Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

DA

DA


DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

PRESSEMEDDELELSE

ECA/13/40

Luxembourg, den 22. november 2013

"Medlemsstaterne og Kommissionen har ikke gjort nok for at påvise, at budgettet for udvikling af landdistrikter på 100 milliarder euro anvendes fornuftigt", siger EU's revisorer

I en beretning, som Den Europæiske Revisionsret offentliggør i dag, påpeges det, at de nuværende overvågnings- og evalueringsordninger ikke i rette tid har givet de oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe velinformerede beslutninger om, hvilke foranstaltninger der er mest effektive og produktive til forberedelse af politikken for udvikling af landdistrikter for perioden 2014-2020

EU har afsat næsten 100 milliarder euro til opfyldelsen af målsætningerne for udvikling af landdistrikter i finansieringsperioden 2007-2013. Medlemsstaterne har også forpligtet 58 milliarder euro af deres nationale midler til medfinansiering af programmerne for udvikling af landdistrikter (PULD). Medlemsstaterne udvikler programmerne for udvikling af landdistrikter. Når Kommissionen har godkendt programmerne, gennemføres de af medlemsstaterne.

"Medlemsstaterne og EU-Kommissionen har fokuseret for meget på at udnytte budgettet for landdistriktsudvikling og ikke tilstrækkeligt på at opnå resultater på produktiv vis", siger Jan Kinšt, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen.

Det Europæiske Råd har understreget, at samtlige EU-budgetmidler ikke alene skal anvendes korrekt, men også fornuftigt. Rettens revision viste imidlertid, at medlemsstaterne ikke var særlig interesserede i de resultater, som deres PULD opnåede. Kommissionen accepterede medlemsstaternes PULD, selv om de opstillede målsætninger var vage og uafgrænsede og ikke specifikt angav, hvad programmerne skulle nå.

Under revisionen konstaterede EU-revisorerne, at svagheder i medlemsstaternes overvågning og evaluering betød, at de indhentede oplysninger ikke var tilstrækkeligt pålidelige, sammenhængende og relevante til at vise de opnåede resultater i forhold til de fastsatte målsætninger. Rapporteringen af de opnåede resultater har været utilstrækkelig. Og Kommissionen og medlemsstaterne har ikke anvendt de tilgængelige oplysninger om resultater til at forbedre produktiviteten og effektiviteten af udgifterne til udvikling af landdistrikter.

Overvågningen og evalueringen kan og bør forbedres for den resterende del af den igangværende udgiftsperiode (frem til udgangen af 2015) for at sikre, at EU's budget anvendes fornuftigt. Den kommende programmeringsperiode 2014-2020 er endvidere en mulighed for Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre effektivitet og produktivitet til centrale begreber i den nye udgiftspolitik og senere ved udvælgelsen af de aktioner og projekter, der skal finansieres. Det er i denne sammenhæng afgørende, at der fastsættes bedre mål, og at overvågningen og evalueringen af resultater styrkes. På denne baggrund fremsætter EU's revisorer en række anbefalinger i beretningen.

Bemærkninger til redaktører:

Den Europæiske Revisionsrets særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke EU-budgetområder eller forvaltningsspørgsmål.

I særberetning nr. 12/2013 "Kan Kommissionen og medlemsstaterne påvise, at EU's budget til udvikling af landdistrikter anvendes fornuftigt?" undersøger Retten, om det klart fremgår, hvad der ønskes opnået med udgifterne til udvikling af landdistrikter, om der er pålidelige oplysninger, som viser, hvad der er opnået med udgifterne, og hvor produktivt dette er sket. I denne sammenhæng spiller overvågnings- og evalueringssystemet, den såkaldte fælles overvågnings- og evalueringsramme, en central rolle.

Overvågnings- og evalueringssystemet bør give oplysninger om, hvor udgifterne er eller ikke er effektive og produktive. Sådanne oplysninger er nødvendige med henblik på ansvarlighed: så Europa-Parlamentet, Rådet og offentligheden kan informeres om, hvad der er blevet opnået med EU-midlerne, og det kan påvises, at midlerne er blevet anvendt effektivt og produktivt i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning. Overvågning og evaluering gør det også muligt at identificere svagheder og foretage ændringer både inden for den syvårige programmeringsperiode og fremover ved udformningen af politikker, lovgivning og udgiftsprogrammer.

Retten konkluderer, at Kommissionen og medlemsstaterne ikke i tilstrækkelig grad har påvist, hvad der er opnået i relation til målsætningerne for politikken for udvikling af landdistrikter, og at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at EU's budget til landdistriktsudvikling er blevet anvendt fornuftigt.

På grundlag af ovenstående anbefaler Retten følgende:

  • Kommissionen og medlemsstaterne bør anvende overvågningen og evalueringen til at øge deres fokus på resultatopnåelse

  • Kommissionen og medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger nu for at sikre, at de efterfølgende evalueringer af programmeringsperioden 2007-2013, der skal udarbejdes i 2015, indeholder sammenlignelige oplysninger af god kvalitet

  • Kommissionen bør forbedre udformningen af den fælles overvågnings- og evalueringsramme med henblik på udarbejdelse af mere rettidige, relevante, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, navnlig om de enkelte foranstaltningers effektivitet og produktivitet med hensyn til at opnå resultater

  • Medlemsstaterne og Kommissionen bør sikre, at de regionale udviklingsprogrammer for perioden 2014‑2020 giver et bedre grundlag for forsvarlig økonomisk forvaltning med specifikke, målelige målsætninger og planer for overvågning og evaluering af programmernes produktivitet og effektivitet

  • Medlemsstaterne bør indarbejde effektivitet og produktivitet i gennemførelsessystemerne vedrørende PULD for perioden 2014-2020, således at de oplysninger, der indsamles i forbindelse med ansøgning, udvælgelse og betaling, genbruges i forbindelse med overvågning og evaluering

  • Medlemsstaterne og Kommissionen bør forbedre deres rapportering om de resultater, der opnås ved hjælp af EU-budgettet, med henblik på at øge ansvarligheden. Rapporteringen bør omfatte en mere systematisk opfølgning af evalueringsresultater.

Aidas Palubinskas

Pressesekretær ved Den Europæiske Revisionsret.

Telefon: +352 4398 45410 Mobil +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar