Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

- Skontrolovať oproti prejavu –

- Skontrolovať oproti prejavu


EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

Brusel 5. novembra 2013

ECA/13/38

Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov

Predstavenie výročných správ za rok 2012

VÝBOR PRE KONTROLU ROZPOČTU

EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Brusel 5. novembra 2013

Skontrolovať oproti prejavu. V prípade rozdielov má prednosť hovorený text.

Vážený pán predseda Theurer, vážení poslanci,

chcel by som Vám poďakovať za túto príležitosť predstaviť Vám výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu EÚ a výročnú správu o Európskych rozvojových fondoch za rozpočtový rok 2012.

Európski občania majú právo vedieť, ako sa vynakladajú ich peniaze a či sa využívajú riadnym spôsobom. Rovnako majú právo vedieť, či sa prostredníctvom nich dosahuje hodnota, a to najmä v čase, keď je taký tlak na verejné financie.

Za hospodárenie s finančnými prostriedkami EÚ zodpovedá primárne Komisia. Musí poskytovať informácie v účtovnej závierke EÚ a ďalších správach o využívaní týchto financií, správnosti finančných operácií a dosiahnutých výsledkoch.

Úlohou Dvora audítorov je poskytovať nezávislé hodnotenie týchto troch zložiek finančného hospodárenia EÚ v súlade so Zmluvou a odbornými audítorskými štandardmi a osvedčenými postupmi.

Dvor audítorov predkladá výsledky hodnotenia plnenia rozpočtu EÚ vo svojej výročnej správe, aby pomáhal Európskemu parlamentu pri postupe udeľovania absolutória.

V kapitole 1 výročnej správy Dvora audítorov sa nachádza vyhlásenie o vierohodnosti o spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných finančných transakcií. V kapitolách 2 až 9 sa nachádzajú špecifické hodnotenia príjmov a hlavných oblastí výdavkov. Napokon, kapitola 10 je o „Rozpočte EÚ a výsledkoch“.

Takže ako Dvor audítorov hodnotí finančné hospodárenie EÚ v roku 2012?

Celková situácia sa zhruba podobá tej z minuloročnej výročnej správy. Vo výročnej správe je však niekoľko konkrétnych bodov, na ktoré by som chcel upozorniť členov výboru. Tieto body sa týkajú:

 • zákonnosti a správnosti platieb;

 • finančných opráv a spätného získavania prostriedkov;

 • tlaku na financie EÚ;

 • a napokon, potreby vytvoriť kultúru výkonnosti počas nadchádzajúceho finančného rámca.

Začnem celkovou situáciou:

 • Účtovná závierka EÚ je spoľahlivá, ako je tomu od roku 2007. Príjmy a záväzky v účtovnej závierke EÚ sú zákonné a správne zo všetkých významných hľadísk, ale platby sú naďalej významne ovplyvnené chybami.

 • Pokiaľ ide o „rozpočet EÚ a výsledky“, Komisia nedokáže poskytnúť dostatočné, relevantné a spoľahlivé dôkazy o tom, čo sa dosiahlo prostredníctvom politík EÚ spôsobom, ktorý by bol vhodný na účely postupu udeľovania absolutória.

Podľa názoru Dvora audítorov zákonnosť a správnosť platieb zostala v podstate rovnaká, pretože je odrazom reality, ktorá sa výrazne nezmenila.

Dvor audítorov vydáva záporný výrok na základe audítorských dôkazov, ktoré získava z hodnotenia systémov dohľadu a kontroly a testovania vzorky transakcií.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch systémy dohľadu a kontroly, ktoré Dvor audítorov preskúmal, sú len čiastočne účinné pri zabezpečovaní zákonnosti a správnosti platieb, keď vznikajú výdavky EÚ.

Na základe testovania vzorky transakcií Dvor audítorov odhaduje najpravdepodobnejšiu chybovosť platieb zaúčtovaných do výdavkov súvisiacich s účtovnou závierkou na 4,8 %. Dvor audítorov je na 95 % presvedčený, že chybovosť v platbách je v rozmedzí od 3 % do 6 %.

Tieto chyby sa neobmedzujú na konkrétnu rozpočtovú oblasť. Všetky skupiny politík zahŕňajúce prevádzkové výdavky sú ovplyvnené významnými chybami. Administratívne výdavky sú jedinou oblasťou, v ktorej nebola zistená významná chybovosť.

