Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

– V předneseném projevu se mohou vyskytnout odchylky. –

– V předneseném projevu se mohou vyskytnout odchylky. –


EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR PROJEV

Brusel 5. listopadu 2013

ECA/13/38

Projev pana Vítora Caldeiry, předsedy Evropského účetního dvora

Prezentace výročních zpráv za rok 2012

VÝBORU EVROPSKÉHO PARLAMENTU PRO ROZPOČTOVOU KONTROLU

Brusel 5. listopadu 2013

V předneseném projevu se mohou vyskytnout odchylky. V případě rozdílů platí mluvený text.

Vážený pane předsedo Theurere, vážení členové,

rád bych Vám poděkoval za příležitost představit Vám výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu EU na rok 2012 a výroční zprávu o evropských rozvojových fondech.

Evropští občané mají právo vědět, na co jsou vynakládány jejich finanční prostředky a zda jsou tyto prostředky využívány řádně. Mají rovněž právo vědět, zda tyto prostředky přinášejí hodnotu, což ještě více platí v době, kdy jsou veřejné finance pod takovým tlakem.

Hlavním správcem prostředků EU je Komise. Ta musí prostřednictvím účetní závěrky EU a dalších zpráv informovat o využití těchto prostředků, správnosti finančních operací a o dosažených výsledcích.

Úkolem Účetního dvora je v souladu se Smlouvou, odbornými auditorskými standardy a osvědčenými postupy tyto tři prvky finančního řízení EU nezávisle posoudit.

Účetní dvůr předkládá výsledky svého posouzení plnění rozpočtu EU ve své výroční zprávě, a je tak nápomocen Evropskému parlamentu při postupu udílení absolutoria.

V kapitole 1 výroční zprávy Účetní dvora se předkládá prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky a legality a správnosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládá. Kapitoly 2 až 9 uvádějí zvláštní posouzení příjmů a hlavních výdajových oblastí. Kapitola 10 pojednává o rozpočtu EU a dosahování výsledků.

Jak tedy Účetní dvůr posoudil finanční řízení EU v roce 2012?

Celkový pohled je obecně obdobný jako u loňské výroční zprávy. Výroční zpráva však uvádí několik konkrétních skutečností, na něž bych členy výboru rád upozornil. Tyto skutečnosti se týkají:

 • legality a správnosti plateb;

 • finančních oprav a zpětného získávání částek;

 • tlaku na finance EU;

 • a potřeby budovat v období nadcházejícího finančního rámce kulturu výkonnosti.

Začnu celkovým pohledem:

 • Účetní závěrka EU je spolehlivá, jako tomu ostatně je již od roku 2007. Příjmy a závazky, na nichž se účetní závěrka EU zakládá, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné, platby však i nadále zůstávají ve významném (materiálním) rozsahu zatíženy chybami.

 • Co se týče rozpočtu EU v souvislosti s dosahováním výsledků, Komise není schopna poskytnout dostatečné, relevantní a spolehlivé důkazy o tom, čeho politiky EU dosáhly, a to takovým způsobem, který by byl vhodný pro účely postupu udílení absolutoria.

Výrok Účetního dvora o legalitě a správnosti plateb zůstává více méně beze změny, neboť ani reálná situace, jíž je odrazem, nedoznala výrazných posunů.

Na základě důkazních informací, jež získal posuzováním systémů dohledu a kontroly a testováním vzorků operací, vydává Účetní dvůr záporný výrok.

Podobně jako v předchozích letech jsou prověřované systémy dohledu a kontroly z hlediska zajišťování legality a správnosti plateb, v souvislosti s nimiž vznikají EU výdaje, pouze částečně účinné.

Účetní dvůr na základě testování vzorku operací odhaduje, že nejpravděpodobnější míra chyb u plateb zaúčtovaných do výdajů, na nichž se zakládá účetní závěrka, činí 4,8 %. Účetní dvůr se 95% mírou jistoty domnívá, že míra chyb se u plateb pohybuje mezi 3 % a 6 %.

Tyto chyby se neomezují na konkrétní rozpočtovou oblast. Ve významném (materiálním) rozsahu jsou zatíženy chybami všechny skupiny politik související s operačními výdaji. Jedinou oblastí, u níž nebyla zjištěna významná (materiální) míra chyb, jsou správní výdaje.

Tento obecný pohled potvrzují i vlastní zprávy Komise. Komise přiznává, že k chybám dochází napříč celým rozpočtem a že celková míra chyb je pravděpodobně významná (materiální). 14 generálních ředitelů Komise vyjádřilo ve svých výročních zprávách o činnosti výhrady k legalitě a správnosti výdajů a souhrnná zpráva uvádí, že riziková částka se pohybuje mezi 1,9 % a 2,6 % celkových plateb – přičemž tento údaj Komise sama považuje za pravděpodobně podhodnocený.

Jak uvádí kapitola 1, odhadovaná nejpravděpodobnější míra chyb se v roce 2012 opět zvýšila, a to na 4,8 % z 3,9 % v roce 2011.

Všechny odhady Účetního dvora, pokud jde o nejpravděpodobnější míru chyb v oblasti zemědělství, regionální politiky, rozvoje venkova a zaměstnanosti a sociálních věcí, vykazují v porovnání s rokem 2011 nárůst.

Oblastí výdajů nejvíce náchylnou k chybám zůstává rozvoj venkova s odhadovanou mírou chyb 7,9 %, po níž následuje regionální politika s odhadovanou mírou chyb 6,8 %.

K nárůstu odhadované míry chyb došlo i ve skupinách politik výzkum a jiné vnitřní politiky a vnější vztahy, pomoc a rozšíření.

Ve druhém případě lze část nárůstu připsat na vrub dvěma metodickým zlepšením, která Účetní dvůr zavedl pro audit v roce 2012.

Vzorky operací Účetního dvora z těchto oblastí již nezahrnují zálohové platby provedené v průběhu daného roku. Jinak řečeno, zahrnují průběžné platby, konečné platby a zálohy, které byly v průběhu daného roku zúčtovány.

Tato změna je v souladu se zásadami akruálního účetnictví, a podle názoru Účetního dvora tedy lépe odráží realitu finančního řízení EU.

Druhé zlepšení metodiky se týká zpracování závažných případů nedodržování pravidel pro zadávání zakázek. Od roku 2012 se u orgánů a subjektů EU postupuje shodným způsobem jako u orgánů členských států a jiných mezinárodních organizací.

Tyto změny zlepšily srovnatelnost různých skupin politik a v budoucnu zlepší i srovnatelnost v čase. Dohromady v porovnání s rokem 2011 přidávají k celkovému odhadu nejpravděpodobnější míry chyb Účetního dvora za rok 2012 0,3 procentního bodu.

Vážený pane předsedo, vážení členové,

výroční zpráva Účetního dvora za rok 2012 uvádí řadu ilustrativních příkladů zjištěných chyb a ucelenou analýzu, jež společně umožňují určitý náhled na to, jak a kde chyby vznikají a proč na nich záleží. Na ukázku provedené analýzy:

 • Zaprvé, odhadovaná míra chyb se více než ze dvou třetin týká nezpůsobilosti žádostí o platbu a závažných případů nedodržování pravidel pro zadávání zakázek.

 • Zadruhé, největší podíl na míře chyb mají ty oblasti, v nichž se vynakládá nejvíce prostředků, zejména regionální politika, zemědělství, rozvoj venkova a hospodářské a sociální věci.

 • Zatřetí, z testování operací Účetním dvorem vyplývá, že podíl operací zatížených chybami v těchto skupinách politik je vyšší a pohybuje se mezi 35 % až 63 %.

 • Začtvrté, z testování operací Účetním dvorem vyplývá, že více než polovina chyb, jež Účetní dvůr zjistil v rámci sdíleného řízení, mohla být opravena vnitrostátními orgány před podáním žádostí o úhradu Komisi.

Ze zjištění Účetního dvora nicméně nevyplývá, že by se výskyt chyb omezoval na konkrétní členské státy. Posouzení systémů dohledu a kontroly, která Účetní dvůr provedl, ve skutečnosti prokázala, že nedostatky se vyskytují u celé řady různých národních a regionálních orgánů.

Chyby se však neomezují na výdaje řízené společně s členskými státy. Podle výpočtů Účetního dvora celková odhadovaná míra chyb u výdajů v rámci sdíleného řízení činí 5,3 % ve srovnání s 4,3 % u všech ostatních typů operačních výdajů.

