Navigation path

Left navigation

Additional tools

LT

LT


EUROPOS AUDITO RŪMAI

PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECA/13/40

Liuksemburgas, 2013 m. lapkričio 22 d.

„Valstybės narės ir Komisija nepasistengė parodyti, kad 100 milijardų eurų kaimo plėtros biudžeto buvo panaudota tinkamai“, – sako ES auditoriai.

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Europos Audito Rūmai teigia, kad taikant dabartinę stebėjimo ir vertinimo sistemą nepavyko laiku pateikti būtinos informacijos, siekiant pranešti apie sprendimus dėl pačių veiksmingiausių ir efektyviausių priemonių rengiantis 2014–2020 m. kaimo plėtros politikos laikotarpiui.

2007–2013 m. finansiniu laikotarpiu ES skyrė beveik 100 milijardų eurų kaimo plėtros tikslams pasiekti. Valstybės narės taip pat skyrė 58 milijardus eurų nacionalinių išteklių bendrai finansuoti kaimo plėtros programas. Kaimo plėtros programas rengia valstybės narės. Kai jas patvirtina Komisija, valstybės narės šias programas įgyvendina.

„Valstybės narės ir Europos Sąjungos Komisija per daug dėmesio skyrė kaimo plėtros biudžeto panaudojimui ir nepakankamai atsižvelgė į efektyvų rezultatų siekimą“, – sakė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Jan Kinšt.

Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad kiekvienas ES biudžeto euras turi būti išleistas ne tik tvarkingai, bet išleistas gerai. Tačiau Audito Rūmai audito metu nustatė, kad valstybes nares mažai domino su jų kaimo plėtros programomis susiję pasiekti rezultatai. Komisija pritarė valstybių narių kaimo plėtros programoms su neapibrėžtais ir nekonkrečiais tikslais. Nebuvo aišku, kokių rezultatų buvo siekiama įgyvendinant programas.

Šio audito metu ES auditoriai nustatė valstybių narių vykdomo stebėjimo ir vertinimo trūkumų: informacija nebuvo pakankamai patikima, nuosekli ir svarbi, siekiant parodyti su nustatytais tikslais susijusius pasiektus rezultatus. Buvo netinkamas ataskaitų apie pasiektus rezultatus teikimas. Komisija ir valstybės narės nepakankamai pasinaudojo turima informacija apie rezultatus, kad pagerintų kaimo plėtros išlaidų veiksmingumą ar efektyvumą.

Likusiu dabartiniu išlaidų laikotarpiu (iki 2015 m. pabaigos) gali ir turėtų būti atlikti stebėjimo ir vertinimo patobulinimai, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai panaudotas ES biudžetas. Be to, ateinančiu 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu Komisijai ir valstybėms narėms yra galimybė išlaidų veiksmingumą ir efektyvumą padaryti pagrindiniais elementais įgyvendinant naują išlaidų politiką ir vėliau atrenkant finansuojamas operacijas ir projektus. Todėl reikia geriau nustatyti tikslus ir sustiprinti rezultatų stebėjimą ir vertinimą. Ataskaitoje ES auditoriai teikia atitinkamas rekomendacijas.

Pastabos leidėjams:

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.

Ši specialioji ataskaita (Nr. 12/2013) pavadinta „Ar Komisija ir valstybės narės gali parodyti, kad yra tinkamai naudojamas kaimo plėtros politikai skirtas ES biudžetas?“ Audito Rūmai tikrino, ar yra aiškiai nustatyta, kokio rezultato siekiama naudojant kaimo plėtros išlaidas; ar buvo patikimos informacijos, atspindinčios, ko buvo pasiekta panaudojus išlaidas ir ar jos buvo panaudotos efektyviai. Pagrindinis to elementas yra stebėjimo ir vertinimo sistema, taip pat vadinama Bendra stebėjimo ir vertinimo sistema.

Stebėjimo ir vertinimo sistema turėtų teikti informaciją apie tai, kurios išlaidos yra veiksmingos ir efektyvios, ir kurios ne. Ši informacija reikalinga atskaitomybei: informuoti Europos Parlamentą, Tarybą ir visuomenę apie tai, kas buvo pasiekta naudojant ES biudžetą ir parodyti, kad jis buvo panaudotas efektyviai ir veiksmingai laikantis patikimo finansų valdymo principų. Stebėjimas ir vertinimas taip sudaro sąlygas nustatyti trūkumus ir atlikti pakeitimus septynerių metų programavimo laikotarpiu ir numatyti būsimą politiką, teisės aktus ir išlaidų programas.

Audito Rūmai daro išvadą, kad Komisija ir valstybės narės nepakankamai parodė, kas buvo pasiekta atsižvelgiant į kaimo plėtros politikos tikslus ir trūksta patikinimo, kad ES biudžetas buvo panaudotas tinkamai.

Remiantis nustatytais faktais, Audito Rūmai rekomenduoja:

  • Komisija ir valstybės narės turėtų panaudoti stebėjimą ir vertinimą, prioritetą skiriant rezultatų pasiekimui;

  • Komisija ir valstybės narės šiuo metu turėtų imtis veiksmų, siekiant užtikrinti, kad 2015 m. būtų galima gauti geros kokybės ir palyginamą informaciją iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ex post vertinimų;

  • Komisija turėtų patobulinti Bendros stebėjimo ir vertinimo sistemos koncepciją, siekiant turėti labiau savalaikę, svarbią, patikimą ir palyginamą informaciją, visų pirma apie kiekvienos priemonės veiksmingumą ir efektyvumą siekiant rezultatų;

  • valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad 2014–2020 m. kaimo plėtros programose būtų sudarytas geresnis patikimo finansų valdymo pagrindas su konkrečiais, išmatuojamais tikslais ir planais, susijusiais su programų efektyvumo ir veiksmingumo stebėjimu ir vertinimu;

  • valstybės narės turėtų integruoti veiksmingumą ir efektyvumą į 2014–2020 m. kaimo plėtros programų įgyvendinimo sistemas, o paraiškų teikimo, atrankos ir mokėjimo procedūrų metu surinktą informaciją iš naujo panaudoti stebėjimui ir vertinimui;

  • siekdamos pagerinti atskaitomybę, valstybės narės ir Komisija turėtų patobulinti savo ataskaitas dėl naudojant ES biudžetą pasiektų rezultatų. Tam turėtų būti atliekama sistemingesnė su vertinimu susijusių nustatytų faktų tolesnė peržiūra.

Aidas Palubinskas

Europos Audito Rūmų atstovas spaudai

Tel. +352 4398 45410 Mob. tel. +352 621 55 22 24

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Tviteris: @EUAuditorsECA


Side Bar