Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

ECA/13/40

Люксембург, 22 ноември 2013 г.

Одиторите на ЕС считат, че държавите членки и Комисията не са положили достатъчно усилия, за да докажат, че бюджетът от 100 млрд. евро за развитие на селските райони е правилно изразходван

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се констатира, че действащите механизми за мониторинг и оценка не са успели да осигурят навреме необходимата за изготвяне на решенията информация относно най-ефективните и ефикасните мерки за политиката за развитие на селските райони в периода 2014—2020 г.

ЕС е определил почти 100 млрд. евро бюджет за постигане на целите за развитие на селските райони през финансовия период 2007—2013 г. Държавите членки също са отделили 58 млрд. евро от собствените си ресурси за съфинансиране на програмите за развитие на селските райони (ПРСР). Държавите членки разработват ПРСР, които се изпълняват от тях, след като бъдат одобрени от Комисията.

Според члена на ЕСП Jan Kinšt, който отговаря за изготвянето на доклада „държавите членки и Комисията на ЕС са се фокусирали твърде много върху изразходването на бюджета за развитие на селските райони, а недостатъчно върху ефективното постигане на резултати“.

Европейският съвет е подчертал, че всяко евро от бюджета на ЕС трябва да се изразходва не само точно, но и правилно. Въпреки това по време на своя одит ЕСП установи, че държавите членки не се интересуват достатъчно от резултатите, които постигат с техните ПРСР. Комисията е одобрила изготвени от държавите членки ПРСР с неясни, отворени цели, в които не се определя какво конкретно се предвижда да бъде постигнато от програмата.

Одиторите на ЕС констатираха, че слабостите в системите за мониторинг и оценка на държавите членки са причина предоставената информация да не е достатъчно надеждна, последователна и значима, за да покаже постигнатите резултати по отношение на поставените цели. Отчитането на постигнатите резултати не е било адекватно. А Комисията и държавите членки не са използвали по правилен начин информацията, която е била на разположение във връзка с резултатите, за да подобрят ефективността и ефикасността на разходите за развитие на селските райони.

Мониторингът и оценката могат и следва да бъдат подобрени в оставащата част от настоящия програмен период (до края на 2015 г.), за да се гарантира правилното разходване на бюджета на ЕС. Освен това предстоящият програмен период 2014—2020 г. предоставя възможност на Комисията и държавите членки да поставят ефективността и ефикасността в основата на новата разходна политика и впоследствие при избора на операциите и проектите, които ще бъдат финансирани. Решение за това е определянето на по-добри цели и усъвършенстване на системите за мониторинг и оценка на резултатите. В тази връзка одиторите на ЕС формулират редица препоръки в своя доклад.

Бележка към издателите:

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година.Те представят резултатите от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението.

Настоящият специален доклад (СД № 12/2013) е озаглавен: „Как Комисията и държавите членки доказват правилното разходване на бюджета на ЕС, отпуснат за политиката за развитие на селските райони?“ ЕСП провери дали има ясно заявени намерения относно определените цели на разходите за развитие на селските райони, както и дали е налична надеждна информация, която да показва какво е било постигнато с направените разходи и доколко ефективно е станало това. Ключов елемент за това е системата за мониторинг и оценка, позната също като обща рамка за мониторинг и оценка (ОРМО).

Системата за мониторинг и оценка следва да предоставя информация относно това дали разходите са ефективни и ефикасни. Подобна информация е необходима по отношение на отчетността: да се информират Европейския парламент, Съвета и обществеността за това, което е било постигнато с бюджета на ЕС, и да се демонстрира, че той е бил изразходван ефикасно и ефективно в съответствие с принципите на доброто финансово управление. Мониторингът и оценката също така дават възможност да бъдат определени слабостите и да бъдат направени промени както в рамките на седемгодишния програмен период, така и при разработването на бъдещите политики, законодателство и програми за разходи.

ЕСП стигна до заключението, че Комисията и държавите членки не са показали в достатъчна степен какво е постигнато по отношение на целите на политиката за развитие на селските райони и липсва увереност, че бюджетът на ЕС за развитие на селските райони е изразходван правилно.

Въз основа на тези констатации ЕСП препоръчва:

  • държавите членки и Комисията да използват мониторинга и оценката, за да поставят по-голям акцент върху постигането на резултати;

  • Комисията и държавите членки да предприемат действия сега, за да гарантират получаването на качествена и съпоставима информация за програмния период 2007—2013 г. от последващите оценки през 2015 г.;

  • Комисията да подобри структурата на Общата рамка за мониторинг и оценка, така че да предоставя по-навременна, значима, надеждна и съпоставима информация, по-специално относно ефективността и ефикасността на всяка мярка при постигането на резултати;

  • държавите членки и Комисията да гарантират, че програмите за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г. осигуряват по-здрава основа за добро финансово управление с конкретни, измерими цели и планове за мониторинг и оценка на ефикасността и ефективността на програмите;

  • държавите членки да заложат критерии за ефективност и ефикасност в системите за изпълнение на ПРСР за периода 2014—2020 г. с информацията, събирана в процедурите за кандидатстване, подбор и плащане, която да се използва и за мониторинг и оценка;

  • държавите членки и Комисията да подобрят докладването на резултатите, постигнати с бюджета на ЕС, с цел засилване на отчетността. Това следва да включва по-систематично проследяване на резултатите от оценката.

Aidas Palubinskas

Служител на пресслужбата на Европейската сметна палата

Тел.: +352 4398 45410 мобилен тел.: +352 621 552224

press@eca.europa.eu www.eca.europa.eu Туитър: @EUAuditorsECA


Side Bar