Chyby, které Účetní dvůr zjistí, jsou důležité, protože představují případy, kdy prostředky EU nebyly využity v souladu s příslušnými právními předpisy, a tudíž v souladu se záměry Parlamentu a Rady jako normotvůrcem a rozpočtovým orgánem.

Záleží na nich i proto, že chyby představují finanční prostředky, jež neměly být proplaceny. Někdy je možné tyto peníze získat zpět. Tím se dostáváme k problematice finančních oprav a zpětného získávání prostředků.

Účetní dvůr věnuje tomuto tématu několik odstavců své výroční zprávy za rok 2012. Jde o složitou oblast, k níž Účetní dvůr Komise přistupují odlišnými, ale vzájemně se doplňujícími způsoby.

Komise se snaží chránit rozpočet před dopady nesprávností. Povinností Účetního dvora je informovat o tom, zda jsou operace legální a správné.

Ve výroční zprávě za rok 2012 se Účetní dvůr zabývá účinky finančních oprav a zpětného získávání prostředků na členské státy, příjemce a také na prohlášení o věrohodnosti.

Dopad finančních oprav závisí na příslušných právních předpisech. Zatímco v oblasti zemědělství většina finančních oprav nevede k tomu, že by členské státy získaly prostředky od příjemců zpět, u výdajů v rámci politiky soudržnosti tvoří většinu oprav paušální finanční opravy, které nevedou k podrobným opravám na úrovni projektů.

Většina finančních oprav tak fakticky dopadá na daňové poplatníky členských států.

Účetní dvůr tuto skutečnost zdůrazňuje, neboť výroční zpráva je určena i národním parlamentům a vnitrostátním orgánům.

Vážený pane předsedo, vážení členové,

naše snahy o zlepšení finančního řízení EU nemohou ignorovat tlak na veřejné finance, jenž na evropské i národní úrovni roste.

Ve své výroční zprávě za rok 2012 Účetní dvůr upozorňuje na známky zvyšujícího se tlaku na rozpočet EU pro platby.

Jak víte, pro Komisi bylo již v roce 2012 obtížné vypořádat všechny žádosti o platby.

Tlak na výplatu prostředků se rovněž odrazil ve zvýšení zbývajících závazků. Do konce roku 2012 představovaly částku převyšující celkové rozpočtované platby EU za dva roky.

Komise bude rovněž muset financovat platby k pokrytí závazků v rozvaze Unie. Na konci roku 2012 činily zbývající závazky a pasiva, jež bude nutno financovat, dohromady přibližně 313 miliard EUR.

Podle názoru Účetního dvora by Komise měla své budoucí požadavky na hotovostní toky plánovat, a to přípravou a zveřejňováním jejich dlouhodobých prognóz.

Vážený pane předsedo, vážení členové,

z kvality představení nelze vždy vinit jen herce, někdy je problémem i scénář, který dostali.

Stávající právní rámce pro výdaje nečiní dost pro zlepšení kvality výdajů.

Období nového finančního rámce sebou nese příležitost to změnit. Účetní dvůr souhlasí s Komisí v tom, že je nutno budovat kulturu výkonnosti.

To znamená řešit nedostatky, jež Účetní dvůr zjistil v souvislosti se stávajícím systémem měření výkonnosti a podáváním zpráv, například to, že:

 • výdajové programy neuplatňují soustavně cíle „SMART“ a vhodné ukazatele výkonnosti;

 • údaje o výkonnosti nejsou dost kvalitní;

 • projekty financované z výdajů EU často nejsou udržitelné.

Unie se musí těmito otázkami zabývat, pokud má příští generace výdajových programů vytvořit pro Evropu a její občany přidanou hodnotu a pokud má být tato hodnota zjevná.

Účetní dvůr doporučuje, aby se v příštím programovém období kladl důraz na výkonnost. Je proto nutné určit jasné cíle, relevantní ukazatele a očekávané výsledky.

Vážený pane předsedo Theurere, vážení členové,

orgány Evropské unie budou muset v následujících letech spolupracovat na zlepšení výkonnosti a odpovědnosti EU.

Účetní dvůr a jeho výroční zprávy jsou – a nadále budou – důležitým příspěvkem k úspěchu této kolektivní snahy. Těšíme se na to, že se po boku tohoto parlamentu a dalších orgánů EU zhostíme své úlohy.

Děkuji Vám za Vaši laskavou pozornost.


Side Bar