Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

LEHDISTÖTIEDOTE

ECA/13/40

Luxemburg, 22. marraskuuta 2013

EU:n tarkastajat: Jäsenvaltiot ja komissio eivät ole osoittaneet riittävän selvästi, että maaseudun kehittämiseen osoitetut 100 miljardin euron talousarviovarat on käytetty tarkoituksenmukaisesti

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tänään julkaisemassa kertomuksessa todetaan, että nykyisillä seuranta- ja arviointijärjestelyillä ei ole onnistuttu tuottamaan riittävän ajoissa tietoja, joiden pohjalta olisi mahdollista päättää kauden 2014–2020 maaseudun kehittämispolitiikan valmistelun kannalta vaikuttavimmista ja tehokkaimmista toimenpiteistä.

EU on osoittanut lähes 100 miljardia euroa maaseudun kehittämistavoitteiden edistämiseen rahoituskaudella 2007–2013. Jäsenvaltiot ovat lisäksi sitoneet 58 miljardia euroa kansallisia varojaan maaseudun kehittämisohjelmien osarahoittamiseen. Jäsenvaltiot laativat maaseudun kehittämisohjelmat. Kun komissio on hyväksynyt ohjelmat, jäsenvaltiot panevat ne täytäntöön.

Jäsenvaltiot ja EU:n komissio ovat keskittyneet liiaksi maaseudun kehittämisohjelman määrärahojen käyttämiseen ja jättäneet tulosten tehokkaan saavuttamisen vähemmällä huomiolle”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Jan Kinšt.

Eurooppa-neuvosto on painottanut, että jokainen EU:n talousarviosta maksettu euro on käytettävä paitsi oikein myös tarkoituksenmukaisesti. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa havaittiin kuitenkin, että jäsenvaltiot osoittivat vain vähän kiinnostusta maaseudun kehittämisohjelmien avulla saavutettuihin tuloksiin. Komissio hyväksyi jäsenvaltioilta maaseudun kehittämisohjelmia, joissa oli sanamuodoltaan epämääräiset ja avoimet tavoitteet, joiden avulla ei ilmaistu täsmällisesti, mitä ohjelmilla haluttiin saavuttaa.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuksessaan, että tuotetut tiedot eivät olleet riittävän luotettavia, johdonmukaisia ja relevantteja, koska jäsenvaltioiden toteuttamaan seurantaan ja arviointiin liittyi puutteita; tiedot eivät näin ollen osoittaneet saavutettuja tuloksia suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Saavutetuista tuloksista raportointi oli riittämätöntä. Komissio ja jäsenvaltiot eivät myöskään ole hyödyntäneet tarkoituksenmukaisesti saatavilla olleita tulostietoja parantaakseen maaseudun kehittämismenojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Seurantaa ja arviointia voidaan – ja niitä pitäisi – parantaa nykyisen ohjelmakauden jäljellä olevalla osuudella (kausi päättyy vuonna 2015). Näin voidaan varmistaa, että EU:n talousarviovarat käytetään tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi tuleva ohjelmakausi 2014–2020 tarjoaa komissiolle ja jäsenvaltioille tilaisuuden ottaa vaikuttavuus ja tehokkuus paljon keskeisemmin esille tulevassa varainkäytössä sekä valittaessa rahoitettavia tukitoimia ja hankkeita. Olennaisen tärkeää on tällöin parempien tavoitteiden asettaminen ja tulosten seurannan ja arvioinnin tehostaminen. EU:n tarkastajat esittävät kertomuksessa tätä silmällä pitäen useita suosituksia.

Toimittajille tiedoksi:

Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisee erityiskertomuksia pitkin vuotta. Niissä esitetään EU:n talousarvioaloja tai hallinnollisia aiheita koskevien tarkastusten tulokset.

Erityiskertomuksen nro 12/2013 otsikko on ”Pystyvätkö komissio ja jäsenvaltiot osoittamaan, että maaseudun kehittämispolitiikkaan osoitetut EU:n määrärahat on käytetty tarkoituksenmukaisesti?” Tilintarkastustuomioistuin tutki, onko ilmoitettu selvästi, mitä maaseudun kehittämismenoilla on tarkoitus saada aikaan ja onko käytössä luotettavaa tietoa siitä, mitä menoilla on saavutettu ja kuinka tehokkaasti. Tärkeä osatekijä tässä on seuranta- ja arviointijärjestelmä, josta käytetään myös ilmaisua ”yhteiset seuranta- ja arviointisäännöt”.

Seuranta- ja arviointijärjestelmän avulla pitäisi saada tietoa siitä, onko varainkäyttö vaikuttavaa ja tehokasta. Näitä tietoja tarvitaan tilivelvollisuuden toteutumiseksi: Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä suurelle yleisölle tiedotetaan, mitä EU:n määrärahoilla on saatu aikaan, ja osoitetaan, että talousarviovarat on käytetty tehokkaasti ja vaikuttavasti moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen. Seurannan ja arvioinnin avulla voidaan lisäksi yksilöidä puutteet ja määritellä muutokset, joita on aiheellista tehdä seitsenvuotisen ohjelmakauden aikana ja tulevia toimintapolitiikkoja, meno-ohjelmia ja lainsäädäntöä suunniteltaessa.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komissio ja jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet riittävissä määrin, mitä maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteiden osalta on saavutettu. Ei ole varmuutta siitä, että maaseudun kehittämiseen osoitetut EU:n talousarviovarat on käytetty tarkoituksenmukaisesti.

Edellä yksilöityjen havaintojensa perusteella tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että

  • Komission ja jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä seurantaa ja arviointia parantaakseen keskittymistä tulosten saavuttamiseen.

  • Komission ja jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä nyt toimiin varmistaakseen, että vuonna 2015 suoritettavien, ohjelmakautta 2007–2013 koskevien jälkiarviointien avulla saadaan laadukasta ja vertailukelpoista tietoa.

  • Komission olisi parannettava yhteisten seuranta- ja arviointisääntöjen rakennetta siten, että niiden avulla kyettäisiin tuottamaan oikea-aikaisempia, relevantimpia, luotettavampia ja vertailukelpoisempia tietoja erityisesti siitä, kuinka vaikuttava ja tehokas kukin toimenpide on tulosten saavuttamisen kannalta.

  • Jäsenvaltioiden ja komission olisi varmistettava, että ohjelmakauden 2014–2020 alueelliset kehittämisohjelmat luovat paremman perustan moitteettomalle varainhoidolle siten, että ne sisältäisivät täsmälliset ja mitattavissa olevat tavoitteet sekä suunnitelmat ohjelmien tehokkuuden ja vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia varten.

  • Jäsenvaltioiden olisi sisällytettävä tehokkuus ja vaikuttavuus ohjelmakauden 2014–2020 maaseudun kehittämisohjelmien täytäntöönpanojärjestelmiin siten, että hakemus-, valinta- ja maksuprosesseja varten kerättyjä tietoja käytettäisiin uudelleen seurantaan ja arviointiin.

  • Jäsenvaltioiden ja komission olisi parannettava raportointiaan EU:n talousarviovarojen avulla saavutetuista tuloksista tilivelvollisuuden edistämistä silmällä pitäen. Tässä yhteydessä olisi suoritettava systemaattisempaa seurantaa myös arviointihavaintojen perusteella.

Aidas Palubinskas

Tiedottaja, Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Puhelin: +352 4398 45410 – Matkapuhelin: +352(621): (552224)

press@eca.europa.euwww.eca.europa.eu – Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar