Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

– Alustava versio -

- Alustava versio -


EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN PUHE

Bryssel, 5. marraskuuta 2013

ECA/13/38

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin Vítor Caldeiran puhe

Varainhoitovuoden 2012 vuosikertomusten esittely

EUROOPAN PARLAMENTIN TALOUSARVION VALVONTAVALIOKUNNALLE

Bryssel, 5. marraskuuta 2013

Alustava versio. Ainoastaan puhujan esittämä toisinto on pätevä.

Arvoisa puheenjohtaja Theurer, arvoisat valiokunnan jäsenet,

Haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta esitellä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 sekä vuosikertomus Euroopan kehitysrahastoista.

EU:n kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän rahojaan käytetään ja käytetäänkö varat asianmukaisesti. Ja etenkin nyt, kun julkistalouteen kohdistuu suuria paineita, heillä on myös oikeus tietää, saadaanko varoille vastinetta.

Komissio on EU:n varojen ensisijainen hallinnoija. Komission on annettava EU:n tilinpäätöksessä ja muissa raporteissa tiedot varojen käytöstä, rahoitustoimien sääntöjenmukaisuudesta ja saavutetuista tuloksista.

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on laatia riippumaton arvio näistä kolmesta EU:n varainhoidon osatekijästä perussopimuksen sekä ammatillisten tarkastusstandardien ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tilintarkastustuomioistuin esittää EU:n talousarvion toteuttamista koskevan arviointinsa tulokset vuosikertomuksessaan auttaakseen siten Euroopan parlamenttia vastuuvapausmenettelyssä.

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen ensimmäiseen lukuun sisältyy tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien rahoitustoimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Vuosikertomuksen luvuissa 2-9 esitetään erityisarviot tuloista ja keskeisistä menoaloista. Lopuksi kymmenennessä luvussa käsitellään ”EU:n talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuutta”.

Mikä siis on tilintarkastustuomioistuimen arvio EU:n varainhoidosta vuonna 2012?

Kokonaistilanne vastaa pitkälti edellisen vuoden vuosikertomuksessa kuvattua tilannetta. Nyt vuosikertomuksessa otetaan kuitenkin esiin useita erityisiä näkökohtia, joihin toivon valiokunnan jäsenten kiinnittävän huomiota. Tarkoitan näkökohtia, jotka koskevat

 • maksujen laillisuutta ja asianmukaisuutta

 • rahoitusoikaisuja ja takaisinperintää

 • EU:n taloudenpitoon kohdistuvaa painetta

 • tarvetta luoda tuloskulttuuri tulevan rahoituskehyksen soveltamiskaudella.

Aloitan kuvaamalla kokonaistilannetta:

 • EU:n tilit ovat luotettavat, kuten ne ovat olleet vuodesta 2007 alkaen. Tulot ja EU:n tilien perustana olevat sitoumukset ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset, mutta maksujen virhetaso on edelleen olennainen.

 • ”EU:n talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuuden” osalta komissio ei kykene antamaan riittävää, relevanttia ja luotettavaa evidenssiä EU:n toimintapolitiikkojen saavutuksista siten, että evidenssi sopisi käytettäväksi vastuuvapausmenettelyssä.

Tilintarkastustuomioistuimen lausunto maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta on pysynyt suurin piirtein entisellään, sillä taustalla oleva todellisuuskaan ei ole merkittävässä määrin muuttunut.

Tilintarkastustuomioistuin antaa kielteisen lausuntonsa saamansa tarkastusevidenssin perusteella. Se hankkii tarkastusevidenssinsä arvioimalla valvontajärjestelmiä ja testaamalla tapahtumaotoksia.

Kuten aiempinakin vuosina, tilintarkastustuomioistuimen nyt tarkastamilla valvontajärjestelmillä kyetään varmistamaan maksujen laillisuus ja asianmukaisuus vain osittain vaikuttavasti siinä vaiheessa, kun EU:n meno aiheutuu.

Tapahtumaotosten testaamisen perusteella tilintarkastustuomioistuin arvioi, että EU:n tilien perustana oleviin kuluiksi tunnistettuihin menoihin liittyvä todennäköisin virhetaso on 4,8 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin on saanut 95 prosentin varmuuden siitä, että maksujen virhetaso on 3–6 prosenttia.

Virheet eivät rajoitu tiettyyn talousarvion osaan. Kaikkien toimintamenoja sisältävien toimintalohkoryhmien virhetaso on olennainen. Ainoastaan hallintomenojen alalla virhetaso ei ole olennainen.

Komission omat raportit vahvistavat tämän kokonaiskuvan. Komissio myöntää, että virheitä esiintyy kaikilla talousarvioaloilla ja että kokonaisvirhetaso todennäköisesti on olennainen. Komission pääjohtajista 14 esittää vuotuisissa toimintakertomuksissaan varaumia menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta, ja yhteenvetokertomuksessa katsotaan, että virheiden kannalta riskinalaisten määrien osuus on 1,9–2,6 prosenttia maksujen kokonaismäärästä. Tosin komissio itsekin myöntää prosenttiosuuden olevan todennäköisesti aliarvioitu.

Kuten vuosikertomuksen ensimmäisestä luvusta käy ilmi, tilintarkastustuomioistuimen arvio todennäköisimmästä kokonaisvirhetasosta on kasvanut 3,9 prosentista (vuonna 2011) 4,8 prosenttiin (vuonna 2012).

Tilintarkastustuomioistuin arvioi maatalouden, aluepolitiikan, maaseudun kehittämisen sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden alojen todennäköisimmän virhetason nyt korkeammaksi kuin vuonna 2011.

Maaseudun kehittäminen on edelleen virhealttein menoala. Sen arvioitu virhetaso oli 7,9 prosenttia. Seuraavaksi virhealttein menoala oli aluepolitiikka, jonka arvioitu virhetaso oli 6,8 prosenttia.

Arvioitu virhetaso on noussut myös tutkimuksen ja muiden sisäisten politiikkojen sekä ulkosuhteiden, unionin ulkopuolelle suunnatun tuen ja laajentumisasioiden toimintalohkoryhmissä.

Näissä kahdessa jälkimmäisessä toimintalohkoryhmässä osa noususta johtuu siitä, että tilintarkastustuomioistuin on parantanut menetelmiään kahdella tavalla vuonna 2012.

Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumaotokset kyseisillä aloilla eivät enää sisällä vuoden aikana suoritettuja ennakkomaksuja. Toisin sanoen otokset koostuvat välimaksuista, loppumaksuista sekä ennakoista, jotka on selvitetty vuoden mittaan.

Muutos on suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteiden mukainen. Tilintarkastustuomioistuin uskoo, että EU:n varainhoidon taustalla olevasta todellisuudesta saadaan näin entistä tarkempi kuva.

Toinen menetelmäparannus liittyy hankintasääntöjen vakavan noudattamatta jättämisen käsittelyyn. Vuodesta 2012 lähtien EU:n toimielimiä ja elimiä käsitellään samoin kuin jäsenvaltioiden viranomaisia ja muita kansainvälisiä organisaatioita.

Nämä muutokset parantavat eri toimintalohkoryhmien vertailtavuutta, ja tulevaisuudessa ne helpottavat eri vuosien vertaamista toisiinsa. Menetelmämuutokset nostavat tilintarkastustuomioistuimen arviota vuoden 2012 todennäköisimmästä kokonaisvirhetasosta 0,3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2011.

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet,

Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2012 esitetään lukuisia havainnollisia esimerkkejä havaituista virheistä ja analysoidaan niitä perusteellisesti. Esimerkit ja analyysi auttavat hahmottamaan, missä ja miten virheitä aiheutuu ja miksi ne on syytä ottaa huomioon. Seuraavassa muutamia esimerkkejä analyysistämme:

 • Ensinnäkin on pantava merkille, että yli kaksi kolmasosaa arvioidusta virhetasosta liittyy maksupyyntöihin, jotka eivät ole oikeutettuja tukeen, sekä tapauksiin, joissa hankintasääntöjä on jätetty vakavalla tavalla noudattamatta.

 • Toiseksi on huomattava, että kokonaisvirhetason suurimman osatekijän muodostavat ne alat, joilla suurin osa varoistakin käytetään – nimittäin aluepolitiikka, maatalous, maaseudun kehittäminen sekä työllisyys- ja sosiaaliasiat.

 • Kolmantena seikkana mainitsen tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestaukset, jotka osoittavat virheitä sisältävien tapahtumien osuuden suureksi näissä toimintalohkoryhmissä: niiden osuus vaihtelee 35 prosentista 63 prosenttiin.

 • Neljänneksi todettakoon, että tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestauksesta ilmenee, että kansalliset viranomaiset olisivat ennen maksupyyntöjen esittämistä komissiolle voineet korjata yli puolet virheistä, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhteisen hallinnoinnin piiriin kuuluvilla aloilla.

Tilintarkastustuomioistuimen havainnot eivät kuitenkaan tue sitä näkemystä, että virheet rajoittuisivat tiettyihin jäsenvaltioihin. Tilintarkastustuomioistuimen arviossa sen tarkastamista valvontajärjestelmistä todetaankin, että puutteita ilmenee monien erilaisten kansallisten ja alueellisten viranomaisten kohdalla.

Virheitä ei myöskään esiinny ainoastaan menoissa, joita hallinnoidaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Yhteisesti hallinnoitujen menojen arvioitu virhetaso oli tilintarkastustuomioistuimen laskelmien mukaan 5,3 prosenttia, kun se kaikkien muunlaisten toimintamenojen kohdalla oli 4,3 prosenttia.

Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemilla virheillä on merkitystä sen vuoksi, että ne liittyvät tapauksiin, joissa EU:n varoja ei ole käytetty asianomaisen lainsäädännön mukaisesti. Varojen käyttö ei siis ole ollut parlamentin ja neuvoston – lainsäätäjän ja budjettivallan käyttäjän – pyrkimysten mukaista.

Virheillä on merkitystä myös siksi, että niissä kyse on maksuista, joita ei olisi pitänyt suorittaa. Toisinaan nämä varat voidaan kuitenkin saada takaisin. Tässä kohdin voimmekin siirtyä puhumaan rahoitusoikaisuista ja takaisinperinnästä.

Tilintarkastustuomioistuin käsittelee tätä aihetta useissa varainhoitovuoden 2012 vuosikertomuksen kohdissa. Asia on monimutkainen, ja tilintarkastustuomioistuin ja komissio lähestyvät sitä erilaisista, mutta toisiaan täydentävistä näkökulmista.

Komissio pyrkii suojaamaan talousarviota sääntöjenvastaisuuksien vaikutuksilta. Tilintarkastustuomioistuin puolestaan on velvoitettu raportoimaan siitä, ovatko tapahtumat laillisia ja asianmukaisia.

Vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 2012 tilintarkastustuomioistuin kuvaa rahoitusoikaisujen ja takaisinperinnän vaikutuksia jäsenvaltioihin, edunsaajiin ja tarkastuslausumaan.

Rahoitusoikaisujen vaikutus riippuu sovellettavista asetuksista. Maatalouden alalla suurin osa oikaisuista ei johda siihen, että jäsenvaltiot perisivät varoja takaisin edunsaajilta. Koheesiopolitiikan alalla useimmat oikaisut ovat kiinteämääräisiä rahoitusoikaisuja, joista ei monestikaan seuraa yksityiskohtaisia oikaisuja hanketasolla.

Tosiasiassa rahoitusoikaisut päätyvät siis useimmiten jäsenvaltioiden veronmaksajien maksettavaksi.

Tilintarkastustuomioistuin korostaa tätä seikkaa, koska sen vuosikertomus on tarkoitettu myös kansallisten parlamenttien ja kansallisten viranomaisten käyttöön.

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet,

Kun pyrimme parantamaan EU:n varainhoitoa, meidän on otettava huomioon kasvava paine, joka kohdistuu taloudenpitoon niin EU:n kuin kansallisellakin tasolla.

Tilintarkastustuomioistuin korostaakin vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 2012 merkkejä yhä suuremmasta paineesta, joka kohdistuu maksuja koskevaan EU:n talousarvioon.

Kuten tiedätte, komission oli jo varainhoitovuonna 2012 vaikea vastata kaikkiin maksupyyntöihin.

Maksuihin kohdistuvaa painetta kuvastaa myös maksattamatta olevien sitoumusten määrän kasvu. Vuoden 2012 lopussa niiden määrä vastasi yli kahden vuoden osuutta EU:n talousarvioon otettujen maksujen kokonaismäärästä.

Komissiolla on myös oltava varat unionin taseeseen kirjattujen velkojen maksamista varten. Maksattamatta olevien sitoumusten ja velkojen yhteismäärä varainhoitovuoden 2012 lopussa oli 313 miljardia euroa.

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission olisi valmisteltava ja julkaistava pitkän aikavälin kassavirtaennuste ja siten ennakoitava tulevia käteistarpeitaan.

Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet,

Tuloksen laatu ei aina riipu pelkästään toimijoista, vaan joskus ongelmana on niille annettu käsikirjoitus.

Menoihin tällä hetkellä sovellettava lainsäädäntö ei riittävästi kannusta parempaan varainkäyttöön.

Uuden rahoituskehyksen soveltamiskausi tarjoaa mahdollisuuden muutokseen. Tilintarkastustuomioistuin katsoo komission tavoin, että on tarpeen luoda tuloskulttuuri.

Tämä merkitsee, että puutteet, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsee nykyisessä tuloksellisuuden hallinta- ja raportointijärjestelmässä, on korjattava. Esimerkkeinä mainittakoon seuraavat puutteet:

 • SMART-tavoitteita ja asianmukaisia indikaattoreita ei sovelleta johdonmukaisesti meno-ohjelmien yhteydessä

 • tuloksellisuustiedot eivät ole riittävän hyviä

 • EU-varoin rahoitettujen hankkeiden kestävyys on liian usein riittämätön.

EU:n on ratkaistava nämä ongelmat, jos seuraavan sukupolven meno-ohjelmien avulla halutaan saada aikaan näkyvää lisäarvoa unionin ja sen kansalaisten hyväksi.

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että tulevalla ohjelmakaudella painotetaan tuloksellisuutta. Tämä edellyttää, että määritetään täsmälliset tavoitteet ja tarkoituksenmukaiset indikaattorit sekä se, mitkä ovat odotetut tulokset.

Arvoisa puheenjohtaja Theurer, arvoisat valiokunnan jäsenet,

EU:n toimielinten on työskenneltävä yhdessä EU:n tuloksellisuuden ja tilivelvollisuuden kehittämiseksi tulevina vuosina.

Tilintarkastustuomioistuin ja sen vuosikertomukset ovat merkittävällä tavalla edistäneet – ja tulevat jatkossa edistämään – tämän yhteisen tavoitteemme saavuttamista. Me olemme valmiit tekemään oman osamme tästä työstä tämän parlamentin ja muiden EU:n toimielinten rinnalla.

Paljon kiitoksia kaikille kuulijoille.


Side Bar