Navigation path

Left navigation

Additional tools

В случай на различия, предимство има устното изложение на речта.

В случай на различия, предимство има устното изложение на речта


ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА РЕЧ

Брюксел, 5 ноември 2013 г.

ECA/13/38

Реч на г-н Витор Калдейра — председател на Европейската сметна палата

Представяне на годишните доклади за 2012 г.

ПРЕД КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Брюксел, 5 ноември 2013 г.

В случай на различия, предимство има устното изложение на речта.

Уважаеми г-н председател Theurer, уважаеми членове,

Бих искал да ви благодаря за оказаната ми възможност да представя годишните доклади на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета на ЕС за финансовата 2012 година и относно Европейските фондове за развитие.

Гражданите на ЕС имат право да знаят за какво са били изразходвани парите им и дали това е станало по правомерен начин. Те също имат право да знаят дали тези средства са донесли допълнителни ползи, особено в настоящия контекст на значителен натиск върху публичните финанси.

Средствата от бюджета на ЕС се управляват основно от Комисията. В отчетите на ЕС и в другите доклади тя трябва да предостави информация относно използването на тези средства, редовността на финансовите операции и постигнатите резултати.

Ролята на Сметната палата е да изготви независима оценка на тези три елемента от финансовото управление на ЕС в съответствие с Договора, професионалните одитни стандарти и добрите практики.

С цел да подпомогне Европейския парламент в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност, Сметната палата представя резултатите от своята оценка на изпълнението на бюджета на ЕС в годишния си доклад.

Глава 1 от годишния доклад на Сметната палата представя декларацията за достоверност относно надеждността на отчетите и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях финансови операции. Глави 2—9 се съдържат конкретни оценки на приходите и основните разходни области. Накрая, глава 10 разглежда постигането на резултати със средствата от бюджета на ЕС.

И така, каква е оценката на Сметната палата на финансовото управление на ЕС през 2012 г.?

Общата ситуация е сходна с представената в доклада от предходната година. Съществуват обаче някои специфични точки от годишния доклад,към които бих искал да насоча вниманието на членовете на Комисията. Тези точки се отнасят до:

 • законосъобразността и редовността на плащанията;

 • финансовите корекции и събирането на неправомерно изплатени суми;

 • натиска върху финансите на ЕС; и

 • на последно място, нуждата от създаване на нова култура по отношение на постигането на резултати в периода на предстоящата финансова рамка.

Ще започна с общо описание на ситуацията:

 • И тази година, както от 2007 г. насам, отчетите на ЕС са надеждни. Приходите и поетите задължения, свързани с отчетите на ЕС са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти. Плащанията обаче продължават да бъдат съществено засегнати от грешки.

 • По отношение на постигането на резултати със средствата от бюджета на ЕС Комисията не е в състояние да предостави достатъчни, уместни и надеждни данни за резултатите от прилагането на политиките на ЕС, така че те да могат да се използват за целите на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

Становището на Сметната палата относно законосъобразността и редовността на плащанията остава като цяло неизменено, тъй като отразява липсата на съществени промени в съществуващата ситуация.

Сметната палата формулира своето отрицателно становище въз основа на одитните доказателства, получени при оценката на системите за наблюдение и контрол и тестването на извадки от операции.

Както и през предходни години, Сметната палата заключава, че проверените системи за наблюдение и контрол са само частично ефективни при осигуряване на законосъобразността и редовността на плащанията във връзка с направените от ЕС разходи.

Въз основа на тестването на извадки от операции Сметната палата изчислява вероятния процент грешки при свързаните с отчетите на ЕС плащания, които са признати за разходи, на 4,8 %. С ниво на увереност от 95 % Сметната палата определя, че процентът грешки при плащанията е между 3 % и 6 %.

Тези грешки не се ограничават до някоя конкретна област от бюджета. Всички групи политики, включващи оперативни разходи, са съществено засегнати от грешки. Административните разходи представляват единствената област, в която не е установено съществено ниво на грешки.

Тази обща оценка се потвърдждава от докладите на Комисията. Тя признава, че грешките засягат различни области от бюджета и че общото ниво на грешки вероятно е съществено. В своите годишни отчети за дейността 14 от генералните директори в Комисията формулират резерви относно законосъобразността и редовността на разходите, а в обобщения доклад изложените на риск от грешки суми са изчислени на между 1,9 % и 2,6 % от общия размер на плащанията — стойности, които самата Комисия определя като вероятно подценени.

Както е посочено в глава 1, Сметната палата счита, че вероятният процент грешки се е увеличил от 3,9 % през 2011 г. на 4,8 % през 2012 г.

Изчисленията на Сметната палата показват увеличение на вероятния процент грешки в сравнение с 2011 г. в областите земеделие, регионална политика, развитие на селските райони, заетост и социални въпроси

Развитие на селските райони остава разходната област, която е най-податлива на грешки, с вероятен процент грешки в размер на 7,9 %, а след нея се нарежда областта „Регионална политика“ с 6,8 %.

Наблюдава се също така увеличение на вероятния процент грешки в групите политики „Изследвания и други вътрешни политики“, и „Външни отношения, помощ и разширяване“.

В тези групи политики увеличението на констатираните грешки може да се отдаде отчасти на методологичните подобрения, които Сметната палата въведе за целите на одита през 2012 г.

Формираните от Палатата извадки от операции в тези области вече не включват извършените през годината авансови плащания. С други думи те обхващат междинните плащания, окончателните плащания и изчистените през годината авансови плащания.

Тази промяна съответства на принципите за счетоводна отчетност на начислена основа. Сметната палата вярва, че по този начин ще бъде представена по-добра картина на действителното състояние на финансовото управление на ЕС.

Второто методологично подобрение е свързано с обработването на случаите на сериозно неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. От 2012 г. насам институциите и органите на ЕС се третират по същия начин, както органите на държавите членки и другите международни организации.

Тези промени подобряват съпоставимостта между различните групи политики и ще доведат до подобряване на съпоставимостта между различните периоди. Взети заедно, те добавят 0,3 процентни пункта към изчисления от Палатата общ вероятен процент грешки през 2012 г. в сравнение с 2011 г.

Уважаеми г-н председател, уважаеми членове,

В годишния доклад на Сметната палата за 2012 г. са включени много пояснителни примери за разкритите грешки, както и подробни анализи. Заедно те дават известна представа за това къде и как възникват грешките и защо те са от значение. Няколко примера от извършения анализ:

 • На първо място, над две трети от вероятния процент грешки произтичат от недопустимия характер на заявленията за изплащане на средства, както и от сериозни нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки.

 • На второ място, най-много грешки се наблюдават в областите, където се изразходва най-голям дял от средствата, по специално регионалната политика, земеделието, развитието на селските райони, заетостта и социалните въпроси.

 • На трето място, извършените от Сметната палата тестове на операции показват, че пропорцията на засегнати от грешки операции в тези групи политики е висока — между 35 % и 63 %.

 • На четвърто място, тестването на операции показва също така, че над половината от установените от Палатата грешки в областта на споделеното управление са могли да бъдат коригирани от националните органи преди подаване на заявленията за възстановяване на разходи до Комисията.

От констатациите на Сметната палата обаче е видно, че разкритите грешки не се ограничават в конкретни държави членки. В действителност извършените от Сметната палата оценки на проверените системи за наблюдение и контрол показват, че съществуват слабости в голям брой национални и регионални администрации.

Също така, не всички грешки се ограничават до разходите, които се управляват съвместно с държавите членки. Сметната палата изчислява, че вероятният процент грешки за разходите при споделено управление е 5,3 %, докато, за сравнение, при всички останали форми на оперативни разходи този процент е 4,3 %.

Установените от Палатата грешки са от значение, тъй като разкриват случаи, в които средствата на ЕС не са използвани съобразно приложимото законодателство, и поради това не съответстват на целите, определени от Парламента и Съвета в качеството им на законодателен и бюджетен орган.

