Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

- În cazul unor eventuale diferențe față de textul scris, prevalează informațiile transmise oral -

- În cazul unor eventuale diferențe față de textul scris, prevalează informațiile transmise oral.


CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ

Bruxelles, 5 noiembrie 2013

ECA/13/38

Discursul domnului Vítor Caldeira, președintele Curții de Conturi Europene

Prezentarea rapoartelor anuale 2012

COMISIA PENTRU CONTROL BUGETAR

A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Bruxelles, 5 noiembrie 2013

În cazul unor eventuale diferențe față de textul scris, prevalează informațiile transmise oral.

Stimate domnule președinte Theurer, stimați membri,

Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a prezenta Raportul anual al Curții de Conturi Europene referitor la execuția bugetului UE pentru exercițiul financiar 2012 și Raportul anual referitor la fondurile europene de dezvoltare.

Cetățenii Europei au dreptul de a ști cum le sunt cheltuiți banii și dacă aceștia sunt utilizați în mod corespunzător. De asemenea, ei au dreptul de a ști dacă fondurile sunt utilizate în mod optim, în special într‑o perioadă în care finanțele publice sunt supuse unor presiuni puternice.

Comisia este principalul gestionar al fondurilor UE și are obligația de a furniza, în cadrul conturilor UE și al altor rapoarte, informații cu privire la utilizarea acestor fonduri, la regularitatea operațiunilor financiare și la rezultatele obținute.

Rolul Curții este de a prezenta o evaluare independentă a acestor trei elemente ale gestiunii financiare a UE, în conformitate cu tratatul și cu standardele profesionale și bunele practici în materie de audit.

Curtea prezintă rezultatele acestei evaluări cu privire la execuția bugetului UE în raportul său anual, cu scopul de a asista Parlamentul European în procedura de descărcare de gestiune.

Capitolul 1 din raportul anual al Curții conține declarația de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor și la legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare subiacente acestor conturi. Capitolele 2‑9 prezintă aprecieri specifice cu privire la venituri și la principalele domenii de cheltuieli. În fine, capitolul 10 se referă la „Obținerea de rezultate pornind de la bugetul UE”.

Care este deci evaluarea Curții cu privire la gestiunea financiară a UE în 2012?

Imaginea de ansamblu corespunde în mare măsură celei reflectate în raportul anual prezentat anul trecut. Aș dori totuși să atrag atenția membrilor comisiei asupra câtorva elemente specifice din raportul anual pe care am onoarea să vi‑l prezint. Aceste elemente se referă la:

  • legalitatea și regularitatea plăților;

  • corecțiile financiare și recuperări;

  • presiunea asupra finanțelor UE și

  • în fine, necesitatea de se crea o cultură a performanței în perioada corespunzătoare viitorului cadru financiar.

Aș dori să vă vorbesc mai întâi despre imaginea de ansamblu:

  • Conturile UE sunt fiabile, așa cum au fost începând din 2007. Veniturile și angajamentele subiacente conturilor UE sunt conforme cu legile și reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative, dar plățile continuă să fie afectate de un nivel semnificativ de eroare.

  • În ceea ce privește „obținerea de rezultate pornind de la bugetul UE”, Comisia nu este în măsură să furnizeze probe suficiente, pertinente și fiabile cu privire la rezultatele politicilor UE într-un mod care să fie adecvat în contextul procedurii de descărcare de gestiune.

Opinia Curții cu privire la legalitatea și regularitatea plăților a rămas în mare parte aceeași, întrucât realitatea subiacentă reflectată nu s‑a modificat în mod semnificativ.

Opinia contrară a Curții este formulată pe baza probelor de audit obținute în urma evaluării sistemelor de supraveghere și de control și în urma testelor efectuate pe eșantioane de operațiuni.

La fel ca în anii anteriori, sistemele de supraveghere și de control examinate de Curte sunt doar parțial eficace în asigurarea legalității și regularității plăților în etapa în care cheltuielile UE sunt suportate.

Pe baza testelor efectuate pe eșantioane de operațiuni, Curtea estimează că indicele de eroare cel mai probabil pentru plățile contabilizate cu titlu de cheltuieli, subiacente conturilor UE, este de 4,8 %. Curtea are în proporție de 95 % certitudinea că indicele de eroare pentru plăți se situează între 3 % și 6 %.

Aceste erori nu se limitează la un domeniu bugetar anume. Toate grupurile de politici care acoperă cheltuieli operaționale sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Cheltuielile administrative reprezintă singurul domeniu pentru care nu a fost detectat un nivel semnificativ de eroare.