Vlastné správy Komisie potvrdzujú túto celkovú situáciu. Komisia uznáva, že sa chyby vyskytujú v celom rozpočte a že celková miera chybovosti je pravdepodobne významná. 14 generálnych riaditeľov Komisie vyjadruje výhrady vo svojich výročných správach o činnosti k zákonnosti a správnosti výdavkov a v súhrnnej správe sa uvádza riziko chýb v rozmedzí od 1,9 % do 2,6 % celkových platieb – číselný údaj, ktorý samotná Komisia uznáva za podhodnotený.

Ako možno vidieť v kapitole 1, celkový odhad Dvora audítorov najpravdepodobnejšej chybovosti sa zvýšil z 3,9 % v roku 2011 na 4,8 % v roku 2012.

Odhady Dvora audítorov najpravdepodobnejšej chybovosti za poľnohospodárstvo, regionálnu politiku, rozvoj vidieka a zamestnanosť a sociálne záležitosti sa všetky zvýšili v porovnaní s rokom 2011.

Rozvoj vidieka zostáva výdavkovou oblasťou, ktorá je najviac náchylná na chyby, s odhadovanou chybovosťou 7,9 %. Po nej nasleduje regionálna politika s chybovosťou 6,8 %.

Taktiež došlo k nárastu odhadovanej chybovosti v skupinách politík výskum a iné vnútorné politiky a vonkajšie vzťahy, pomoc a rozšírenie.

V posledných uvedených prípadoch možno tento nárast čiastočne pripísať dvom metodickým zlepšeniam, ktoré Dvor audítorov zaviedol v auditoch za rok 2012.

Vzorky Dvora audítorov za tieto oblasti už neobsahujú zálohové platby uhradené v priebehu roka. Inými slovami, obsahujú priebežné platby, konečné platby a zálohy, ktoré boli zúčtované v priebehu roka.

Táto zmena je v súlade so zásadami účtovania na základe časového rozlíšenia, a teda poskytuje - ako Dvor audítorov verí - lepší obraz o príslušnej realite finančného hospodárenia EÚ.

Druhé metodické zlepšenie sa týka prístupu k závažným porušeniam pravidiel verejného obstarávania. Od roku 2012 je rovnaký prístup k inštitúciám a orgánom EÚ ako k orgánom členských štátov a iným medzinárodným organizáciám.

Tieto zmeny zlepšujú porovnateľnosť medzi rôznymi skupinami politík a zlepšia porovnateľnosť v priebehu času. Spolu pridávajú 0,3 percentuálnych bodov k celkovému odhadu Dvora audítorov najpravdepodobnejšej chybovosti za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011.

Vážený pán predseda, vážení poslanci,

súčasťou výročnej správy Dvora audítorov za rok 2012 je mnoho ilustratívnych príkladov zistených chýb a dôkladná analýza. Spoločne poskytujú prehľad o tom, kde a ako ku chybám dochádza a prečo na nich záleží. Pre príklad uvediem niekoľko poskytnutých analýz:

 • po prvé, viac než dve tretiny odhadovanej chybovosti sa týka neoprávnených žiadostí o platby a závažného nedodržania pravidiel verejného obstarávania;

 • po druhé, najvyšší podiel na chybovosti majú oblasti, v ktorých sa vynakladá najviac peňazí, konkrétne regionálna politika, poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a zamestnanosť a sociálne záležitosti;

 • po tretie, testovanie transakcií Dvorom audítorov ukazuje, že podiel transakcií ovplyvnených chybami je vysoký v týchto skupinách politík, pričom sa pohybuje od 35 % až do 63 %;

 • po štvrté, testovanie transakcií Dvorom audítorov ukazuje, že viac než polovica chýb, ktoré Dvor audítorov zistil v rámci zdieľaného hospodárenia, mohla byť opravená vnútroštátnymi orgánmi pred zaslaním žiadostí na preplatenie Komisii.

Zistenia Dvora audítorov však nenaznačujú, že sa chyby obmedzujú na konkrétne členské štáty. V skutočnosti hodnotenia systémov dohľadu a kontroly, ktoré Dvor audítorov preskúmal, poukazujú na nedostatky v širokom spektre vnútroštátnych a regionálnych orgánov.

Chyby sa takisto neobmedzujú len na výdavky, ktoré sa riadia spoločne s členskými štátmi. Dvor audítorov vypočítal odhadovanú chybovosť v rámci zdieľaného hospodárenia na 5,3 % v porovnaní so 4,3 % pri všetkých ostatných formách prevádzkových výdavkov.

Na chybách, ktoré Dvor audítorov zisťuje, záleží, pretože predstavujú prípady, keď finančné prostriedky EÚ neboli použité v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a teda nie v súlade so želaniami Parlamentu a Rady ako zákonodarného a rozpočtového orgánu.