Грешките са значими и поради факта, че представляват парични средства, които не е трябвало да бъдат изплатени. Понякога е възможно възстановяване на тези средства/възстановяването на тези средства понякога е възможно. Това ни води до въпроса за финансовите корекции и събирането на неправомерно изплатени суми.

Известна част от годишния доклад на Сметната палата за 2012 г. е посветена на тази тема. Това е сложна проблематика, към която Палатата и Комисията са възприели различни, но допълващи се подходи.

Комисията се стреми да защити бюджета от нередности; задължението на Сметната палата е да докладва дали операциите са законосъобразни и редовни.

В годишния доклад за 2012 г. Сметната палата разглежда ефекта от налагането на финансови корекции и събирането на неправомерно изплатени суми върху държавите членки и бенефициентите и върху декларацията за достоверност.

Въздействието на финансовите корекции зависи от приложимите норми. В областта на земеделието повечето финансови корекции, наложени в съответните държави членки, не водят до възстановяване на неправомерно изплатените суми от страна на бенефициентите. В областта на сближаването обаче повечето корекции са с фиксирана ставка, което означава, че не се извършват детайлни корекции на ниво проекти.

Така на практика повечето финансови корекции се поемат от националните данъкоплатци.

Сметната палата подчертава този въпрос, тъй като годишният доклад се представя също така и пред националните парламенти и компетентни органи.

Уважаеми г-н председател, уважаеми членове,

В стремежа си да подобрим финансовото управление на ЕС не можем да не отчетем нарастващия натиск върху публичните финанси на ниво ЕС, както и на национално ниво.

В годишния си доклад за 2012 г. Сметната палата подчертава признаците за увеличаващия се натиск върху плащанията от бюджета на ЕС.

Както знаете, още през 2012 г. Комисията изпитваше затруднения да изпълни всички заявления за плащане.

Натискът за плащания отразява и увеличаването на размера на непогасените задължения. Към края на 2012 г. те са равностойни на общия размер на бюджетираните плащания на ЕС за повече от две години.

Комисията също така ще трябва да финансира плащания за осигуряване на пасивите в счетоводния баланс на ЕС. В края на финансовата 2012 г. непогасените задължения и пасивите, които се нуждаят от финансиране, са в размер от общо 313 млрд. евро.

Сметната палата счита, че Комисията следва да планира бъдещите си нужди от касови средства, като изготви и публикува дългосрочна прогноза за паричните потоци.

Уважаеми г-н председател, уважаеми членове,

Не винаги актьорите са тези, които носят вината за качеството на пиесата, понякога проблемите са предизвикани от сценария, с който разполагат.

Настоящата правна рамка, регулираща разходването на средства, не съдържа достатъчно предпоставки за подобряване на качеството на извършените разходи.

Периодът на новата финансова рамка ни дава възможност да променим това. Сметната палата е съгласна със становището на Комисията, че е необходимо да се създаде култура по отношение на постигането на резултати.

Това ще означава предприемане на действия за преодоляване на слабостите, които Палатата констатира в текущата система за управление на изпълнението и за отчитане, като например:

 • Разходните програми не използват последоватлно цели, които са SMART (конкретни, измерими, достижими, актуални и планирани със срокове), и подходящи показатели;

 • Информацията, свързана с постигането на резултати, не е напълно задоволителна; и

 • Финансираните от средствата на ЕС проекти много често не са устойчиви.

ЕС се нуждае от решение на тези проблеми, ако искаме следващото поколение разходни програми да осигурят — по ясен и публичен начин — добавена стойност за Европа и нейните граждани.

Сметната палата препоръчва през предстоящия програмен период вниманието да се насочи върху постигането на резултати. За това е необходимо да се определят ясни цели, уместни показатели и очаквани резултати.

Уважаеми г-н председател Theurer, уважаеми членове,

Институциите ЕС ще трябва да работят заедно за подобряване на резултатите и управленската отговорност на ЕС през идващите години.

Сметната палата и изготвяните от нея годишни доклади допринасят и ще продължат да допринасят съществено за успеха на това общо начинание. Очакваме и сме готови да изпълним своята мисия заедно с този парламент и другите институции на ЕС.

Благодаря ви за вниманието.


Side Bar