Navigation path

Left navigation

Additional tools


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

TISKOVÁ ZPRÁVA

ECA/13/40

Lucemburk 22. listopadu 2013

„Členské státy a Komise neučinily dost pro to, aby prokázaly, že je rozpočet na rozvoj venkova ve výši 100 miliard EUR dobře vynaložen“, konstatují auditoři EU.

Ve zprávě dnes zveřejněné Evropským účetním dvorem (EÚD) se uvádí, že stávající systémy monitorování a hodnocení neposkytly včasné informace potřebné pro rozhodování o tom, jaká opatření budou nejúčelnější a nejefektivnější pro přípravu politiky rozvoje venkova na období 2014–2020.

EU přidělila na dosažení cílů rozvoje venkova ve finančním období 2007–2013 téměř 100 miliard EUR. Členské státy spolufinancovaly z vlastních zdrojů programy rozvoje venkova (PRV) částkou 58 miliard EUR. Tyto programy vypracovávají členské státy. Poté, co je schválí Komise, je členské státy realizují.

„Členské státy a Evropská komise se příliš soustředily na čerpání rozpočtu na rozvoj venkova a málo na efektivní dosahování výsledků,“ řekl Jan Kinšt, člen EÚD odpovědný za tuto zprávu.

Evropská rada zdůraznila, že každé euro z rozpočtu EU musí být vynaloženo nejen správně, ale také dobře. EÚD při auditu však zjistil, že členské státy projevovaly o výsledky dosažené pomocí PRV jen malý zájem. Komise schválila PRV členských států s obecnými a nekonkrétními cíli, z nichž nevyplývalo, čeho mají programy dosáhnout.

Auditoři EÚD při auditu zjistili, že nedostatky v monitorování a hodnocení prováděném členskými státy vedou k tomu, že poskytované informace nejsou dostatečně spolehlivé, konzistentní a relevantní ve vztahu ke stanoveným cílům. Vykazování dosažených výsledků nebylo vyhovující. Komise a členské státy dostatečně nevyužily informace o výsledcích k tomu, aby zlepšily účelnost a efektivnost výdajů na rozvoj venkova.

Po zbytek stávajícího výdajového období (do konce roku 2015) by se mohla a měla zavést zlepšení v monitorování a hodnocení, aby bylo zajištěno náležité vynakládání rozpočtu EU. Nadcházející programové období 2014–2020 je pro Komisi a členské státy také příležitostí, jak novou výdajovou politiku a následně i výběr operací a projektů k financování více zaměřit na účelnost a efektivnost. Hlavní je přitom nastavit lepší cíle a posílit monitorování a hodnocení výsledků. S ohledem na uvedené skutečnosti předkládají auditoři EU řadu doporučení.

Poznámka pro redaktory:

Zvláštní zprávy Evropského účetního dvora jsou zveřejňovány v průběhu celého roku a uvádějí výsledky vybraných auditů konkrétních oblastí rozpočtu EU či témat z oblasti správy a řízení.

Tato zvláštní zpráva (č. 12/2013) nese název „Mohou Komise a členské státy prokázat, že rozpočtové prostředky EU přidělené na politiku rozvoje venkova jsou dobře vynakládány“. EÚD zkoumal, zda je jasně uvedeno, čeho se má pomocí výdajů na rozvoj venkova dosáhnout, a zda existují spolehlivé informace o tom, čeho bylo prostřednictvím výdajů dosaženo a nakolik efektivně. Klíčovou roli při tom hraje systém monitorování a hodnocení, jinak také společný rámec pro monitorování a hodnocení (CMEF).

Systém monitorování a hodnocení by měl poskytnout informace o tom, nakolik jsou výdaje účelné a efektivní či nikoliv. Tyto informace slouží pro vyvozování odpovědnosti: sdělují Evropskému parlamentu, Radě a veřejnosti, čeho bylo pomocí rozpočtu EU dosaženo, a zda byl vynaložen efektivně a účelně v souladu se zásadami řádného finančního řízení. Monitorování a hodnocení také umožňuje určit nedostatky a provést změny jak v rámci sedmiletých programových období, tak při přípravě budoucích politik, právních předpisů a výdajových programů.

Při auditu se dospělo k závěru, že Komise a členské státy dostatečně neprokázaly, čeho bylo dosaženo v souvislosti s cíli politiky rozvoje venkova, a že chybí jistota o tom, že rozpočet EU na rozvoj venkova byl dobře vynaložen.

Účetní dvůr na základě svých zjištění doporučuje, aby:

  • členské státy a Komise využily monitorování a hodnocení k tomu, aby zvýšily důraz na dosahování výsledků,

  • členské státy a Komise podnikly taková opatření, aby hodnocení ex post v roce 2015 týkající se programového období 2007–2013 poskytla kvalitní a srovnatelné informace,

  • Komise zlepšila koncepci rámce CMEF, aby přinášel včasnější, relevantnější, spolehlivější a srovnatelnější informace, zejména o účelnosti a efektivnosti každého opatření při dosahování výsledků,

  • členské státy a Komise zajistily, aby PRV na období 2014–2020 poskytovaly lepší základ pro řádné finanční řízení, obsahovaly specifické a měřitelné cíle a plány monitorování a hodnocení efektivnosti a účelnosti programů,

  • členské státy zahrnuly účelnost a efektivnost do prováděcích systémů PRV v období 2014–2020, přičemž informace shromážděné pro potřeby žádostí, výběru a platebního procesu by se měly využít i pro účely monitorování a hodnocení,

  • členské státy a Komise by pro větší vyvozování odpovědnosti měly zlepšit vykazování informací o výsledcích dosažených s pomocí rozpočtu EU. Součástí toho by měla být systematičtější následná kontrola v souvislosti se zjištěními z hodnocení.

Aidas Palubinskas

tiskový mluvčí Evropského účetního dvora

Pevná linka: +352 4398 45410 Mobil: +352(621) (552224)

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Twitter: @EUAuditorsECA


Side Bar