Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE

SPOROČILO ZA JAVNOST

ECA/13/40

Luxembourg, 22. novembra 2013

„Države članice in Komisija niso v zadostni meri prikazale, da so bila proračunska sredstva za razvoj podeželja v višini 100 milijard EUR dobro porabljena,“ pravijo revizorji EU.

Evropsko računsko sodišče v svojem poročilu, ki ga je objavilo danes, ugotavlja, da sedanje ureditve spremljanja in vrednotenja niso zagotovile informacij, potrebnih za odločanje o tem, kateri so najuspešnejši in najučinkovitejši ukrepi za pripravo politike razvoja podeželja za obdobje 2014–2020.

EU je za doseganje ciljev razvoja podeželja v proračunskem obdobju 2007–2013 dodelila skoraj 100 milijard EUR, države članice pa so za sofinanciranje programov razvoja podeželja namenile še 58 milijard EUR nacionalnih sredstev. Programe razvoja podeželja pripravijo države članice in jih, potem ko jih Komisija odobri, tudi izvajajo.

Države članice in Evropska komisija so se preveč osredotočale na porabo proračuna za razvoj podeželja in premalo na učinkovito doseganje rezultatov,“ je povedal Jan Kinšt, član Evropskega računskega sodišča, odgovoren za poročilo.

Evropski svet je poudaril, da mora biti vsak evro iz proračuna EU porabljen pravilno in dobro. Kljub temu je Sodišče pri reviziji ugotovilo, da države članice za rezultate, ki so jih dosegle s svojimi programi razvoja podeželja, niso kazale veliko zanimanja. Komisija je sprejela tudi programe razvoja podeželja držav članic. ki so vsebovali nejasne in nedoločne cilje, ki niso podrobno določali, kaj naj bi programi dosegli.

Sodišče je pri reviziji ugotovilo, da zaradi pomanjkljivosti pri spremljanju in vrednotenju, ki so ju izvajale države članice, pridobljene informacije niso bile dovolj zanesljive, dosledne in relevantne, da bi dokazale rezultate, ki so bili doseženi v zvezi z zastavljenimi cilji. Poročanje o doseženih rezultatih ni bilo ustrezno. Poleg tega Komisija in države članice razpoložljivih informacij o rezultatih niso dobro izkoristile za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti odhodkov za razvoj podeželja.

Spremljanje in vrednotenje bi bilo v preostanku tekočega obdobja porabe (do konca leta 2015) mogoče in nujno izboljšati, da se zagotovi dobra poraba proračunskih sredstev EU. Prihodnje programsko obdobje 2014–2020 je tudi priložnost, da Komisija in države članice uspešnost in učinkovitost postavijo v središče nove politike porabe in posledično izbire dejavnosti in projektov za financiranje. Določitev boljših ciljev in izboljšanje spremljanja in vrednotenja rezultatov sta pri tem ključna. V skladu z navedenim so revizorji EU v poročilu navedli nekaj priporočil.

Opombe za urednike:

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja svoja posebna poročila, v katerih so predstavljeni rezultati izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem v EU.

V tem posebnem poročilu (Posebno poročilo št. 12/2013) z naslovom „Ali lahko Komisija in države članice dokažejo, da so bila proračunska sredstva EU, dodeljena za politiko razvoja podeželja, dobro porabljena?“ je Sodišče preučilo, ali obstajajo jasna določila o tem, kaj naj bi odhodki za razvoj podeželja dosegli, ali so bile objavljene zanesljive informacije o rezultatih, ki prikazujejo, kaj je bilo z odhodki doseženo in kako učinkovito. Ključni element za to je sistem spremljanja in vrednotenja, imenovan tudi skupni okvir spremljanja in vrednotenja.

Sistem spremljanja in vrednotenja bi moral zagotoviti informacije o tem, kje je poraba uspešna in učinkovita in kje ne. Te informacije so potrebne zaradi odgovornosti, saj je treba Evropski parlament, Svet in javnost seznaniti z dosežki proračunskih sredstev EU, poleg tega pa je treba dokazati, da so bila sredstva porabljena učinkovito in uspešno v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja. Spremljanje in vrednotenje omogočata tudi ugotavljanje slabosti in vnašanje sprememb v času sedemletnega programskega obdobja in tudi pri načrtovanju prihodnjih politik, zakonodaje in programov porabe.

Sodišče je pri reviziji prišlo do zaključka, da Komisija in države članice niso v zadostni meri dokazale dosežkov v zvezi s cilji politike razvoja podeželja, zagotovilo, da je bil proračun EU za razvoj podeželja dobro porabljen, pa ni zadostno.

Evropsko računsko sodišče na podlagi svojih ugotovitev priporoča:

  • Komisija in države članice bi morale spremljanje in vrednotenje uporabiti za okrepitev svoje osredotočenosti na doseganje rezultatov;

  • Komisija in države članice bi morale ukrepati takoj, da bi zagotovile, da bodo naknadna vrednotenja programskega obdobja 2007–2013 v letu 2015 dala kakovostne in primerljive informacije;

  • Komisija bi morala izboljšati zasnovo skupnega okvira spremljanja in vrednotenja, da bi zagotavljal bolj pravočasne, relevantne, zanesljive in primerljive informacije, zlasti o uspešnosti in učinkovitosti posameznih ukrepov pri doseganju rezultatov;

  • države članice in Komisija bi morale zagotoviti, da bodo programi razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 zagotavljali boljšo podlago za dobro finančno poslovodenje s specifičnimi, merljivimi cilji in načrti spremljanja in vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti programov;

  • države članice bi morale uspešnost in učinkovitost vgraditi v sisteme za izvajanje programov razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, tako da bi se informacije, ki se zberejo ob vložitvi zahtevka, izboru in plačilnih postopkih, ponovno uporabile za spremljanje in vrednotenje;

  • države članice in Komisija bi morale izboljšati svoje poročanje o rezultatih, ki so bili doseženi s proračunskimi sredstvi EU, da bi tako okrepile odgovornost. Poročanje bi moralo zajemati bolj sistematično nadaljnje spremljanje ugotovitev vrednotenja.

Aidas Palubinskas

Predstavnik za stike z javnostmi

Evropsko računsko sodišče

Telefon: +352 4398 45410 Prenosni telefon: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar