Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROPSKI REVIZORSKI SUD

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ECA/13/40

Luxembourg, 22. studenog 2013.

„Države članice i Komisija nisu učinile dovoljno da dokažu da je 100 milijardi eura proračunskih sredstava za ruralni razvoj dobro iskorišteno“, tvrde revizori EU-a

U izvješću koje je danas objavio Europski revizorski sud (Sud) utvrđeno je da postojeći mehanizmi praćenja i evaluacije nisu pravovremeno pružili informacije potrebne za upućeno donošenje odluka o tome koje su najdjelotvornije i najučinkovitije mjere za pripremu politike ruralnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine

EU je za ostvarivanje ciljeva ruralnog razvoja u financijskom razdoblju od 2007. do 2013. godine izdvojio gotovo 100 milijardi eura. Države članice odobrile su dodatnih 58 milijardi eura vlastitih sredstava za sufinanciranje programa ruralnog razvoja. Države članice izrađuju programe ruralnog razvoja. Kada ih Komisija odobri, države članice i provode te programe.

Države članice i Komisija EU-a previše su se usredotočile na to da potroše proračunska sredstva za ruralni razvoj, a nedovoljno na učinkovito ostvarenje rezultata", rekao je Jan Kinšt, član Suda zadužen za ovo izvješće.

Europsko vijeće naglasilo je da se svaki euro iz proračuna EU-a mora iskoristiti ne samo ispravno, nego i dobro. Međutim, revizijom koju je proveo Sud utvrđeno je da države članice nisu bile pretjerano zainteresirane za rezultate koje su postigli njihovi programi ruralnog razvoja. Komisija je prihvatila programe država članica za ruralni razvoj koji su sadržavali nejasne, općenite ciljeve kojima nije konkretno izrečeno što se tim programima namjerava postići.

Revizori EU-a ovom su revizijom utvrdili da nedostatci u praćenju i evaluaciji koje provode države članice znače da dobivene informacije nisu dovoljno pouzdane, dosljedne i relevantne da mogu dokazati ostvarene rezultate u odnosu na postavljene ciljeve. Izvješćivanje o ostvarenim rezultatima nije bilo prikladno. Osim toga, Komisija i države članice nisu dovoljno dobro iskoristile dostupne informacije o rezultatima kako bi unaprijedile djelotvornost i učinkovitost rashoda za ruralni razvoj.

Kako bi se osiguralo da su proračunska sredstva EU-a dobro iskorištena, za ostatak tekućeg rashodovnog razdoblja (do kraja 2015. godine) moguće je i potrebno unaprijediti praćenje i evaluaciju. Osim toga, nadolazeće programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine predstavlja priliku za Komisiju i države članice da u središte nove rashodovne politike, a potom i odabira operacija i projekata, stave djelotvornost i učinkovitost. Za to je ključno postaviti bolje ciljeve te unaprijediti praćenje i evaluaciju rezultata. Vodeći računa o tome, revizori EU-a u ovom izvješću iznose niz preporuka.

Napomene za urednike:

Europski revizorski sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju rezultati odabranih revizija određenih proračunskih područja EU-a ili tema vezanih uz upravljanje.

Naslov tematskog izvješća (SR 12/2013) glasi: „Mogu li Komisija i države članice dokazati da su proračunska sredstva EU-a koja su izdvojena za politiku ruralnog razvoja dobro iskorištena?“. Sud je ispitao postoje li jasne postavke o tome što se namjerava postići rashodima za ruralni razvoj, kao i postoje li pouzdane informacije iz kojih se vidi što je ostvareno putem rashoda i koliko učinkovito. Ključnu ulogu u tome ima sustav praćenja i evaluacije koji se naziva i zajedničkim okvirom praćenja i evaluacije.

Sustav praćenja i evaluacije trebao bi pružiti informacije o tome gdje je potrošnja djelotvorna i učinkovita, a gdje nije. Takve informacije potrebne su u svrhu odgovornosti, odnosno kako bi se Europski parlament, Vijeće i javnost mogli upoznati s onim što je ostvareno pomoću proračunskih sredstava EU-a te kako bi se dokazalo da su ta sredstva učinkovito i djelotvorno iskorištena, u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. Praćenje i evaluacija omogućuju da se utvrde nedostatci te da se uvedu promjene ne samo u okviru sedmogodišnjeg programskog razdoblja, nego i tijekom izrade budućih politika, zakonskih akata i programa potrošnje.

Revizijom je zaključeno da Komisija i države članice nisu u dovoljnoj mjeri dokazale što je ostvareno s obzirom na ciljeve politike ruralnog razvoja te da nema dovoljno jamstva da su proračunska sredstva EU-a za ruralni razvoj dobro iskorištena.

Na temelju svojih nalaza, Sud preporučuje sljedeće:

  • Komisija i države članice trebaju iskoristiti praćenje i evaluaciju kako bi se više usredotočile na ostvarenje ciljeva;

  • Komisija i države članice trebaju poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se iz ex post evaluacija koje će se izvršiti 2015. godine, u okviru programskog razdoblja od 2007. do 2013. godine, mogu dobiti kvalitetne i usporedive informacije;

  • Komisija treba unaprijediti oblik zajedničkog okvira praćenja i evaluacije radi dobivanja pravodobnijih, relevantnijih, pouzdanijih i lakše usporedivih informacija, posebno o djelotvornosti i učinkovitosti mjera u ostvarivanju rezultata;

  • Države članice i Komisija trebaju osigurati da programi regionalnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine osiguraju bolji temelj za dobro financijsko upravljanje, navodeći specifične i mjerljive ciljeve i planove za praćenje i evaluaciju učinkovitosti i djelotvornosti programa;

  • Države članice trebaju ugraditi načela djelotvornosti i učinkovitosti u provedbene sustave za programe regionalnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a prikupljene informacije o primjeni, odabiru i postupcima plaćanja ponovno iskoristiti za praćenje i evaluaciju;

  • Države članice i Komisija trebaju poboljšati izvješćivanje o rezultatima ostvarenim pomoću proračunskih sredstava EU-a radi povećanja odgovornosti. To bi trebalo uključivati sustavnije praćenje nalaza evaluacije.

Aidas Palubinskas

Službenik za odnose s medijima Europskog revizorskog suda

Tel.: +352 4398 45410 Mob.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar