Navigation path

Left navigation

Additional tools


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

TLAČOVÁ SPRÁVA

ECA/13/40

Luxemburg 22. novembra 2013

„Členské štáty a Komisia nevynaložili dostatočné úsilie s cieľom preukázať, že rozpočet na rozvoj vidieka vo výške 100 mld. EUR bol riadne vynaložený“, tvrdia audítori EÚ.

V správe, ktorú dnes zverejnil Európsky dvor audítorov, sa uvádza zistenie, že súčasné mechanizmy monitorovania a hodnotenia neumožnili poskytnúť včas informácie nevyhnutné na informovanie o rozhodnutiach týkajúcich sa najúčinnejších a najefektívnejších opatrení potrebných na vypracovanie politiky rozvoja vidieka na obdobie 2014 – 2020.

EÚ vyčlenila takmer 100 mld. EUR na dosiahnutie cieľov v oblasti rozvoja vidieka vo finančnom období 2007 – 2013. Členské štáty takisto vyčlenili 58 mld. EUR z vnútroštátnych zdrojov na spolufinancovanie programov rozvoja vidieka (PRV). Členské štáty vypracovávajú PRV. Po tom, čo tieto programy schváli Komisia, ich vykonávajú členské štáty.

„Členské štáty sa zamerali príliš na vynakladanie rozpočtu na rozvoj vidieka a nedostatočne na efektívne dosahovanie výsledkov“, uviedol Jan Kinšt, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Európska rada zdôraznila, že každé euro z rozpočtu EÚ nesmie byť vynaložené len správne, ale aj riadne. Z auditu, ktorý vykonal Dvor audítorov, však vyplynulo, že členské štáty prejavili malý záujem o dosahovanie výsledkov v rámci svojich PRV. Komisia schválila PRV členských štátov s neurčitými a otvorenými cieľmi, ktoré neumožnili presne definovať, čo sa plánuje dosiahnuť prostredníctvom týchto programov.

V rámci svojho auditu zistili audítori EÚ, že nedostatky v monitorovaní a hodnotení členskými štátmi znamenajú, že poskytnuté informácie neboli dostatočne spoľahlivé, konzistentné a relevantné na to, aby poukázali na výsledky dosiahnuté vo vzťahu k stanoveným cieľom. Vykazovanie dosiahnutých výsledkov bolo neprimerané. Komisia a členské štáty nevyužili správne dostupné informácie o výsledkoch s cieľom zlepšiť účinnosť a efektívnosť výdavkov na rozvoj vidieka.

V ostávajúcom časovom úseku súčasného výdavkového obdobia (do konca roka 2015) možno a treba dosiahnuť zlepšenia v oblasti monitorovania a hodnotenia s cieľom zabezpečiť riadne vynakladanie rozpočtu EÚ. Okrem toho predstavuje nadchádzajúce programové obdobie 2014 – 2020 pre Komisiu a členské štáty príležitosť na zabezpečenie ústrednej úlohy účinnosti a efektívnosti v rámci novej politiky týkajúcej sa výdavkov a následne aj pri výbere operácií a projektov, ktoré sa budú financovať. Kľúčom k splneniu tohto zámeru je stanovenie lepších cieľov a posilnenie monitorovania a hodnotenia výsledkov. Audítori EÚ v súvislosti s tým predložili v správe viacero odporúčaní.

Poznámky pre vydavateľov:

Osobitné správy Európskeho dvora audítorov sa uverejňujú v priebehu celého roka a prezentujú výsledky vybraných auditov osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.

Táto osobitná správa (osobitná správa č. 12/2013) nesie názov „Môžu Komisia a členské štáty preukázať, že rozpočtové prostriedky EÚ vyčlenené na politiku rozvoja vidieka sa riadne vynakladajú?“. Dvor audítorov skúmal, či existujú jasné vyjadrenia o tom, čo sa má dosiahnuť prostredníctvom výdavkov na rozvoj vidieka, a či sú dostupné spoľahlivé informácie o tom, čo sa dosiahlo prostredníctvom výdavkov a nakoľko to bolo účinné. Kľúčovým prvkom tohto preskúmania je systém monitorovania a hodnotenia, známy tiež ako Spoločný rámec pre monitorovanie a hodnotenie.

Systém monitorovania a hodnotenia by mal poskytovať informácie o tom, či výdavky sú alebo nie sú účinné a efektívne. Takéto informácie sú potrebné na zabezpečenie zodpovednosti, t. j. informovanie Európskeho parlamentu, Rady a verejnosti o tom, čo sa dosiahlo prostredníctvom rozpočtu EÚ, a preukázanie, že rozpočet sa vynaložil efektívnym a účinným spôsobom v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia. Monitorovanie a hodnotenie tiež umožňuje identifikovať nedostatky a vykonať zmeny v rámci sedemročného programového obdobia, ako aj pri navrhovaní budúcich politík, právnych predpisov a výdavkových programov.

Z auditu vyplynulo, že Komisia a členské štáty nedostatočne preukázali, čo sa dosiahlo v súvislosti s cieľmi politiky rozvoja vidieka, pričom chýba záruka, že rozpočet EÚ na rozvoj vidieka bol riadne vynaložený.

Na základe týchto zistení Dvor audítorov odporúča, že:

  • členské štáty a Komisia by mali využívať monitorovanie a hodnotenie na zlepšenie svojho zamerania na dosahovanie výsledkov,

  • členské štáty a Komisia by mali prijať už teraz opatrenia s cieľom zabezpečiť, že na základe následných hodnotení programového obdobia 2007 – 2013 vykonaných v roku 2015 bude možné získať porovnateľné informácie dobrej kvality,

  • Komisia by mala zlepšiť koncepciu Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie s cieľom získať včasnejšie, relevantnejšie, spoľahlivejšie a porovnateľnejšie informácie, najmä pokiaľ ide o účinnosť a efektívnosť každého opatrenia pri dosahovaní výsledkov,

  • členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, že PRV na obdobie 2014 – 2020 poskytnú lepší základ pre riadne finančné hospodárenie, pričom sa stanovia konkrétne a merateľné ciele, ako aj plány na monitorovanie a hodnotenie efektívnosti a účinnosti programov,

  • členské štáty by mali zahrnúť do implementačných systémov PRV na obdobie 2014 – 2020 koncepciu účinnosti a efektívnosti a znova použiť na monitorovanie a hodnotenie informácie zhromaždené v súvislosti s postupmi pre podávanie žiadostí, výber a platby,

  • členské štáty a Komisia by mali zlepšiť svoje vykazovanie výsledkov dosiahnutých prostredníctvom rozpočtu EÚ s cieľom posilniť zodpovednosť. To by malo zahŕňať systematickejšiu kontrolu opatrení prijatých v nadväznosti na zistenia z hodnotení.

Aidas Palubinskas

pracovník tlačového oddelenia Európskeho dvora audítorov

Tel: +352 4398 45410 Mobil: +352621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar