig, samstämmig och relevant för att visa vilka resultat som åstadkommits i förhållande till de uppställda målen. Rapporteringen av de uppnådda resultaten har varit otillräcklig. Kommissionen och medlemsstaterna har inte på ett tillfredsställande sätt använt den tillgängliga informationen om resultat för att förbättra landsbygdsutvecklingsutgifternas effektivitet och ändamålsenlighet.

Förbättringar av övervakningen och utvärderingen kan och bör göras för återstoden av den pågående utgiftsperioden (fram till slutet av 2015), så att man ser till att EU-budgeten används väl. Den kommande programperioden 2014–2020 ger dessutom kommissionen och medlemsstaterna en möjlighet att sätta utgifternas ändamålsenlighet och effektivitet i centrum för den nya utgiftspolitiken och, i ett senare skede, vid valet av vilka insatser och projekt som ska finansieras. Avgörande för detta är att bättre mål fastställs och att övervakningen och utvärderingen av resultat blir bättre. EU:s revisorer ger därför en rad rekommendationer i rapporten.

Meddelande till redaktörerna:

Europeiska revisionsrättens särskilda rapporter offentliggörs under hela året. I dem presenteras resultatet av utvalda revisioner av särskilda budgetområden eller förvaltningsteman i EU.

Denna särskilda rapport (nr 12/2013) heter Kan kommissionen och medlemsstaterna visa att den EU-budget som har anslagits till landsbygdsutvecklingspolitiken används väl? Revisionsrätten granskade om det finns tydliga förklaringar om vad landsbygdsutvecklingsutgifterna är tänkta att åstadkomma och om det finns tillförlitlig information som visar vad utgifterna har åstadkommit och hur effektiva de har varit. Avgörande för det är att det finns ett system för övervakning och utvärdering, även kallat den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen.

Övervaknings- och utvärderingssystemet bör ge information om var utgifterna är, eller inte är, ändamålsenliga och effektiva. Sådan information behövs för redovisningsskyldigheten, det vill säga skyldigheten att informera Europaparlamentet, rådet och allmänheten om vad som åstadkommits med hjälp av EU-budgeten och att visa att budgeten har använts effektivt och ändamålsenligt i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning. Tack vare övervakning och utvärdering kan man dessutom upptäcka brister och åtgärda dessa, både under den sjuåriga programperioden och vid utformningen av framtida politik, lagstiftning och utgiftsprogram.

Revisionsrätten drog slutsatsen att kommissionen och medlemsstaterna inte i tillräcklig utsträckning har visat vad som åstadkommits i förhållande till målen för landsbygdsutvecklingspolitiken och att det råder osäkerhet kring huruvida EU:s budget för landsbygdsutveckling har använts väl.

På grundval av sina granskningsresultat rekommenderar revisionsrätten följande:

  • Kommissionen och medlemsstaterna bör använda sig av övervakning och utvärdering för att öka sitt fokus på att nå resultat.

  • Kommissionen och medlemsstaterna bör omgående vidta åtgärder och se till att de kan få jämförbar information av god kvalitet från de efterhandsutvärderingar av programperioden 2007–2013 som ska genomföras under 2015.

  • Kommissionen bör förbättra utformningen av den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen så att man kan producera mer relevant, tillförlitlig och jämförbar information i rätt tid, framför allt om hur ändamålsenlig och effektiv varje åtgärd är när det gäller att åstadkomma resultat.

  • Medlemsstaterna och kommissionen bör se till att landsbygdsutvecklingsprogrammen för perioden 2014–2020 ger en bättre grund för sund ekonomisk förvaltning, med specifika, mätbara mål och planer för övervakning och utvärdering av programmens effektivitet och ändamålsenlighet.

  • Medlemsstaterna bör bygga in ändamålsenlighet och effektivitet i genomförandesystemen för landsbygdsutvecklingsprogrammen för perioden 2014–2020 med hjälp av den information som har samlats in för de ansöknings-, urvals- och betalningsprocesser som återanvänds för övervakning och utvärdering.

  • Medlemsstaterna och kommissionen bör förbättra sin rapportering om de resultat som har åstadkommits med hjälp av EU-budgeten och i högre grad fullgöra redovisningsskyldigheten. Detta bör innefatta en mer systematisk uppföljning av utvärderingsresultaten.

Kontaktperson:

Aidas Palubinskas

Pressekreterare

Europeiska revisionsrätten

Tfn kontor +352 4398-45410 Mobil +352 621552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar