Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

- Kalba gali keistis –

- Kalba gali keistis –

EUROPOS AUDITO RŪMAI KALBA

Briuselis, 2013 m. lapkričio 5 d.

ECA/13/38

Europos Audito Rūmų Pirmininko Vítor Caldeira kalba

2012 m. metinių ataskaitų pristatymas

EUROPOS PARLAMENTO

BIUDŽETO KONTROLĖS KOMITETUI

Briuselis, 2013 m. lapkričio 5 d.

Kalba gali keistis. Pirmenybė bus teikiama sakytinei versijai.

Gerbiamas Pirmininke M. Theurer, gerbiami nariai,

Norėčiau Jums padėkoti už man suteiktą galimybę pristatyti Audito Rūmų 2012 m. metines ataskaitas dėl ES biudžeto vykdymo ir Europos plėtros fondų.

Europos piliečiai turi teisę žinoti, kaip jų pinigai yra išleidžiami ir ar jie yra tinkamai panaudojami. Jie taip pat turi teisę žinoti, ar šios lėšos yra panaudojamos efektyviai visų pirma tuomet, kai viešiesiems finansams daromas toks didelis spaudimas.

Komisija yra pagrindinė ES lėšų valdytoja. Ji privalo ES finansinėse ir kitose ataskaitose pateikti informaciją apie šių lėšų panaudojimą, finansinių operacijų tvarkingumą ir pasiektus rezultatus.

Audito Rūmų vaidmuo – remiantis Sutartimi bei profesiniais audito standartais ir gerąja patirtimi pateikti nepriklausomą šių trijų ES finansų valdymo elementų įvertinimą.

Audito Rūmai teikia ES biudžeto vykdymo įvertinimo rezultatus savo metinėje ataskaitoje siekdami padėti Europos Parlamentui atlikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

Audito Rūmų metinės ataskaitos 1 skyriuje pateikiamas finansinių ataskaitų patikimumo ir šiose ataskaitose atspindimų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimas. 2–9 skyriuose pateikiami su pajamomis ir pagrindinėmis išlaidų sritimis susiję specialūs įvertinimai. Galiausiai 10 skyriuje nagrinėjama tema „Siekiant ES biudžeto rezultatų“.

Taigi koks yra Audito Rūmų 2012 m. ES finansų valdymo įvertinimas?

Bendros išvados iš esmės yra panašios į išvadas, kurios buvo pateiktos praeitų metų metinėje ataskaitoje. Tačiau šioje ataskaitoje nagrinėjami keli konkretūs klausimai, į kuriuos norėčiau atkreipti komiteto narių dėmesį. Šie klausimai susiję su:

 • mokėjimų teisėtumu ir tvarkingumu;

 • finansiniais koregavimais ir lėšų susigrąžinimais;

 • ES finansams daromu spaudimu; ir

 • galiausiai būtinybe sekančiu finansinės programos laikotarpiu parengti veiklos rezultatų nuostatas.

Pradėsiu nuo bendro pobūdžio teiginių:

 • ES finansinės ataskaitos yra patikimos (tokia išvada teikiama nuo 2007 m.). ES finansinėse ataskaitose atspindimos pajamos ir įsipareigojimai visais reikšmingais aspektais yra teisėti ir tvarkingi, tačiau mokėjimus ir toliau veikia reikšmingas klaidų lygis.

 • Kiek tai susiję su tema „Siekiant ES biudžeto rezultatų“, Komisija negali pateikti su ES politikos krypčių pasiekimais susijusių pakankamų, svarbių ir patikimų įrodymų, kuriuos būtų galima panaudoti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tikslais.

Audito Rūmų nuomonė dėl mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo apskritai išliko ta pati, kadangi ji atspindi susiklosčiusią tikrovę, kuri iš esmės nepasikeitė.

Audito Rūmai, remdamiesi audito įrodymais, kuriuos jie surinko įvertinę priežiūros ir kontrolės sistemas ir ištestavę operacijų imtis, teikia savo neigiamą nuomonę.

Kaip ir ankstesniais metais, Audito Rūmų tikrintos priežiūros ir kontrolės sistemos yra tik iš dalies veiksmingos užtikrinant su patiriamomis ES išlaidomis susijusių mokėjimų teisėtumą ir tvarkingumą.

Remiantis operacijų imčių testais Audito Rūmų įvertintas ES finansinėse ataskaitose atspindimų išlaidoms priskirtų mokėjimų labiausiai tikėtinas klaidų lygis yra 4,8 %. Audito Rūmai 95 % įsitikinę, kad su mokėjimais susijęs klaidų lygis yra 3 %–6 %.

Šios klaidos nėra būdingos kokiai nors konkrečiai biudžeto sričiai. Visos su veiklos išlaidomis susijusios politikos grupės yra reikšmingai paveiktos klaidų. Administracinės išlaidos – tai vienintelė sritis, kurioje reikšmingų klaidų nenustatyta.

Šį bendrą vaizdą patvirtina ir pačios Komisijos parengtos ataskaitos. Komisija pripažįsta, kad klaidų esama visose biudžeto srityse ir kad tikėtina, jog bendras jų lygis yra reikšmingas. 14 Komisijos generalinių direktorių savo metinėse veiklos ataskaitose pateikė išlygas dėl išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo, o suvestinėje ataskaitoje nurodyta, kad klaidų rizikos veikiamos sumos sudaro 1,9 %–2,6 % visų mokėjimų. Pati Komisija pripažįsta, kad šis skaičius greičiausiai yra sumažintas.

Kaip matyti iš 1 skyriaus išvadų, Audito Rūmų bendras įvertintas labiausiai tikėtinas klaidų lygis išaugo nuo 3,9 % 2011 m. iki 4,8 % 2012 m.

Palyginti su 2011 m. išaugo visi Audito Rūmų įvertinti su žemės ūkiu, regionine politika, kaimo plėtra bei užimtumu ir socialiniais reikalais susiję labiausiai tikėtini klaidų lygiai.

Kaimo plėtra išlieka labiausiai klaidoms paveiki išlaidų sritis: joje įvertintas klaidų lygis sudaro 7,9 %, po jos eina regioninės politikos sritis, kurios įvertintas klaidų lygis yra 6,8 %.

Padidėjęs klaidų lygis taip pat nustatytas mokslinių tyrimų ir kitų vidaus politikų bei išorės santykių, pagalbos ir plėtros politikos grupėse.

Pastaraisiais atvejais šį padidėjimą iš dalies galima paaiškinti tuo, kad Audito Rūmai atliko du 2012 m. auditui skirtus metodinius patobulinimus.

Į šiose srityse atliktų operacijų Audito Rūmų imtis nebeįtraukiami per metus atlikti avansiniai mokėjimai. Kitaip tariant, jos apima per metus patvirtintus tarpinius ir galutinius mokėjimus bei avansus.

Šis pokytis atitinka kaupiamosios apskaitos principus ir tokiu būdu – Audito Rūmų įsitikinimu – galima susidaryti geresnį su ES finansų valdymu susijusios susiklosčiusios tikrovės vaizdą.

Antrasis metodinis patobulinimas susijęs su rimtų viešųjų pirkimų taisyklių taikymo pažeidimų traktavimu. Nuo 2012 m. ES institucijos ir įstaigos traktuojamos taip pat kaip ir valstybių narių institucijos ir kitos tarptautinės organizacijos.

Šie pokyčiai leidžia geriau palyginti skirtingas politikos grupes. Jie taip pat pagerins duomenų palyginamumą pagal laiko kategoriją. Kartu paėmus prie bendro 2012 m. Audito Rūmų įvertinto labiausiai tikėtino klaidų lygio (palyginti su 2011 m.) jie prisidėjo 0,3 procentinio punkto.

Gerbiamas Pirmininke, gerbiami nariai,

Į 2012 m. Audito Rūmų metinę ataskaitą įtraukta daug aiškinamųjų aptiktų klaidų pavyzdžių ir nemažai analizių. Visa tai leidžia geriau suprasti, kur ir kaip jos atsiranda ir kodėl jos yra svarbios. Pateiksiu kelis pateiktos analizės pavyzdžius:

 • Pirma, daugiau kaip du trečdaliai įvertinto klaidų lygio susiję su mokėjimų prašymų netinkamumu finansuoti ir rimtais viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo atvejais.

 • Antra, labiausiai prie klaidų lygio prisideda sritys, kuriose išleidžiama daugiausia pinigų, t. y. regioninės politikos, žemės ūkio, kaimo plėtros bei užimtumo ir socialinių reikalų sritys.

 • Trečia, Audito Rūmų operacijų testų rezultatai rodo, kad šiose politikos grupėse klaidų paveiktų operacijų dalis yra didelė ir siekia 35 %–63 %.

 • Ketvirta, Audito Rūmų operacijų testų rezultatai rodo, kad nacionalinės institucijos, prieš Komisijai pateikdamos paraiškas kompensuoti patirtas išlaidas, galėjo ištaisyti daugiau kaip pusę pasidalijamojo valdymo srityje Audito Rūmų nustatytų klaidų.

Tačiau remiantis Audito Rūmų nustatytais faktais negalima daryti išvados, kad klaidos buvo susijusios tik su tam tikromis valstybėmis narėmis. Iš tikrųjų Audito Rūmų atlikti jų patikrintų priežiūros ir kontrolės sistemų įvertinimai rodo, kad buvo aptikta trūkumų daugelyje nacionalinių ir regioninių institucijų.

Klaidos taip pat nėra susijusios tik su valstybių narių bendrai valdomomis išlaidomis. Audito Rūmų skaičiavimais, išlaidų, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, įvertintas klaidų lygis siekė 5,3 % palyginti su 4,3 % visų kitų veiklos išlaidų klaidų lygiu.

Audito Rūmų aptiktos klaidos yra svarbios, kadangi jos atskleidžia atvejus, kuomet ES lėšos nebuvo panaudotos pagal atitinkamus teisės aktus, tokiu būdu neatsižvelgiant į Parlamento ir Tarybos – teisės aktų leidėjo ir biudžeto valdymo institucijos – pageidavimus.

Klaidos taip pat yra svarbios, nes jos reiškia, kad pinigai neturėjo būti išmokėti. Kartais šiuos pinigus įmanoma susigrąžinti. Taigi dabar norėčiau panagrinėti finansinių koregavimų ir susigrąžinimų klausimą.

Šiai temai Audito Rūmai savo 2012 m. metinėje ataskaitoje skiria daug dėmesio. Šią sudėtingą temą Audito Rūmai ir Komisija nagrinėja laikydamiesi skirtingų, tačiau vienas kitą papildančių požiūrių.

Komisija siekia apsaugoti biudžetą nuo operacijų netvarkingumo padarinių, o Audito Rūmai yra įpareigoti pranešti, ar operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

Savo 2012 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai nagrinėja finansinių koregavimų ir susigrąžinimų poveikį valstybėms narėms, naudos gavėjams ir patikinimo pareiškimui.

Finansinių koregavimų poveikis priklauso nuo taikomų teisės aktų. Žemės ūkio srityje pritaikius didžiąją dalį finansinių koregavimų, atitinkamos valstybės narės iš naudos gavėjų nesusigrąžina išmokų, o sanglaudos srityje dauguma koregavimų yra nustatyto dydžio koregavimai, kurie nesąlygoja detalaus koregavimo projektų lygmeniu.

Taigi faktiškai su dauguma finansinių koregavimų susijusi našta tenka valstybių narių mokesčių mokėtojams.

Šį aspektą Audito Rūmai pabrėžia todėl, kad metinė ataskaita taip pat teikiama nacionaliniams parlamentams ir nacionalinėms institucijoms.

Gerbiamas Pirmininke, gerbiami nariai,

Siekdami pagerinti ES finansų valdymą, negalime ignoruoti didėjančio ES ir nacionaliniu lygmenimis viešiesiems finansams daromo spaudimo.

2012 m. metinėje ataskaitoje Audito Rūmai akcentuoja vis didėjančio ES mokėjimų biudžetui daromo spaudimo požymius.

Kaip Jums yra žinoma, jau 2012 m. Komisijai buvo sudėtinga patenkinti visus prašymus dėl mokėjimų.

Spaudimą mokėjimams taip pat atspindėjo padidėjęs neįvykdytų įsipareigojimų skaičius. 2012 m. pabaigoje jie prilygo visų ES biudžete numatytų daugiau kaip dvejų metų mokėjimų sumai.

Komisija taip pat turės finansuoti mokėjimus, kad galėtų įvykdyti Sąjungos balansinius įsipareigojimus. 2012 finansinių metų pabaigoje finansuotini neįvykdyti finansiniai ir balansiniai įsipareigojimai kartu sudarė apie 313 milijardų eurų.

Audito Rūmų nuomone, Komisija turėtų planuoti savo būsimus pinigų srautų poreikius rengdama ir skelbdama ilgalaikę pinigų srautų prognozę.

Gerbiamas Pirmininke, gerbiami nariai,

Dėl vaidybos kokybės ne visuomet reikia kaltinti aktorius, kartais dėl to kaltas prastas scenarijus.

Dabartinės išlaidas reglamentuojančios teisinės sistemos nepakankamai skatina geresnį išlaidų panaudojimą.

Naujasis finansinės programos laikotarpis suteikia galimybę tai pakeisti. Audito Rūmai sutinka su Komisija, kad yra būtina parengti veiklos rezultatų nuostatas.

Tai reiškia, kad reikės šalinti Audito Rūmų nustatomus dabartinės veiklos rezultatų valdymo ir ataskaitų apie juos teikimo sistemos trūkumus, pavyzdžiui:

 • SMART tikslų ir tinkamų rodiklių taikymas išlaidų programose nėra nuoseklus;

 • veiklos rezultatų duomenų kokybė yra nepakankama; ir

 • labai dažnai ES lėšomis finansuojami projektai nėra tvarūs.

Tam, kad vykdant naujos kartos išlaidų programas Europai ir jos piliečiams būtų sukurta pridėtinė vertė ir kad ji būtų matoma, Sąjungai būtina šiuos klausimus išspręsti.

Audito Rūmai rekomenduoja ateinančiu programavimo laikotarpiu orientuotis į veiklos rezultatus. Šiuo tikslu reikės nustatyti aiškius tikslus, atitinkamus rodiklius ir rezultatus, kuriuos numatyta pasiekti.

Gerbiamas Pirmininke, gerbiami nariai,

ES institucijos turės kartu dirbti, kad ateinančiais metais pagerintų ES veiklos rezultatus ir atskaitomybę.

Audito Rūmai ir jų metinės ataskaitos įnešė nemažą indėlį, būtiną, kad šios bendros pastangos pasiteisintų; jie ir toliau svariai prisidės prie šio proceso. Nekantraujame kartu su Parlamentu ir kitomis ES institucijomis atlikti mums skirtą vaidmenį.

Dėkoju už jūsų dėmesį.


Side Bar