Rapoartele Comisiei confirmă și ele această imagine de ansamblu. Comisia recunoaște că bugetul este afectat de erori și că este probabil ca nivelul global de eroare să fie semnificativ. Rapoartele anuale de activitate a 14 directori generali din cadrul Comisiei conțin rezerve cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor, iar în raportul de sinteză se estimează că sumele expuse riscului de eroare reprezintă între 1,9 % și 2,6 % din valoarea totală a plăților – Comisia însăși recunoaște că această cifră este probabil subestimată.

După cum reiese din capitolul 1, indicele de eroare cel mai probabil estimat de Curte pentru ansamblul plăților a crescut de la 3,9 % pentru 2011 la 4,8 % pentru 2012.

Domeniile de cheltuieli Agricultură, Politica regională, Dezvoltarea rurală și Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale prezintă toate creșteri ale indicelui de eroare celui mai probabil estimat de Curte în comparație cu 2011.

Dezvoltarea rurală rămâne domeniul de cheltuieli cel mai expus la erori, indicele de eroare estimat pentru acesta cifrându-se la 7,9 %, și este urmat de Politica regională, cu un indice de eroare estimat de 6,8 %.

Indicii de eroare aferenți grupurilor de politici Cercetare și alte politici interne și Relații externe, ajutor și extindere au crescut, de asemenea.

În ceea ce privește aceste două cazuri, o parte a creșterii poate fi explicată prin două îmbunătățiri metodologice introduse de Curte pentru auditul referitor la exercițiul 2012.

Eșantioanele de operațiuni selectate de Curte pentru aceste două domenii nu mai includ plățile în avans efectuate în cursul exercițiului. Altfel spus, aceste eșantioane includ plăți intermediare, plăți finale și plăți în avans validate și închise în cursul exercițiului.

Această schimbare este în concordanță cu principiile contabilității pe bază de angajamente, oferind astfel, în opinia Curții, o imagine mai fidelă a realității care stă la baza gestiunii financiare a UE.

A doua îmbunătățire metodologică este legată de modul de tratare a încălcărilor grave ale normelor privind achizițiile publice. Începând din 2012, instituțiile și organele Uniunii Europene sunt tratate în același mod ca și autoritățile statelor membre și alte organizații internaționale.

Aceste schimbări îmbunătățesc comparabilitatea între diferitele grupuri de politici și vor contribui la ameliorarea comparabilității în timp. Schimbările metodologice contribuie cu 0,3 puncte procentuale la indicele global de eroare cel mai probabil estimat de Curte pentru 2012 în comparație cu 2011.

Stimate domnule președinte, stimați membri,

Raportul anual 2012 al Curții include numeroase exemple ilustrative ale erorilor detectate, însoțite de o analiză amplă. Împreună, acestea permit o mai bună înțelegere a situațiilor și a modului în care apar erorile, precum și a importanței acestora. Aș dori să vă prezint câteva exemple de analiză a erorilor:

  • În primul rând, peste două treimi din indicele de eroare estimat sunt reprezentate de situații de neeligibilitate a cererilor de plată și de încălcări grave ale normelor privind achizițiile publice.

  • În al doilea rând, contribuția cea mai ridicată la indicele de eroare corespunde domeniilor în care sunt cheltuite cele mai multe fonduri, și anume Politica regională, Agricultura, Dezvoltarea rurală și Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

  • În al treilea rând, testele efectuate de Curte pe operațiuni arată că proporția operațiunilor afectate de eroare este ridicată pentru aceste grupuri de politici, variind între 35 % și 63 %.

  • În al patrulea rând, testele efectuate de Curte pe operațiuni arată că peste jumătate dintre erorile detectate de Curte în domeniile care fac obiectul gestiunii partajate ar fi putut fi corectate de autoritățile naționale înainte de trimiterea cererilor de rambursare către Comisie.

Constatările Curții nu sugerează însă că erorile se limitează la anumite state membre. De fapt, evaluarea Curții cu privire la sistemele de supraveghere și de control examinate arată că deficiențele acoperă o gamă largă de autorități naționale și regionale.

Erorile nu se limitează nici la cheltuielile care sunt gestionate în comun cu statele membre. Potrivit calculelor Curții, indicele estimat de eroare pentru cheltuielile care fac obiectul gestiunii partajate a fost de 5,3 %, în timp ce indicele de eroare pentru toate celelalte forme de cheltuieli operaționale a fost estimat la 4,3 %.

Erorile detectate de Curte sunt importante pentru că ele reprezintă cazuri în care fondurile UE nu au fost utilizate în conformitate cu legislația relevantă, ceea ce înseamnă deci că ele nu au fost utilizate în conformitate cu intențiile exprimate de Parlament și de Consiliu în calitatea lor de legislatori și autorități bugetare.