Záleží na nich aj z toho dôvodu, že chyby sú peniazmi, ktoré nemali byť vyplatené. Niekedy je možné získať ich späť. To ma privádza k záležitosti finančných opráv a spätného získavania finančných prostriedkov.

Dvor audítorov venuje tejto téme niekoľko bodov výročnej správy za rok 2012. Je to zložitá téma, na ktorú sa Dvor audítorov a Komisia pozerajú z rôznych, ale vzájomne sa dopĺňajúcich pohľadov.

Komisia sa snaží ochraňovať rozpočet od účinkov nezrovnalostí; Dvor audítorov je povinný predkladať správy o tom, či sú transakcie zákonné a správne.

Vo výročnej správe za rok 2012 Dvor audítorov skúma účinok finančných opráv a spätného získavania finančných prostriedkov na členské štáty, príjemcov a vyhlásenie o vierohodnosti.

Dosah finančných opráv záleží od platných nariadení. V oblasti poľnohospodárstva väčšina finančných opráv nevedie k tomu, že príslušné členské štáty získajú späť platby od príjemcov, zatiaľ čo v oblasti súdržnosti sú opravy paušálnymi opravami, ktoré nevedú k podrobným opravám na úrovni projektov.

Takže v skutočnosti väčšinu finančných opráv znášajú vnútroštátni daňoví poplatníci.

Dvor audítorov zdôrazňuje tento bod, pretože výročná správa je adresovaná aj národným parlamentom a vnútroštátnym orgánom.

Vážený pán predseda, vážení poslanci,

v snahe zlepšiť finančné hospodárenie EÚ si nemôžeme dovoliť ignorovať rastúci tlak na verejné financie na úrovni EÚ a členských štátov.

Dvor audítorov poukazuje vo výročnej správe za rok 2012 na znaky rastúceho tlaku na rozpočet EÚ na platby.

Ako viete, Komisia mala v roku 2012 ťažkosti vyhovieť všetkým žiadostiam o platby.

Tento tlak na platby sa odrazil aj vo výške nesplatených záväzkov. Do konca roka 2012 predstavovali viac než dva roky celkových rozpočtovaných platieb EÚ.

Komisia taktiež bude musieť financovať platby, aby pokryla pasíva v súvahe Únie. Na konci rozpočtového roka 2012 nesplatené záväzky a pasíva, ktoré je potrebné financovať, spolu dosiahli výšku približne 313 mld. EUR.

Podľa názoru Dvora audítorov by Komisia mala v budúcnosti plánovať požiadavky na peňažné toky tak, že vypracuje a uverejní dlhodobú predpoveď peňažných tokov.

Vážený pán predseda, vážení poslanci,

nie vždy možno viniť hercov za kvalitu predstavenia, niekedy problém spočíva v poskytnutom scenári.

Súčasné právne rámce pre výdavky nie sú dostatočne dobré na to, aby podporovali zlepšenie výdavkov.

Obdobie nového finančného rámca je príležitosťou zmeniť to. Dvor audítorov súhlasí s Komisiou, že je potrebné vytvoriť kultúru výkonnosti.

To bude znamenať riešiť nedostatky, ktoré Dvor audítorov zisťuje v súčasnom systéme riadenia výkonnosti a predkladania správ, napríklad:

 • vo výdavkových programoch sa jednotne nepoužívajú ciele SMART a vhodné ukazovatele;

 • údaje o výkonnosti nie sú dosť dobré;

 • projekty financované z výdavkov EÚ príliš často nie sú udržateľné.

Únia musí riešiť tieto problémy, ak má ďalšia generácia výdavkových programov priniesť – a byť videná, že prináša – pridanú hodnotu pre Európu a jej občanov.

Dvor audítorov odporúča zamerať sa na výkonnosť v nadchádzajúcom programovom období. To si vyžaduje stanovenie jasných cieľov, relevantných ukazovateľov a očakávaných výsledkov.

Vážený pán predseda Theurer, vážení poslanci,

inštitúcie EÚ budú musieť spolupracovať s cieľom zlepšiť výkonnosť EÚ a povinnosť zodpovedať sa v nadchádzajúcich rokoch.

Dvor audítorov a jeho výročné správy majú – a naďalej budú mať – významný podiel na úspechu tejto spoločnej snahy. Tešíme sa na plnenie našej úlohy spolu s týmto parlamentom a ostatnými inštitúciami EÚ.

Ďakujem Vám za pozornosť.


Side Bar