Erorile sunt importante și pentru că ele reprezintă sume care nu ar fi trebuit să fie plătite. Uneori, sumele respective pot fi recuperate. Această observație ne aduce la un alt aspect, și anume cel referitor la corecțiile financiare și la recuperări.

O serie de puncte din cuprinsul Raportului anual 2012 sunt dedicate acestui aspect. Este vorba de un subiect complex, pe care Curtea și Comisia îl abordează din perspective diferite, dar complementare.

Comisia urmărește să protejeze bugetul de efectele neregularității, iar Curtea are obligația de a raporta cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor.

În Raportul anual 2012, Curtea analizează efectul pe care îl au corecțiile financiare și recuperările asupra statelor membre, asupra beneficiarilor și asupra declarației de asigurare.

Impactul corecțiilor financiare depinde de reglementările aplicabile. În domeniul agriculturii, majoritatea corecțiilor financiare nu antrenează recuperarea de către statele membre a plăților de la beneficiari, în timp ce, pentru domeniul coeziunii, majoritatea corecțiilor sunt corecții forfetare, care nu se concretizează în corecții detaliate la nivelul proiectelor.

Astfel, în practică, cele mai multe corecții financiare cad în sarcina contribuabililor naționali.

Curtea dorește să insiste asupra acestui punct pentru că raportul anual este adresat, în egală măsură, parlamentelor și autorităților naționale.

Stimate domnule președinte, stimați membri,

În efortul nostru de îmbunătățire a gestiunii financiare a UE, nu ne putem permite să ignorăm presiunea din ce în ce mai puternică exercitată asupra finanțelor publice de la nivelul UE și de la nivel național.

În Raportul anual 2012, Curtea pune în evidență indicii ale presiunii în creștere asupra bugetului UE disponibil pentru plăți.

După cum știți, în 2012, Comisia se confrunta deja cu dificultăți în ceea ce privește onorarea tuturor cererilor de plată.

Presiunea exercitată asupra plăților s‑a reflectat, de asemenea, și în creșterea cuantumului angajamentelor restante. La sfârșitul lui 2012, acestea reprezentau echivalentul plăților totale prevăzute în bugetul UE pentru mai mult de două exerciții.

Comisia va trebui să finanțeze plățile ce vor trebui efectuate pentru a onora datoriile înscrise în bilanțul Uniunii. La sfârșitul exercițiului financiar 2012, angajamentele restante și datoriile care trebuiau finanțate se ridicau împreună la aproximativ 313 miliarde de euro.

În opinia Curții, Comisia ar trebui să își planifice necesarul viitor de fluxuri de numerar elaborând și publicând previziuni pe termen lung ale acestor fluxuri.

Stimate domnule președinte, stimați membri,

Calitatea unei reprezentații nu depinde întotdeauna numai de actori; uneori, și scenariul poate fi de vină.

Cadrele juridice care reglementează în prezent cheltuielile nu încurajează într‑o măsură suficientă îmbunătățirea calității acestora.

Perioada aferentă noului cadru financiar oferă însă ocazia unor schimbări. Curtea este de acord cu Comisia în privința nevoii de a se crea o cultură a performanței.

Aceasta va presupune abordarea deficiențelor identificate de Curte la nivelul sistemului actual de gestionare a performanței și de raportare cu privire la aceasta. Printre aceste deficiențe se numără următoarele:

  • programele de cheltuieli nu utilizează în mod consecvent obiective SMART și indicatori adecvați aferenți;

  • calitatea datelor referitoare la performanță nu este suficient de bună și

  • proiectele finanțate cu fonduri UE sunt mult prea adesea nesustenabile.

Uniunea trebuie să ia măsurile necesare de remediere a acestor probleme pentru ca generația viitoare de programe de cheltuieli să poată aduce o valoare adăugată pentru Europa și pentru cetățenii săi și pentru ca această valoare adăugată să fie vizibilă.

Curtea recomandă să se pună accentul pe performanță în perioada de programare următoare. În acest scop, este necesar să se fixeze obiective clare și indicatori pertinenți și să se definească rezultatele scontate.

Stimate domnule președinte Theurer, stimați membri,

Instituțiile UE vor trebui să lucreze împreună pentru a îmbunătăți performanțele UE și modul în care se răspunde de gestiunea fondurilor acesteia în anii viitori.

Curtea și rapoartele anuale pe care ea le publică au – și vor avea și în viitor – o contribuție importantă la succesul acestui efort colectiv. Suntem pregătiți să ne achităm de rolul care ne revine, alături de Parlament și de celelalte instituții ale UE.

Vă mulțumesc pentru atenția acordată.


Side Bar